Download Table of Contents Print this page

Milieurichtlijnen; Garantie & Service - Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents

Milieurichtlijnen

Deponeer het apparaat in geen
geval bij het normale huisvuil. Dit
product is onderworpen aan de
Europese richtlijn 2012/19/EU.
Apparaat afdanken
• Voer het product of delen ervan af via
een erkend afvalverwerkingsbedrijf of
via uw gemeentereinigingsdienst.
• Neem de momenteel geldende voor-
schriften in acht. Neem in geval van
twijfel contact op met uw gemeentereini-
gingsdienst.
Batterijen/accu's afvoeren
• Batterijen/accu's mogen niet met het
huishoudelijke afval worden afgevoerd.
• Batterijen/accu's kunnen giftige stoffen
bevatten, die schadelijk zijn voor het
milieu. Voer batterijen/accu's daarom
beslist volgens de geldende wettelijke
bepalingen af.
• Iedere consument is wettelijk verplicht
om batterijen/accu's in te leveren bij
een inzamelpunt in zijn/haar gemeente,
stadsdeel of in de handel. Deze verplich-
ting heeft tot doel batterijen/accu's tot
afval te kunnen verwerken op een ma-
nier die het milieu ontlast.
• Lever batterijen/accu's uitsluiten in
ontladen toestand in.
Milieurichtlijnen verpakking
Voer alle verpakkingsmaterialen op
een milieuvriendelijke manier af.
Garantie & service
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van-
af de aankoopdatum. Het apparaat is met
de grootst mogelijke zorg vervaardigd en
voorafgaand aan de levering nauwkeurig ge-
controleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als
aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen
maken op de garantie, neem dan telefonisch
contact op met uw serviceadres. Alleen op
die manier is een kostenloze verzending van
uw product gegarandeerd.
De garantie geldt uitsluitend voor materiaal-
of fabricagefouten, niet voor aan slijtage
onderhevige delen of voor beschadigingen
van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars
of accu's.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé-
gebruik en niet voor bedrijfsmatige doelein-
den. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige
behandeling, bij gebruik van geweld en bij
reparaties die niet door ons geautoriseerd
servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de ga-
rantie.
Uw wettelijke rechten worden door deze ga-
rantie niet beperkt.
De garantieperiode wordt niet verlengd door
de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor
vervangen en gerepareerde onderdelen. Even-
tuele schaden en gebreken die reeds bij de
koop aanwezig zijn moeten direct na het uit-
pakken worden gemeld , uiterlijk echter twee
dagen na datum van aankoop. Na afloop
van de garantieperiode worden alle repara-
ties die optreden in rekening gebracht.
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 90514
Bereikbaarheid hotline:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur
(CET)
- 55 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents