Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 92

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sikring af maksimal skæredybde (Fig. 8 og 9)
Denne maskine er på fabrikken indstillet til at give den
maksimale skæredybde med en 190 mm savklinge.
Når der monteres en ny savklinge, skal den nedre græn-
seposition på klingen altid kontrolleres, og såfremt det er
påkrævet, justeres som beskrevet herunder:
Tag først maskinen ud af forbindelse ved at trække net-
stikket ud. Skub slæden helt mod anslaget og sænk
håndtaget fuldstændigt. Anvend en topnøgle til at dreje
justeringsbolten, indtil klingeperiferien stikker en smule
længere ned end overfladen på drejeskiven på det sted,
hvor fronten på anslaget møder overfladen på drejeski-
ven.
Stadig med netstikket trukket ud, drejes savklingen med
hånden, mens håndtaget holdes helt nede. Sørg for, at
savklingen ikke berører nogen del af den nederste bund.
Juster om nødvendigt en smule.
FORSIGTIG:
• Efter montering af en ny savklinge skal man altid sikre
sig, at klingen ikke er i kontakt med nogen del af den
nedre bund, når håndtaget er fuldstændig sænket.
Udfør altid dette med netstikket trukket ud.
Stoparm (Fig. 10)
Klingens nedre grænseposition kan nemt indstilles med
stoparmen. For at indstille den, drejes stoparmen i pilens
retning som vist på illustrationen. Indstil justeringsskruen
således, at klingen stopper i den ønskede position, når
håndtaget sænkes helt.
Justering af geringssnit (Fig. 11)
Løsn indstillingsgrebet ved at dreje det mod uret. Drej
drejeskiven, mens låsearmen holdes nede. Når grebet er
flyttet til den position, hvor viseren står ud for den
ønskede vinkel på vinkelskalaen, fastgøres indstillings-
grebet ved at dreje det med uret.
FORSIGTIG:
• Når drejeskiven drejes, skal håndtaget være helt
hævet.
• Efter ændring af geringsvinklen, skal drejeskiven altid
sikres ved at indstillingsgrebet spændes stramt til.
Justering af skråvinklen (Fig. 12 og 13)
For at justere vinklen ved skråsnit, løsnes håndtaget på
bagsiden af maskinen i retningen mod uret.
Tryk håndtaget mod venstre for at kippe savklingen, indtil
viseren står ud for den ønskede vinkel på skråsnitska-
laen. Stram derefter håndtaget for at holde armen på
plads.
For at kippe savklingen mod højre, skal man trykke på
udløserknappen på bagsiden af maskinen, mens man
kipper klingen en smule mod venstre, efter at håndtaget
er frigjort. Med udløserknappen nedtrykket, kippes sav-
klingen derefter mod højre.
FORSIGTIG:
• Når savklingen kippes, skal håndtaget altid være helt
hævet.
• Efter ændring af skråvinklen skal håndtaget altid sikres
ved at det strammes i retningen med uret.
• Husk, når skråvinklerne ændres, at placere indlægs-
pladerne korrekt som forklaret i afsnittet "Placering af
indlægsplader".
92
Indstilling af håndtagets position (Fig. 14)
Håndtaget stilling kan skiftes ved hver vinkel 30°, hvis
håndtaget ikke giver en fuldstændig stramning.
Løsn og fjern den skrue, der holder håndtaget på bagsi-
den af maskinen. Fjern håndtaget og monter det igen på
en sådan måde, at det er en smule over niveau. Fastgør
håndtaget godt med skruen.
Afbryderfunktion
FORSIGTIG:
• Før netstikket sættes i en stikkontakt, bør det altid kon-
trolleres, at afbryderkontakten fungerer korrekt og
returnerer til "OFF"-stillingen, når den slippes.
• Når maskinen ikke anvendes, fjernes aflåseknappen
og opbevares på et sikkert sted. Dette forhindrer, at
uvedkommende anvender maskinen.
• Tryk ikke hårdt på afbryderkontakten uden at trykke
aflåseknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderkon-
takten.
For lande i Europa (Fig. 15)
For at forhindre at afbryderkontakten trykkes ind ved et
uheld, er maskinen forsynet med en aflåseknap. Maski-
nen startes ved at man skubber håndtaget til venstre,
trykker aflåseknappen ind og derefter trykker på afbry-
derkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
For alle lande udenfor Europa (Fig. 16)
For at forhindre at afbryderkontakten trykkes ind ved et
uheld, er maskinen udstyret med en aflåseknap. Maski-
nen startes ved at man, trykker aflåseknappen ind og
derefter trykker på afbryderkontakten. Slip afbryderkon-
takten for at stoppe.
ADVARSEL:
• Anvend ALDRIG maskinen, hvis afbryderkontakten
ikke fungerer som den skal. Enhver maskine med en
afbryderkontakt, der ikke virker, er MEGET FARLIG og
skal repareres før yderligere anvendelse.
• Af sikkerhedsårsager er denne maskine forsynet med
en aflåseknap, der forhindrer utilsigtet start af maski-
nen. Anvend ALDRIG maskinen, hvis den kører blot
ved at De trykker på afbryderkontakten, uden at der
først er trykket på aflåseknappen. Indlever maskinen til
et Makita servicecenter til reparation FØR yderligere
anvendelse.
• De må ALDRIG tape aflåseknappen fast eller omgå
aflåseknappens formål og funktion.
Tænding af lamperne (Fig. 17)
Gælder model LS0714F, LS0714FL
FORSIGTIG:
• Denne lampe er ikke vandtæt. Vask ikke lampen med
vand og anvend den ikke på steder med fugt. Det kan
medføre elektrisk stød og røg.
• Berør ikke lampens linse, mens lampen er tændt, og
umiddelbart efter at den er slukket, da linsen er meget
varm. Berøring af den varme linse kan give forbrændin-
ger.
• Udsæt ikke lampen for voldsomme fysiske påvirknin-
ger, da dette kan bevirke, at den lider skade og at dens
levetid afkortes.
• Lad ikke lysstrålen falde direkte i øjnene. Det kan give
øjensmerter eller øjenskader.
• Tildæk ikke lampen med klæde, karton, pap eller lig-
nende materialer, mens lampen er tændt, da dette kan
føre til brand.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l