Download Table of Contents Print this page

Reinigen; Verhelpen Van Storingen; Opmerking Over De Conformiteit; Importeur - Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Available languages
Table of Contents

Reinigen

WAARSCHUWING!
Haal vóór ieder reinigen de stekker uit
het stopcontact! Als er vocht in het ap-
paraat komt, bestaat het gevaar voor
een elektrische schok! Bovendien kan
het apparaat hierbij onherstelbaar be-
schadigd raken!
Reinig de behuizing van de radiowekker
uitsluitend met een licht vochtige doek en
een mild afwasmiddel. Let erop, dat tijdens
het reinigen geen vocht het apparaat bin-
nendringt!
Verhelpen van storingen
Het apparaat werkt niet.
> Steekt de stekker van het netsnoer 2!
stevig in het stopcontact?
> Is de automatische zekering eventueel
uitgeschakeld?
> Is de stroom uitgevallen?
Slechte FM-ontvangst.
> Verander de richting van de draadan-
tenne 2). Desnoods fixeert u deze met
plakband.
Verlies van alle instellingen na
stroomuitval.
> U heeft geen backup-batterijen geplaatst.
> De geplaatste backup-batterijen zijn leeg.
Vervang deze.
Geprojecteerde tijd is slecht te lezen.
> Stel de mededeling scherp met de
focus-regelknop 1(.
Opmerking over de conformiteit
Dit apparaat voldoet wat betreft conformi-
teit aan de principiële eisen en de andere
relevante voorschriften van de Europese
richtlijn voor elektromagnetische compati-
biliteit 2004/108/EC, de laagspannings-
richtlijn 2006/95/EC, de Ecodesign-richtlijn
2009/125/EC (Verordening 1275/2008
bijlage II, nr.1) en de RoHS-richtlijn
2011/65/EU.
De volledige originele conformiteitsverklaring
is te verkrijgen bij de importeur.

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND/GERMANY
www.kompernass.com
- 54 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents