Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 59

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Afstellen van de zaagsnedeplaten (Fig. 6 en 7)
Om scheuren op de uitlaatkant van een snede tot een
minimum te beperken, is dit gereedschap voorzien van
zaagsnedeplaten in de draaitafel. De zaagsnedeplaten
zijn in de fabriek zodanig afgesteld dat het zaagblad niet
met de zaagsnedeplaten in aanraking komt. Stel de
zaagsnedeplaten als volgt af alvorens de zaag in gebruik
te nemen:
Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Draai alle
schroeven (2 aan de linkerzijde en 2 aan de rechterzijde)
waarmee de zaagsnedeplaten zijn vastgemaakt los. Trek
de schroeven weer aan in zulke mate dat de zaagsnede-
platen nog gemakkelijk met de hand kunnen worden
bewogen. Breng het handvat volledig omlaag en druk de
aanslagpen naar binnen om het handvat in de omlaagpo-
sitie te vergrendelen. Draai de twee klemschroeven
waarmee de sledestangen zijn vastgemaakt los. Trek de
slede helemaal naar u toe. Stel de positie van de
zaagsnedeplaten af zodat deze net in aanraking komen
met de zijkanten van de zaagbladtanden. Trek de voorste
schroeven aan (niet te hard aantrekken). Duw de slede
zo ver mogelijk naar de geleider en stel de positie van de
zaagsnedeplaten zodanig af dat deze net in aanraking
komen met de zijkanten van de zaagbladtanden. Trek de
achterste schroeven aan (niet te hard aantrekken).
Nadat de zaagsnedeplaten zijn afgesteld, ontgrendelt u
de aanslagpen en brengt u het handvat omhoog. Trek
vervolgens alle schroeven stevig aan.
LET OP:
• Stel de zaagsnedeplaten altijd op de bovenstaande
manier af telkens voordat of nadat u de schuine hoek
wijzigt.
Handhaven van de maximale zaagcapaciteit
(Fig. 8 en 9)
Deze zaag is in de fabriek ingesteld voor het leveren van
maximale zaagcapaciteit met een 190 mm zaagblad.
Wanneer u een nieuw zaagblad installeert, dient u altijd
de laagste positie van het zaagblad te controleren en
indien nodig als volgt af te stellen:
Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Duw de slede
zo ver mogelijk naar de geleider en breng het handvat
volledig omlaag. Gebruik de dopsleutel en verdraai de
stelbout totdat de omtrek van het zaagblad een beetje
onder het bovenvlak van de draaitafel komt te zitten op
het punt waar het voorvlak van de geleider in aanraking
komt met het bovenvlak van de draaitafel.
Zorg dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd en
draai met de hand het zaagblad rond terwijl u het hand-
vat volledig omlaag gedrukt houdt, en controleer of het
zaagblad met geen enkel deel van het onderste voetstuk
in aanraking komt. Stel opnieuw een beetje af, indien
nodig.
LET OP:
• Na het installeren van een nieuw zaagblad, dient u
altijd te controleren of het zaagblad met geen enkel
deel van het onderste voetstuk in aanraking komt wan-
neer het handvat volledig omlaag is gebracht. Trek voor
deze controle altijd de stekker van het gereedschap uit
het stopcontact.
Aanslagarm (Fig. 10)
Met de aanslagarm kunt u de laagste positie van het
zaagblad gemakkelijk instellen. Stel in door de aan-
slagarm in de richting van het pijltje te bewegen, zoals
afgebeeld. Stel de stelschroef zodanig in dat het zaag-
blad bij de gewenste positie stopt wanneer het handvat
volledig omlaag wordt gebracht.
Instellen van de verstekhoek (Fig. 11)
Draai de handgreep naar links los. Verdraai de draaitafel
terwijl u de vergrendelnok ingedrukt houdt. Beweeg de
handgreep naar de positie waar de wijzer de gewenste
hoek op de verstekschaal aanwijst en draai dan de hand-
greep weer stevig naar rechts vast.
LET OP:
• Voor het verdraaien van de draaitafel dient u het hand-
vat in de hoogste positie te plaatsen.
• Na het wijzigen van de verstekhoek, dient u de draaita-
fel altijd vast te zetten door de handgreep stevig vast te
draaien.
Instellen van de schuine hoek (Fig. 12 en 13)
Om de schuine hoek in te stellen, draait u de hendel op
de achterkant van het gereedschap naar links los.
Duw het handvat naar links om het zaagblad te kantelen
totdat de wijzer naar de gewenste hoek op de schuine-
hoek schaal wijst. Draai daarna de hendel weer stevig
naar rechts vast om de arm te vergrendelen.
Om het zaagblad naar rechts te kantelen, drukt u de vrij-
makingsknop op de achterkant van het gereedschap in
terwijl u het zaagblad ietwat naar links kantelt nadat de
hendel is losgedraaid. Houd de vrijmakingsknop inge-
drukt en kantel het zaagblad naar rechts.
LET OP:
• Voor het schuin zetten van het zaagblad dient u het
handvat in de hoogste positie te plaatsen.
• Na het wijzigen van de schuine hoek, dient u altijd de
arm vast te zetten door de hendel naar rechts vast te
draaien.
• Wanneer u de schuine hoek wijzigt, dient u de
zaagsnedeplaten in de juiste positie te zetten zoals
beschreven in "Afstellen van de zaagsnedeplaten".
Afstellen van de hendelpositie (Fig. 14)
Indien de hendel niet stevig kan worden vastgedraaid,
kunt u de positie ervan bij elke hoek met 30° afstellen.
Draai de bevestigingsschroef van de hendel op de ach-
terkant van het gereedschap los en verwijder de schroef.
Verwijder de hendel en installeer hem opnieuw zodat hij
ietwat boven het niveau komt. Maak de hendel stevig
vast met de schroef.
Werking van de schakelaar
LET OP:
• Alvorens de stekker in een stopcontact te steken, moet
u altijd controleren of de trekschakelaar goed werkt en
bij het loslaten naar de "OFF" (uitgeschakeld) positie
terugkeert.
• Verwijder de ontgrendelknop en bewaar hem op een
veilige plaats wanneer u het gereedschap niet gebruikt.
Hierdoor voorkomt u ongeoorloofd gebruik van het
gereedschap.
• Druk de trekschakelaar niet hard in zonder dat de ont-
grendelknop is ingedrukt. Hierdoor kan de schakelaar
namelijk breken.
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l