Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPUH 90 A1 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Quick Links

4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SPUV 90 A1/SPUH 90 A1-10/10-V2
IAN: 57122
HOME TECH
Projection Alarm Clock SPUV 90 A1/SPUH 90 A1
Projection Alarm
Budzik z
Clock
projektorem
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Kivetítős
Budilka s
ébresztőóra
projektorjem
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Budík s projekcí
Projekčný
času
budík
Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SPUH 90 A1

 • Page 1 HOME TECH Projection Alarm Clock SPUV 90 A1/SPUH 90 A1 Projection Alarm Budzik z Clock projektorem Operating instructions Instrukcja obsługi Kivetítős Budilka s ébresztőóra projektorjem Használati utasítás Navodila za uporabo KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM Budík s projekcí...
 • Page 2 SPUV 90 A1 45 6 7 SPUH 90 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Warning Notice Safety information Intended Use Items supplied Operating Elements Technical Data Inserting the batteries Placing Operation Cleaning and care Troubleshooting Disposal Importer Warranty and Service Read these operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this manual for future reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date.
 • Page 4: Warning Notice

  PROJECTION ALARM CLOCK This documentation is copyright protected. All rights including those of photographic reproduction, duplication and distribution by means of particular methods (for example data processing, data carriers and data networks), wholly or partially as well as substantive and technical changes are reserved. Warning Notice In the existing operation instructions the following warnings are used: Warning...
 • Page 5: Safety Information

  Safety information Warning To avoid potentially fatal electric shocks: • Only use the device in dry rooms. • Never allow fluids or other objects to get into the device. • Do not place objects containing fluids, e.g. flower vases, on the device. •...
 • Page 6 Note: This device is equipped with non-slip rubber pads. As floor and furniture upper surfaces comprise of various materials and are cleaned with various types of polishes and/or cleaning agents, it cannot be completely excluded that some of these substances contain components that could attack the rubber pads and soften them.
 • Page 7: Intended Use

  • In the event of the batteries leaking acids, put on a pair of protective gloves. • Clean the battery compartment and the battery contacts with a dry cloth. • Keep batteries away from children. Children could put batteries into their mouths and swallow them.
 • Page 8: Items Supplied

  Items supplied 1 Projection Alarm Clock 1 Operating instruction 2 x 1.5 V Type Micro/AAA/LR03 1 x 3 V Type CR2032 After unpacking, immediately check the contents for completeness and fault-free condition of the appliance. Remove all packaging materials and the protective foil from the device.
 • Page 9: Technical Data

  5 – 90% (no condensation) SPUV 90 A1 Weight: 248 g Dimensions: 15.5 x 10.3 x 3.7 cm SPUH 90 A1 Weight: 272 g Dimensions: 15.6 x 10.2 x 4.1 cm Battery operation: 2 x 1.5 V Type Micro/AAA/LR03 for radio operation, display illumination and projection.
 • Page 10 Power supply operation: (Mains adapter not supplied) Input voltage: 230 V ~ 50 Hz Output voltage: DC 3V (+/- 5%) Rated current: min. 300 mA Polarity: Even when using 3 V mains adapter, a battery of the type CR2032 must be inserted.
 • Page 11: Inserting The Batteries

  3. Close the cover of the battery compartment , such that it engages firmly. SPUH 90 A1: You require 2 x 1.5 V batteries of the type Micro/AAA/LR03 and 1 battery of the type CR 2032 (all items supplied).
 • Page 12: Operation

  Operation Radio operation 1. Press the button to switch the device on. 2. Using the sound level controller VOLUME , select the desired sound level. 3. Place the waveband selector switch at the desired frequency range (FM/AM). 4. Adjust the TUNING regulator to select the desired radio station.
 • Page 13: Setting The Alarm Time

  Setting the alarm time If the clock is set correctly, as described above: 1. Press the button AL1 resp. AL2 for 2 seconds. In the display indicator for the alarm function resp. appears and the time indicator blinks. 2. Press or hold the button HOUR to set the hours.
 • Page 14: Snooze Function

  Wakening with the alarm tone When the alarm time is set correctly, as described above: 1. Repeatedly press the button AL1 resp. AL2 until the symbol for the alarm tone appears in the display . At the programmed time the alarm tone will now switch itself on.
 • Page 15 Projection Attention: When used properly, the radiation from the projection of the display is not at all dangerous!. However, avoid looking directly into the light beam and do not aim the beam at other persons or at animals. To display the time correctly on a wall or the ceiling, the hinged projection element needs to be swivelled into the correct position and the room must be appropriately darkened.
 • Page 16: Cleaning And Care

  Cleaning and care Important: Never permit fluids to permeate inside the device. The device could also be irreparably damaged! • Keep the device and the ventilation openings clean at all times. • Use a soft and dry cloth to clean the device housing. •...
 • Page 17: Disposal

  Disposal Do not dispose of the device in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.
 • Page 18: Warranty And Service

  Warranty and Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Depart- ment.
 • Page 19 KAZALO VSEBINE STRAN Wskazówki ostrzegawcze Wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Elementy obsługowe Dane techniczne Wkładanie baterii Ustawianie Obsługa Czyszczenie i konserwacja Usuwanie usterek Utylizacja Importer Gwarancja i serwis Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 20: Wskazówki Ostrzegawcze

