Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 96

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
9.
Notskæring (Fig. 42)
En skæring af frisetyper kan udføres ved at man går frem
som følger:
Indstil den nedre grænseposition for klingen ved hjælp af
justeringsskruen og stoparmen for at begrænse savklin-
gens skæredybde. Se det tidligere afsnit "Stoparm".
Når klingens nedre grænseposition er indstillet, skæres
parallelle noter langs arbejdsstykket med anvendelse af
savning ved gliden (tryk) som vist på illustrationen. Fjern
derefter materialet mellem noterne med en mejsel. For-
søg ikke at udføre denne type skæring ved hjælp af
brede (tykke) klinger eller en friseklinge. Der vil i så fald
være risiko for, at De mister kontrollen over maskinen og
kommer til skade.
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at sætte stoparmen tilbage til udgangsstil-
lingen, når De udfører andet end notskæring.
Transport af maskinen (Fig. 43 og 44)
Sørg for, at maskinen er taget ud af strømforbindelse.
Fastgør klingen i 0° til skråsnit og drej bunden til højre til
fuld geringsvinkel. Fastgør skydestængerne efter at De
har trukket slæden helt mod Dem. Sænk håndtaget helt
og lås det i den nederste position ved at trykke stopstif-
ten ind.
Bær maskinen ved at holde i begge sider af maskinens
bund som vist på illustrationen. Hvis De fjerner holderne,
støvposen etc. bliver det nemmere at bære maskinen.
FORSIGTIG:
• Fastgør altid alle bevægelige dele, før maskinen trans-
porteres.
• Stopstiften er beregnet til at bruges, når maskinen
bæres og ved opbevaring. Den er ikke til brug ved sav-
ning.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slået fra og taget ud af for-
bindelse, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse.
ADVARSEL:
• Sørg altid for, at klingen er skarp og ren, så dens
ydelse blive bedst mulig og sikkerhedsmæssigt forsvar-
lig.
Indstilling af skærevinklen
Denne maskine er omhyggeligt indstillet og justeret på
fabrikken, men indstillingerne kan ændre sig under trans-
port og brug. De kan selv foretage indstillinger, som
beskrevet herunder, hvis maskinen ikke er indstillet kor-
rekt.
96
1.
Geringsvinkel
Skub slæden mod anslaget og stram de to spænde-
skruer for at fastspænde slæden.
Løsn grebet, som holder drejeskiven. Drej drejeskiven,
så viseren kommer til at stå ud for 0° på vinkelskalaen.
Drej derefter en smule i retningen med og mod uret for at
stille drejeskiven i 0° mærket. (Lad den være som den er,
hvis viseren ikke står ud for 0°.) Løsn sekskantboltene,
som holder anslaget, med topnøglen. (Fig. 45)
Sænk håndtaget helt og lås det i den nederste position
ved at skubbe stopstiften ind. Sæt savklingens side i en
ret vinkel til anslagets forside ved hjælp af en trekantsli-
neal, anslagsvinkel etc. fastspænd sekskantboltene på
anslaget, begyndende fra højre. (Fig. 46)
Sørg for at viseren står ud for 0° på vinkelskalaen. Hvis
den ikke gør det, løsnes skruen, som holder viseren, og
viseren justeres. (Fig. 47)
2.
Skråvinkel
1.
0° skråvinkel
Skub slæden mod anslaget og stram de to spænde-
skruer for at fastspænde slæden. Sænk håndtaget
fuldstændigt og lås det i den laveste position ved at
skubbe stopstiften ind. Løsn håndtaget på bagsiden
af maskinen.
Drej justeringsbolten til justering af 0° skråvinkel på
højre side af armen to eller tre gange i retningen
mod uret for at hælde savklingen mod højre.
(Fig. 48)
Sæt omhyggeligt savklingens side i en ret vinkel til
overfladen af drejeskiven ved hjælp af en trekantsli-
neal, anslagsvinkel etc. ved at dreje skråvinkeljuste-
ringsbolten til 0° skråvinkel i retningen med uret.
Fastspænd derefter armen godt. (Fig. 49)
Sørg for, at viseren på armen står ud for 0° på vinkel-
skalaen på armholderen. Hvis den ikke gør det, løs-
nes skruen, som holder viseren, og viseren justeres,
så den står ud for 0°. (Fig. 50)
2.
45° skråvinkel
Indstil kun 45° skråvinklen efter først at have udført
justeringen for 0° skråvinklen. Indstil 45° skråvinklen
ved at løsne håndtaget og hælde klingen helt til ven-
stre. Sørg for, at viseren på armen står ud for 45° på
vinkelskalaen på armholderen. Hvis den ikke gør
det, drejes 45° skråvinkeljusteringsbolten på højre
side af armholderen, indtil viseren står ud for 45°.
(Fig. 51)
Indstilling af laserliniens position (Fig. 52 og 53)
Gælder model LS0714FL, LS0714L
ADVARSEL:
• Da maskinen er i strømforbindelse, når positionen af
laserlinien indstilles, skal der udvises den størst mulige
forsigtighed, specielt ved anvendelse af afbryderen.
Hvis afbryderen aktiveres ved et uheld, kan maskinen
starte og operatøren kan komme til skade.
FORSIGTIG:
• Se aldrig direkte ind i laserstrålen. Direkte udsættelse
for laserstråling er farligt for synet.
• Udsæt aldrig maskinen for stød eller fysiske påvirknin-
ger. Dette kan bevirke, at laserliniens position bliver
fejlagtig, at laserstrålens udsendingsdel beskadiges og
at maskinens levetid afkortes.
• I tilfælde af fejl i laserdelen skal reparationer altid udfø-
res af et Makita autoriseret service-center. Det er ikke
tilladt at anvende en anden type laser.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l