Download Table of Contents Print this page

De Onderdelen; Het Apparaat In Gebruik Nemen - Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents
De onderdelen
q VOL—
w VOL +
e MODE/LOCK - roept de parameters
r Luidspreker
t Projektor
y SNOOZE/
DIMMER
u PROJECTIE
i DOWN
o UP
a AL.SET
s PRESET/ALARM + - station-/alarmgeheugen
d PRESET/ALARM – - station-/alarmgeheugen
f PAGE
g Display
h A.M.S. MEMORY - autom. zendergeheu-
j SLEEP
k NAP|USER
l
1( Focus-regelknop - om de tijdprojectie
2) Draadantenne - voor FM-ontvangst
2! Netsnoer
2@ Batterijvak
Het apparaat in gebruik nemen
Haal eerst alle delen van het apparaat uit de
verpakking en verwijder alle verpakkingsma-
terialen. Controleer het apparaat op moge-
lijke beschadigingen.
- geluid zachter zetten
- geluid harder zetten
op, die kunnen worden
ingesteld/Toetsenblok-
kering
- projecteert de tijd op
wanden
- sluimertoets/
- schakelaar tussen hel-
derheidniveaus
- tijdprojectie in-/uitscha-
kelen
- keuzeknop beneden-
waarts
- keuzeknop opwaarts
- roept de alarmfunctie op
omhoog/
omlaag
- bladert tussen de
geheugenpagina's
- aanduiding
gens
- regelt de uitschakel-timer
- gebruiker-omschakeling,
timer-functie
- aan/uit-knop van de
radiofunctie
scherp te stellen
- voor backup-batterijen
Plaatsen van de backup-batterijen
Door de backup-batterijen blijven alle indivi-
duele apparaatinstellingen behouden tijdens
een stroomuitval. Hiervoor heeft u twee 1,5
V batterijen van het type AAA/Micro nodig.
Deze zijn niet inbegrepen in de levering.
1. Open de klep van het batterijvak 2@ aan
de onderzijde van de radiowekker.
2. Plaats de batterijen. Let op de juiste stand
van de polen.
3. Sluit het batterijvak 2@. Het klepje moet
hoorbaar vastklikken.
Opmerking:
de backup-batterijen moeten ten minste
een keer per jaar gecontroleerd wor-
den en desnoods vervangen.
Netvoeding inschakelen
• Steek de netstekker in een stopcontact.
Op het display g verschijnt de wel-
komstboodschap „PLEASE WAIT FOR
SETTING THANKS". Intussen probeert
de radiowekker om zijn instellingen
voor tijd en datum te actualiseren met
behulp van het RDS-signaal. Als u deze
procedure wilt annuleren, drukt u op een
willekeurige toets. Mocht het automati-
sche actualiseren mislukken, voer dan de
genoemde instellingen handmatig uit.
Tijd instellen
Om de tijd en de volgende parameters in te
stellen moet de radiofunctie uitgeschakeld
zijn. Als er binnen ca. 15 seconden geen
toets wordt ingedrukt, slaat het apparaat de
instelling op en verlaat het de instel-modus.
1. Druk op de MODE/LOCK-toets e. De
tijd-weergave knippert.
2. Druk op de toetsen DOWN/UP i/o,
om de tijd in intervallen van minuten in te
stellen. Eén van de toetsen ingedrukt hou-
den verandert de tijd in snelle volgorde.
Datum instellen
1. Druk opnieuw op de toets MODE/LOCK
e. Op het display g knippert de weer-
gave van de datum „01.01.2013".
- 47 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents