Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 93

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tryk på den øverste del af afbryderen for at tænde lyset
og på den nederste del for at slukke det.
Flyt lampen for at oplyse et andet område.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det kan medføre
reduceret lysstyrke.
Anvendelse af laserstråler (Fig. 18 og 19)
Gælder model LS0714FL, LS0714L
FORSIGTIG:
• Se aldrig ind i laserstrålen. Direkte bestråling kan føre
til øjenskader.
• LASERBESTRÅLING. SE IKKE IND I STRÅLEN OG
BETRAGT DEN IKKE GENNEM OPTISKE INSTRU-
MENTER. KLASSE 2M LASERPRODUKT.
For at aktivere laserstrålen, skal De trykke på den øver-
ste del (I) af afbryderen. Tryk på den nederste del (O) for
at afbryde.
Laserlinien kan skiftes til enten venstre eller højre side af
savklingen ved at man justerer skruen som vist herunder.
1.
Løsn justeringsskruen ved at dreje den i retningen
mod uret.
2.
Med justeringsskruen løsnet skydes justerings-
skruen mod højre eller venstre så langt som den kan
komme.
3.
Stram justeringsskruen godt til i den position, hvor
den holder op med at glide.
Laserlinien er på fabrikken indstillet således, at den er
placeret indenfor 1 mm fra siden af klingens overflade
(skæreposition).
BEMÆRK:
• Hvis laserlinien er utydelig og næsten usynlig på grund
af direkte sol i det indendørs eller udendørs vindue,
skal der findes et nyt arbejdssted, som ikke er udsat for
direkte sol.
Indstilling af laserlinien (Fig. 20)
Laserlinien kan flyttes til enten venstre eller højre side af
klingen, alt efter skæremetoden. Vi henviser til forklarin-
gen med overskriften "Anvendelse af laserstråler" angå-
ende metoden til flytning.
BEMÆRK:
• Anvend træanlæg mod anslaget, når skærelinien sæt-
tes ud for laserlinien på siden af anslaget ved kombine-
ret snit (skråvinkel 45 grader og geringsvinkel til højre
45 grader).
A) Når den korrekte størrelse på venstre side af
arbejdsstykket er opnået
• Flyt laserlinien til venstre side af klingen.
B) Når den korrekte størrelse på højre side af arbejds-
stykket er opnået
• Flyt laserlinien til højre side af klingen.
Sæt skærelinien på arbejdsstykket på linie med laserli-
nien.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket og at netledningen
er taget ud af forbindelse, inden der foretages noget
arbejde på selve maskinen.
Opbevaring af topnøgle (Fig. 21)
Topnøglen opbevares som vist på illustrationen. Tag top-
nøglen ud af nøgleholderen, når den ikke skal anvendes.
Sæt den tilbage i nøgleholderen, når den ikke skal
anvendes mere.
Montering og afmontering af savklingen
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af for-
bindelse, før savklingen monteres eller afmonteres.
• Anvend kun den topnøgle, som er leveret af Makita, til
at montere og afmontere savklingen. Anvendelse af
andre topnøgler kan medføre en for hård eller for let til-
spænding af sekskantbolten. Dette kan medføre per-
sonskade.
Lås håndtaget i den hævede stilling ved at trykke stop-
stiften ind. (Fig. 22)
For at afmontere savklingen anvendes topnøglen til at
løsne den sekskantbolt, der holder midterafdækningen,
ved at dreje den i retningen mod uret. Løft beskyttelses-
skærmen og midterafdæksningen. (Fig. 23)
Tryk på spindellåsen, så spindelen låses, og anvend top-
nøglen til at løsne sekskantbolten i retningen med uret.
Fjern derefter sekskantbolten, den ydre flange og sav-
klingen. (Fig. 24)
For at montere savklingen sættes denne på spindelen,
idet De forvisser Dem om, at pilens retning på savklingen
stemmer overens med pilens retning på klingehuset.
Monter den ydre flange og sekskantbolten. Benyt deref-
ter topnøglen til at spænde sekskantbolten (venstreskå-
ret gevind) fast ved at dreje den mod uret, mens der
trykkes på spindellåsen.
Sæt beskyttelsesskærmen og midterafdækningen tilbage
på plads. Stram dernæst sekskantbolten til i retningen
med uret for at holde midterafdækningen på plads. Frigør
håndtaget fra dets hævede position ved at trække i stop-
stiften. Sænk håndtaget for at sikre, at beskyttelsesskær-
men bevæger sig på korrekt vis. Sørg for, at spindellåsen
er udløst, før der saves. (Fig. 25 og 26)
Støvpose (ekstraudstyr) (Fig. 27)
Anvendelse af støvposen giver et renere arbejdsmiljø og
gør det nemmere at opsamle støv. Støvposen sættes på
ved at posens mundstykke sættes over støvmundstykket.
Når støvposen er cirka halvt fyldt, tages den af maskinen
og lukkeskinnen trækkes ud. Tøm støvposen og bank let
på den, så de støvpartikler, der har samlet sig på de ind-
vendige flader og som kan nedsætte effektiviteten af
støvopsamlingen, fjernes.
BEMÆRK:
Hvis De tilslutter en Makita-støvsuger til denne maskine,
kan en renere og mere udsugning opnås.
Støvbeholder (ekstraudstyr) (Fig. 28, 29 og 30)
Sæt støvbeholderen ind i støvtuden.
Tøm altid støvbeholderen så hurtigt som muligt.
Støvbeholderen tømmes ved at man åbner dækslet med
et tryk på knappen, hvorefter savsmuldet kan tømmes
ud. Sæt dækslet tilbage til udgangsstillingen, så det
låses på plads. Støvbeholderen kan nemt afmonteres
ved at man trækker den ud, mens man drejer den, i nær-
heden af støvtuden på maskinen.
BEMÆRK:
• Hvis du slutter en Makita-støvsuger til denne maskine,
vil det være muligt at udføre et mere effektivt og renere
arbejde.
93

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l