Download Table of Contents Print this page

Radiofunctie - Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents
6. Om weer terug te keren naar de keuze
van werkdagen, weekeinde of hele week,
houdt u de SNOOZE/DIMMER-toets y
opnieuw 2 seconden lang ingedrukt.
7. Na ca. 15 seconden gaat het display g
terug naar de melding van de tijd. De
instellingen voor de wekfunctie zijn nu op-
geslagen en worden weergegeven.
8. Programmeer desnoods de overige ge-
heugenplaatsen voor wektijden overeen-
komstig.
9. Als u met de radiofunctie gewekt wilt
worden, schakelt u nu de radio in en
kiest u de gewenste zender. Dan stelt u
het volume in dat bij het wekken maxi-
maal bereikt moet worden. Zet daarna de
radio weer uit. De radiofunctie wordt op
de volgende pagina's uitgelegd.
Als het alarmsignaal klinkt...
• ... en de wekfunctie „Radio" is gekozen,
wordt de radio met toenemend volume
een uur lang ingeschakeld op de laatst
ingestelde zender.
• ... en de wekfunctie „geluidsignalen" is ge-
kozen, klinken de geluidsignalen 10
minuten lang met toenemend volume.
Telkens om een wekfunctie te beëindigen
drukt u op een willekeurige toets met uitzon-
dering van de SNOOZE/DIMMER-toets y.
De sluimerfunctie
Als u op de SNOOZE/DIMMER-toets y
drukt, wordt het alarm dat zojuist actief is
voor de tijd die voor deze functie is ingesteld
uitgezet (zie hoofdstuk „Tijd voor de slui-
merfunctie instellen", 1 - 59 min., standaard
waarde = 9 min.). Ondertussen brandt de
SNZ-melding op het display g. Om een on-
derbroken alarm definitief te stoppen, drukt u
één keer kort op de AL.SET-toets a.
De herinneringsfunctie
Het apparaat zal u aan een datum herin-
neren, die door u met de herinneringsfunctie
werd ingesteld. In dit geval wordt op deze
dag van 8:00 - 23:00 op ieder vol uur 10
minuten lang een herinneringsalarm afgege-
ven. Daarbij knippert de SDA-melding op het
display g.
Om het herinneringsalarm te beëindigen,
drukt u op een willekeurige toets.
Wisselende display-meldingen instellen
Als het apparaat in standby-modus staat, drukt
u op de toets DOWN i. Op het display
D–
verschijnt „
" (voor tijd en datum). Drukt u
opnieuw op de toets DOWN i, dan verschijnt
–W
" (voor tijd en wereldtijd) op het display.
Drukt u opnieuw op de toets DOWN i, dan
DW
verschijnt „
" (voor tijd - datum - wereldtijd
afwisselend) op het display. Drukt u opnieuw
op de toets DOWN i, dan verschijnt „
(alleen tijd) op het display.

Radiofunctie

De technische gegevens van het apparaat
maken een instelbaar frequentiebereik moge-
lijk buiten het toegelaten frequentiebereik van
87,5 – 108 MHz. In verschillende landen
kunnen afwijkende landelijke bepalingen be-
staan over de toegewezen radiofrequentiebe-
reiken.Houd er rekening mee dat u buiten het
toegewezen radiofrequentiebereik ontvangen
informatie niet mag verkopen, doorgeven aan
derden of gebruiken voor niet-geëigende
doeleinden. Voor de FM-radio-ontvangst rolt
u de draad-antenne 2) helemaal uit en be-
paalt u een goede richting met de radio aan.
Radiofunctie in-/uitschakelen
1. Druk op de toets
g wordt de actuele frequentie en het
inschakelsymbool
naast knippert het kloksymbool en geeft
zodoende aan, dat het apparaat wacht
op de transmissie van de actuele tijd door
een RDS-zender.
2. Druk opnieuw op de toets
radiofunctie te beëindigen en het appa-
raat in standby-modus te zetten.
- 51 -
––
"
l. Op het display
weergegeven. Daar-
l, om de

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents