Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 94

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FORSIGTIG:
• Tøm støvbeholderen, inden niveauet af det opsamlede
savsmuld har nået cylinderdelen.
Fastspænding af arbejdsstykket (Fig. 31)
ADVARSEL:
• Det er meget vigtigt altid at fastspænde arbejdsstykket
godt og stramt med skruestikken. Gøres dette ikke, kan
maskinen lide skade og/eller arbejdsstykket kan blive
ødelagt. PERSONSKADE KAN BLIVE RESULTATET.
Efter anvendelse af maskinen, må savklingen IKKE
hæves, før den er stoppet fuldstændigt.
FORSIGTIG:
• Ved skæring af lange arbejdsstykker bør der benyttes
oplæggerforlængere, der har samme højde som dreje-
skivens overflade. Forlad Dem ikke udelukkende på
den lodrette og/eller vandrette skruestik, når arbejds-
stykket spændes fast.
Tynde materialer har en tendens til at bøje. Understøt
altid et arbejdsstykke i hele dets længde, så det und-
gås at klingen klemmes fast med TILBAGESLAG som
resultat.
Lodret skruestik (Fig. 32)
Den lodrette skruestik kan monteres i to positioner i
enten den venstre eller højre side af anslaget eller hol-
derenheden (ekstraudstyr). Sæt skruestangen ind i hullet
på anslaget eller holderenheden og stram skruen til for at
holde skruestangen på plads.
Indstil skruearmen efter arbejdsstykkets tykkelse og form
og fastspænd den ved at stramme skruen. Hvis skruen til
fastspænding af skruearmen kommer i kontakt med
anslaget, skal skruen monteres på den modsatte side af
skruearmen. Sørg for, at ingen del af maskinen kommer i
kontakt med skruestikken, når håndtaget sænkes helt og
slæden skubbes eller trækkes hele vejen. Hvis nogen
dele berører skruestikken, bør skruearmen genindstilles.
Tryk arbejdsstykket fladt mod anslaget og drejeskiven.
Juster arbejdsstykket til den ønskede skråsnitposition og
fastgør det ved at stramme skrueknappen.
FORSIGTIG:
• Arbejdsstykket bør være helt fastspændt mod drejeski-
ven og anslaget med skruestikken under al arbejde.
Vandret skruestik (ekstraudstyr) (Fig. 33)
Den vandrette skruestik kan monteres enten på venstre
side af bunden. Ved at dreje skrueknappen i retningen
mod uret, frigøres skruen og skruespindelen kan bevæ-
ges hurtigt ind og ud. Ved at dreje skrueknappen i retnin-
gen med uret, holdes skruen på plads. Arbejdsstykket
fastholdes ved at man drejer skrueknappen forsigtigt i
retningen med uret, indtil fremspringet når den øverste
position. Spænd derefter godt til. Hvis skrueknappen
tvinges ind eller trækkes ud, mens den drejer i retningen
med uret, kan fremspringet stoppe i en vinkel. I dette til-
fælde skal skrueknappen drejes tilbage i retningen mod
uret, indtil skruen frigøres, inden den igen drejes forsig-
tigt i retningen med uret.
Den maksimale bredde af arbejdsstykket, som kan fast-
spændes med den vandrette skruestik, er 120 mm.
94
FORSIGTIG:
• Fastspænd kun arbejdsstykket, når fremspringet er i
den øverste position. Forsømmelse af dette kan resul-
tere i, at arbejdsemnet ikke fastspændes ordentligt.
Dette kan igen bevirke, at arbejdsstykket slynges bort,
hvilket kan beskadige klingen eller medføre, at man
mister kontrollen over maskinen. Dette kan resultere i
PERSONSKADE.
Holdere og holderenhed (ekstraudstyr)
(Fig. 34 og 35)
Holderne og holderenheden kan monteres på begge
sider, hvilket er ideelt til at holde arbejdsstykket vandret.
Monter dem som vist på illustrationen. Stram derefter
skruerne godt til for at fastgøre holderne og holderenhe-
den.
Når der skæres i lange arbejdsstykker, skal holderstan-
genheden (ekstraudstyr) anvendes. Det udgøres af to
holdere og to stænger.
FORSIGTIG:
• Understøt altid lange arbejdsstykker, så de holdes i
plan med oversiden af drejeskiven, så der opnås præ-
cise snit og det ikke risikeres, at operatøren mister kon-
trollen over maskinen.
ANVENDELSE
FORSIGTIG:
• For brugen bør håndtaget altid frigøres fra den neder-
ste stilling ved at man trækker i stopstiften.
• Sørg for, at savklingen ikke berører emnet etc., inden
maskinen startes.
• Læg ikke for meget tryk på håndtaget, når der saves. Et
for kraftigt tryk kan resultere i overbelastning af moto-
ren og/eller formindsket saveeffektivitet. Tryk kun hånd-
taget ned med så megen kraft, som der kræves for at
udføre ubesværet savning og uden at klingens hastig-
hed reduceres ret meget.
• Tryk forsigtigt håndtaget ned for at udføre savningen.
Hvis håndtaget trykkes ned med magt, eller hvis det
udsættes for sidelæns tryk, vil savklingen vibrere og
efterlade mærker (savmærker) på arbejdsstykket, lige-
som savningen ikke vil blive nøjagtig.
• Ved glidende snit skal slæden forsigtigt skubbes mod
anslaget uden at stoppe. Hvis slæden stoppes under
savningen, vil der komme et mærke på arbejdsstykket
og savningen vil desuden ikke være nøjagtig.
1.
Savning ved tryk (små arbejdsstykker) (Fig. 36)
Arbejdsstykker op til 50 mm i højden og 97 mm i bredden
kan saves på følgende måde.
Skub slæden helt mod anslaget og stram de to spænde-
skruer, som holder skydestængerne, i retningen med
uret for at fastspænde slæden. Fastspænd arbejdsstyk-
ket med skruestikken. Tænd for maskinen, uden at klin-
gen kommer i kontakt, og vent til klingen er kommet op
på fulde omdrejninger, inden sænkning. Sænk derefter
grebet til den helt sænkede position for at skære arbejds-
stykket. Når savningen er færdig, slukkes maskinen,
hvorefter De skal VENTE TIL SAVKLINGEN STÅR HELT
STILLE, før savbladet bringes tilbage til den helt hævede
position.
FORSIGTIG:
• Stram de to spændeskruer, som holder skydestæn-
gerne, i retningen med uret, så slæden ikke flytter sig
under arbejdet. Utilstrækkelig stramning kan forårsage
pludseligt tilbageslag af klingen. Dette kan resultere i
PERSONSKADE.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l