Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual page 49

Projection alarm clock

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Let op: brandgevaar!
• Gebruik het apparaat niet in de buurt
van hete oppervlakken.
• Zet het apparaat niet op plaatsen die
blootstaan aan rechtstreeks zonlicht. An-
ders kan het oververhit raken en
onherstelbaar worden beschadigd.
• Dek nooit de ventilatiesleuven van het
apparaat af als het is ingeschakeld.
• Plaats geen open brandhaarden, zoals
bijv. kaarsen, op of naast het apparaat.
Let op bij onweer!
• Tijdens onweer kunnen apparaten aan-
gesloten op het stroomnet schade oplo-
pen. Trek bij onweer daarom altijd de
stekker uit het stopcontact.
Let op in de omgang met
batterijen
Het apparaat gebruikt batterijen als ge-
heugenbeveiliging. In de omgang met
batterijen dient u het volgende in acht
te nemen:
• Haal de batterijen eruit wanneer u het
apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Controleer de batterijen regelmatig.
Door lekkende batterijen kan het appa-
raat beschadigd raken.
• Trek veiligheidshandschoenen aan in
geval van lekkende batterijen en maak
het batterijvak en de contacten van de
batterijen schoon met een droge doek.
Waarschuwing!
Stel de batterijen nooit bloot aan overmatige
hitte (bijv. fel zonlicht, vuur).
Let op!
Explosiegevaar bij ondeskundige vervanging
van de batterij. Vervang de batterij alleen
door hetzelfde type of een gelijkwaardig
type.
Aanwijzing over ontkoppelen
van de netstroom
De -toets ontkoppelt het apparaat niet
volledig van het stroomnet. Bovendien
verbruikt het apparaat in de standby-
stand stroom. Om het apparaat volle-
dig van het net te ontkoppelen, dient de
netstekker uit het stopcontact getrokken
te worden.
Opmerking over stootspan-
ningen (EFT / elektrische snelle
overgangsstroom) en elektro-
statische ontladingen:
in geval van storingen door gevallen van
snelle elektrische overgang (piekspan-
ning), resp. elektrostatische ontladingen,
dient het product gereset te worden om
het normale gebruik te herstellen.
Wellicht moet het apparaat worden los-
gekoppeld van de netstroom en opnieuw
daarop worden aangesloten. De batte-
rijen (indien aanwezig) moeten uit het ap-
paraat worden genomen en er opnieuw
in worden gezet.
Opmerking
Voor schade aan de radiowekker als ge-
volg van inwerking door vocht, water dat
het apparaat is binnengedrongen, over-
verhitting, of door eigenmachtige veran-
deringen, wordt geen garantie gegeven/
is de producent niet aansprakelijk!
- 46 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents