Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 95

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.
Savning ved gliden (tryk) (skæring af brede
arbejdsstykker) (Fig. 37)
Løsn de to spændeskruer, som holder skydestængerne, i
retningen mod uret, så slæden kan glide frit. Fastspænd
arbejdsstykket med skruestikken. Træk slæden helt imod
dig. Tænd for maskinen, uden at klingen kommer i kon-
takt med arbejdsstykket og vent, indtil klingen er kommet
op på fuld hastighed. Tryk håndtaget ned og SKYD SLÆ-
DEN MOD ANSLAGET OG GENNEM ARBEJDSSTYK-
KET. Afbryd maskinen, når skæringen er færdig, og
VENT TIL SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, inden De
sætter klingen tilbage til den øverste position.
FORSIGTIG:
• Når der udføres savning ved gliden, skal De FØRST
TRÆKKE SLÆDEN HELT IMOD DEM og trykke hånd-
taget ned til den nederste position og derefter SKUBBE
SLÆDEN MOD ANSLAGET. BEGYND ALDRIG SKÆ-
RINGEN, HVIS SLÆDEN IKKE ER TRUKKET HELT
IMOD DEM. Hvis De udfører savning, uden at trække
slæden helt imod Dem eller hvis De udfører skråsnittet i
retningen mod Dem, kan der opstå pludseligt tilbage-
slag af savklingen med PERSONSKADE til følge.
• Udfør aldrig savning ved gliden med håndtaget låst i
den nederste position ved at trykke på stopstiften.
• Løsn aldrig spændeskruen, som fastholder slæden,
mens savklingen roterer. Dette kan resultere i alvorlig
tilskadekomst.
3.
Geringssnit
Vi henviser til det tidligere afsnit "Justering af gerings-
snit".
4.
Skråsnit (Fig. 38)
Løsn armen og vip savklingen for at indstille vinklen til
skråsnit. (Vi henviser til det tidligere afsnit "Justering af
skråsnit".) Sørg for at spænde armen godt fast igen, så
skråsnitvinklen ikke ændrer sig. Fastspænd arbejdsstyk-
ket i skruestikken. Kontroller, at slæden er trukket helt til-
bage mod Dem. Tænd for maskinen uden at savklingen
berører arbejdsstykket og vent, til klingen er kommet op
på fulde omdrejninger. Sænk derefter forsigtigt håndtaget
til den laveste position, mens der lægges tryk parallelt
med savklingen og SKUB SLÆDEN MOD ANSLAGET
FOR AT SKÆRE ARBEJDSEMNET. Når skæringen er
afsluttet, skal De slukke for maskinen og VENTE TIL
SAVKLINGEN STÅR HELT STILLE, før savklingen brin-
ges tilbage til dens øverste position.
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at klingen bevæger sig ned i skråsnittets
retning, når der udføres skråsnit. Hold hænderne væk
fra savklingens bane.
• Når der udføres skråsnit, kan der opstå en situation,
hvor det afskårne stykke hviler mod siden af savklin-
gen. Hvis savklingen hæves, mens den stadig roterer,
kan dette fraskær blive fanget i savklingen, og små
stykker fraskær kan blive slynget væk, hvilket er meget
farligt. Savklingen må KUN hæves, efter at den er stop-
pet fuldstændigt.
• Når håndtaget trykkes ned, skal dette gøres samtidigt
med at savklingen trykkes ned. Hvis trykket ikke er
parallelt med savklingen under en skæring, kan sav-
klingens vinkel ændre sig, hvorved skærenøjagtighe-
den vil blive forringet.
5.
Kombineret snit
Kombineret snit er betegnelsen for den proces, hvor der
frembringes en skråvinkel, samtidig med at der laves en
geringsvinkel i arbejdsstykket. Kombineret snit kan udfø-
res i en vinkel som vist i nedenstående tabel.
Geringsvinkel
Venstre og højre 45°
Højre 50°
Højre 55°
Højre 57°
Se forklaringerne i "Savning ved tryk", "Savning ved gli-
den", "Geringssnit" og "Skråsnit", når der skal udføres
kombineret savning.
6.
Skæring af aluminium-profiler (Fig. 39)
Når aluminium-profiler fastspændes, skal der anvendes
afstandsklodser eller nogle stykker affaldstræ som vist
på illustrationen for at forhindre, at aluminiumet bliver
bøjet eller beskadiget. Anvend skæreolie, når der skæres
aluminium-profiler, for at forhindre, at der sætter sig alu-
minium på savklingen.
FORSIGTIG:
• Forsøg aldrig at skære tykke eller runde aluminium-
profiler. Tykke aluminium-profiler kan løsne sig under
arbejdet, og runde profiler kan ikke fastspændes godt
nok med denne maskine.
7.
Træanlæg (Fig. 40)
Anvendelse af træanlæg hjælper med til opnåelse af snit,
der er fri for splinter. Fastgør et træanlæg til anslaget ved
hjælp af hullerne i anslaget.
Se illustrationen angående målene for et foreslået træan-
læg.
FORSIGTIG:
• Anvend et lige stykke træ med ensartet tykkelse som
træanlæg.
• Anvend skruer til at montere træanlægget på anslaget.
Skruerne skal anbringes således, at skruernes hoveder
ikke stikker op over overfladen af træanlægget.
• Når træanlægget er monteret, må De ikke dreje bun-
den med håndtaget sænket. Klingen og/eller træanlæg-
get vil i så fald lide skade.
8.
Savning af ensartede længder (Fig. 41)
Når der skæres flere stykker materiale af samme
længde, rækkende fra 220 mm til 385 mm, lettes bear-
bejdningen ved anvendelse af en indstillingsplade (eks-
traudstyr).
Monter
indstillingspladen
(ekstraudstyr) som vist på illustrationen.
Ret snitlinien på arbejdsstykket ind efter enten den ven-
stre eller højre side af slidsen i indlægspladen. Mens
arbejdsstykket holdes ubevægeligt, bringes indstillings-
pladen i flugt med enden af arbejdsstykket. Fastgør der-
efter
indstillingspladen
indstillingspladen ikke anvendes, løsnes skruen, og ind-
stillingspladen drejes væk, så den ikke er i vejen.
BEMÆRK:
• Anvendelse af holderstangenheden (ekstraudstyr)
muliggør savning af ensartede længder op til cirka
2 200 mm.
Skråvinkel
Venstre 0° – 45°
Venstre 0° – 40°
Venstre 0° – 30°
Venstre 0° – 25°
holderen
med
skruen.
Når
95

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l