  BUDZIK Z PROJEKTOREM Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, także te dotyczące odtwarzania fotomechanicznego, powielania i rozpowszechniania innymi metodami (np. obróbka danych, nośniki danych i sieci danych), także częściowo, jak również zmian zawartości i techniki zastrzeżone. Wskazówki ostrzegawcze W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące wskazówki ostrzegawcze: Ostrzeżenie Wskazówka ostrzegawcza tego stopnia zagrożenia oznacza możliwą...
 • Page 21: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wskazówki bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć zagrożenia życia przez porażenie prądem elektrycznym • Urządzenia należy używać tylko w suchych pomieszczeniach. • Należy zagwarantować, aby do urządzenia nigdy nie mogły dostać się ciecze lub przedmioty. • Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych naczyń z wodą. •...
 • Page 22 Wskazówka: Urządzenie jest wyposażone w podkładki antypoślizgowe. Ponieważ po- wierzchnie mebli oraz posadzki są wykonane z różnych materiałów oraz są konserwowane różnymi środkami czyszczącymi, to nie można wykluczyć, że niektóre z tych substancji nie będą zawierały składników, które działają nisz- cząco na gumowe podkładki urządzenia.
 • Page 23: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  • W celu wyjęcia z urządzenia wylanych baterii zakładaj zawsze rękawice ochronne. • Schowek baterii i styki baterii należy czyścić tylko suchą szmatką. • Baterie nie powinny nigdy trafić w ręce dzieci. Dziecko może połknąć baterię. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
 • Page 24: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy 1 Budzik z projektorem 1 instrukcja obsługi 2 x 1,5 V typ Micro / AAA / LR03 1 x 3 V typ CR2032 Przed przystąpieniem do uruchomienia sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy zestawu, oraz czy podczas transportu nie doszło do uszkodzenia ładowarki.
 • Page 25: Dane Techniczne

  (przy braku kondensacji) SPUV 90 A1 Waga: 248 g Wymiary: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Waga: 272 g Wymiary: 15,6 x 10,2 x 4,1 cm Zasilanie na baterie: 2 x 1,5 V typ Micro / AAA / LR03 do słuchania radia, podświetlenia wyświetlacza i...
 • Page 26 Zasilacz: (nie wchodzi w zakres dostawy) Napięcie wejściowe: 230 V ~ 50 Hz Napięcie wyjściowe: DC 3 V (+/- 5%) Prąd znamionowy: min. 300 mA Biegunowość: Także przy użytkowaniu zasilacza 3 V bateria CR2032 musi być włożona. W przeciwnym wypadku nie będzie działał zegarek. Uwaga: Przy korzystaniu z zasilacza należy zapewnić...
 • Page 27: Wkładanie Baterii

  3. Zamknij klapkę schowka na baterie , aż klapka się zatrzaśnie. SPUH 90 A1: Potrzebne będą 2 baterie 1,5 V typu Micro / AAA / LR03 i 1 bateria typu CR 2032 (znajdują się w zestawie).
 • Page 28: Obsługa

  Obsługa Słuchanie radia 1. Naciśnij przycisk , by włączyć urządzenie. 2. Regulatorem głośności VOLUME ustaw żądaną głośność. 3. Nastaw przełącznik zakresu częstotliwości na żądany zakres (FM/AM). 4. Nastaw pokrętło dostrajania na żądaną stację radiową. Częstotliwość odczytaj ze skali 5. Naciśnij przycisk , by wyłączyć...
 • Page 29 Ustawianie czasu budzenia Jeżeli aktualny czas został prawidłowo ustawiony zgodnie z powyższym opisem: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk AL1 wzgl. AL2 Na wyświetlaczu wyświetla się symbol funkcji budzenia wzgl. miga wskazanie czasu. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR , by ustawić...
 • Page 30 Budzenie sygnałem alarmowym Jeżeli czas budzenia został prawidłowo ustawiony zgodnie z powyższym opisem: 1. Naciskaj przycisk AL1 wzgl. AL2 dotąd, aż na wyświetlaczu wyświetli się symbol dzwonka alarmu . Dzwonek będzie się teraz włączał o nastawionej godzinie. 2. Naciśnij przycisk , by wyłączyć...
 • Page 31 Projekcja Uwaga: Przy prawidłowym użyciu moc promieniowania projektora nie stanowi żad- nego niebezpieczeństwa. Należy jednak mimo wszystko unikać bezpośred- niego patrzenia w strumień światła i nie należy kierować strumienia światła na inne osoby lub zwierzęta. W celu prawidłowego wyświetlenia godziny na ścianie lub suficie obracalny projektor należy przestawić...
 • Page 32: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i konserwacja Uwaga: Do wnętrza obudowy nie może przedostać się ciecz. Grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia. • Urządzenie wraz z otworami wentylacyjnymi należy utrzymywać w czystości. • Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej szmatki. • Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalników lub środków czyszczących, które działają...
 • Page 33: Utylizacja

