Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 60

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Voor Europese landen (Fig. 15)
Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat de
trekschakelaar per ongeluk wordt ingedrukt. Om het
gereedschap te starten, duw de hendel naar links, druk
de ontgrendelknop in, en druk vervolgens de trekschake-
laar in. Laat de trekschakelaar los om het gereedschap
te stoppen.
Voor alle niet-Europese landen (Fig. 16)
Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat de
trekschakelaar per ongeluk wordt ingedrukt. Om het
gereedschap te starten, druk de ontgrendelknop in en
druk vervolgens de trekschakelaar in. Laat de trekscha-
kelaar los om het gereedschap te stoppen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik het gereedschap NOOIT met een defecte trek-
schakelaar. Elk gereedschap met een defecte schake-
laar is UITERST GEVAARLIJK en moet worden
gerepareerd alvorens het verder wordt gebruikt.
• Voor uw veiligheid is dit gereedschap voorzien van een
ontgrendelknop die ongewild starten van het gereed-
schap voorkomt. Gebruik het gereedschap NOOIT
indien het gaat draaien wanneer u gewoon de trek-
schakelaar indrukt zonder de ontgrendelknop in te
drukken. Breng het naar een Makita servicecentrum
voor reparatie ALVORENS het verder te gebruiken.
• Zet de ontgrendelknop NOOIT vast met plakband en
belemmer nooit het doel en de functie ervan.
Aanzetten van de lampen (Fig. 17)
Voor de modellen LS0714F, LS0714FL
LET OP:
• De lamp is niet waterdicht. Was de lamp niet in water
en gebruik hem niet in de regen of in een natte omge-
ving. Dit kan namelijk een elektrische schok en uitwa-
seming veroorzaken.
• Raak de lens van de lamp niet aan, daar deze tijdens of
onmiddellijk na het gebruik uiterst heet is en brandwon-
den kan veroorzaken.
• Stel de lamp niet bloot aan schokken of stoten, aange-
zien de lamp hierdoor beschadigd kan raken of minder
lang zal meegaan.
• Richt de stralenbundel van de lamp niet langdurig naar
uw ogen. Dit kan namelijk oogletsel veroorzaken.
• Bedek de brandende lamp niet met een doek, papier,
karton of soortgelijke voorwerpen. Dit kan namelijk
brand of ontbranding veroorzaken.
Druk op het bovenste gedeelte van de schakelaar om de
lamp aan te zetten, en op het onderste gedeelte om de
lamp uit te doen.
Beweeg de lamp om de gewenste plek te verlichten.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lens van de
lamp eraf te vegen. Pas op dat u geen krassen maakt
op de lens, omdat de verlichtingssterkte hierdoor zal
verminderen.
60
Werking van de laserstraal (Fig. 18 en 19)
Voor de modellen LS0714FL, LS0714L
LET OP:
• Kijk nooit in de laserstraal. Een directe laserstraal kan
oogletsel veroorzaken.
• LASERSTRALING. KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL
EN GEBRUIK GEEN OPTISCHE INSTRUMENTEN
OM ER RECHTSTREEKS NAAR TE KIJKEN. LASER-
PRODUCT VAN KLASSE 2M.
Om de laser in te schakelen, drukt u op de bovenkant (I)
van de schakelaar. Druk op de onderkant (O) om de
laser uit te schakelen.
U kunt de laserlijn verplaatsen naar de linker- of rechter-
zijde van het zaagblad door de stelschroef als volgt in te
stellen.
1.
Draai de stelschroef naar links los.
2.
Schuif de losgedraaide stelschroef zo ver mogelijk
naar links of rechts.
3.
Draai de stelschroef stevig vast bij de positie waar
deze niet verder kan worden verschoven.
De laserlijn is in de fabriek zodanig ingesteld dat deze
zich binnen 1 mm vanaf het zijvlak van het zaagblad
(zaagpositie) bevindt.
OPMERKING:
• Wanneer de laserlijn duister is en moeilijk of helemaal
niet zichtbaar is vanwege direct zonlicht in de werkplek
binnenshuis of buitenshuis, dient u een andere werk-
plek die niet blootstaat aan direct zonlicht te kiezen.
Afstellen van de laserlijn (Fig. 20)
U kunt de laserlijn verplaatsen naar de linker- of rechter-
zijde van het zaagblad, afhankelijk van de zaagbewer-
king. Voor het verplaatsen van de laserlijn, zie de uitleg
onder "Werking van de laserstraal".
OPMERKING:
• Plaats een houten hulpstuk tegen de geleider wanneer
u de zaaglijn instelt met de laserlijn aan de zijkant van
de geleider voor gecombineerd zagen (45° schuine
hoek en 45° rechtse verstekhoek).
A) Wanneer u de juiste afmeting krijgt aan de linker-
zijde van het werkstuk
• Verplaats de laserlijn naar de linkerzijde van het
zaagblad.
B) Wanneer u de juiste afmeting krijgt aan de rechter-
zijde van het werkstuk
• Verplaats de laserlijn naar de rechterzijde van het
zaagblad.
Doe de zaaglijn op het werkstuk overeenkomen met de
laserlijn.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
Opbergen van de dopsleutel (Fig. 21)
De dopsleutel wordt opgeborgen zoals afgebeeld. Trek
de dopsleutel uit de sleutelhouder om hem te gebruiken.
Berg hem na het gebruik weer op in de sleutelhouder.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l