  Utylizacja W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia jako normalnych śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywa europejska 2002/96/EC. Urządzenie należy utylizować poprzez licencjonowane zakłady utylizacji odpadów lub miejscowe komunalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktuj się z naj- bliższym zakładem utylizacji.
 • Page 34: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urząd- zenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przy- padku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z ser- wisem.
 • Page 35 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL Figyelmeztető utasítás Biztonsági utasítás Rendeltetésszerű használat A csomag tartalma Kezelőelemek Műszaki adatok Az elemek behelyezése Felállítás Kezelés Karbantartás és tisztítás Hibaelhárítás Ártalmatlanítás Gyártja Garancia és szerviz Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.
 • Page 36: Figyelmeztető Utasítás

  KIVETÍTŐS ÉBRESZTŐÓRA Ez a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Valemennyi jog, a fotomechanikai lejátszásra, sokszorosításra és különleges eljárással történő sokszorosításra (például adatfeldolgozással, adathordozóval és adathálózattal) vonatkozóak is még részlegesen is, valamint a tartalmi és módosítások joga fenntartva. Figyelmeztető utasítás Az alábbi használati útmutatóban a következő figyelmeztető utasításokat használjuk: Figyelmeztetés Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető...
 • Page 37: Biztonsági Utasítás

  Biztonsági utasítás Figyelmeztetés Életveszélyes áramütés elkerülése érdekében: • Csak száraz szobában használja a készüléket. • Biztosítsa, hogy soha se kerüljön folyadék vagy tárgy a készülékbe. • Ne helyezzen a készülékre nedvességgel töltött tárgyat, pl. vázát. • Ne nyissa fel a készülékházat vagy a hálózati adapter házát (nem tartozik a csomaghoz) és ne próbálja meg a készüléke maga megszerelni, mert nem tartalmaz karbantartásra szoruló...
 • Page 38 Tanács: A készüléknek csúszásbiztos gumitalpakkal van felszerelve. Mivel a padló vagy bútorok felülete különböző anyagokból van és teljesen különböző ápolószerekkel kezeljük őket, nem lehet teljesen kizárni, hogy ezek közül az anyagok közül néhány olyan alkotóelemet tartalmaz, mely megtámadja a gumi- talpakat és felpuhítják azokat.
 • Page 39: Rendeltetésszerű Használat

  • Ha az elemek kifolytak, használjon védőkesztyűt! • Az elemrekeszt és az elemek érintkezéseit csak száraz kendővel tisztítsa! • Ne engedje, hogy az elemek gyermek kezébe jussanak. A gyermekek a szájukba vehetik az elemeket és lenyelhetik őket. Ha valaki lenyelné az elemeket, azonnal orvoshoz kell fordulni.
 • Page 40: A Csomag Tartalma

  A csomag tartalma 1 kivetítős ébresztőóra 1 használati útmutató 2 x 1,5 V -os típusú mini ceruzaelem / AAA / LR03 1 x 3 V-os CR2032 típusú Üzembehelyezés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e és hogy nincsenek-e esetleg látható sérülések rajta. Távolítsa el valamennyi csom- agolóanyagot és vegye le a készülékről a védőfóliát.
 • Page 41: Műszaki Adatok

  (nem kondenzálódó) SPUV 90 A1 Súly: 248 g Méretek : 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Súly: 272 g Méretek : 15,6 x 10,2 x 4,1 cm Elemes üzemmód: 2 x 1,5 V-os mini ceruzaelem / AAA / LR03 rádiós üzemmódhoz, a kijelző...
 • Page 42 Tápegység: (a tápegység nem tartozik hozzá) Bemeneti feszültség: 230 V ~ 50 Hz Kimeneti feszültség: DC 3V (+/- 5%) Névleges áramerősség: min. 300 mA Pólusok: A 3V-os tápegység használata ellenére be kell helyezni a CR2032 típusú elemet. Máskülönben az óra nem működik. Figyelem: A tápegység használatához a dugaszoló...
 • Page 43: Az Elemek Behelyezése

  ábrázolt polaritásnak megfelelően. 3. Csukja be az elemtartó fedelét, míg be nem pattan a helyére. SPUH 90 A1 2 db 1,5 V-os AAA mini ceruzaelemre / LR03 és 1 db CR 2032 típusú elemre van szüksége (a készülékhez jár). 1. Nyissa ki a készülék alján lévő elemtartó...
 • Page 44: Kezelés

  Kezelés Rádió üzemmód 1. Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. 2. Állítsa be a VOLUME hangerőszabályzóval a kívánt hangerőt. 3. Állítsa a sávválasztó kapcsolót a kívánt hullámhosszra (FM/AM). 4. Állítsa be a rádióadó kapcsolóval a kívánt rádióállomást. A frekvenciákat a frekvenciaskálán olvashatja le.
 • Page 45 Ébresztési idő beállítása Ha az előbbiekben leírtak alapján helyesen beállította az időt: 1. Nyomja meg 2 másodpercig az AL1 ill. AL2 gombot. A kijelzőn az ébresztési funkcióhoz ill. és az idő kijelzése villog. 2. Az órák beállításához nyomja meg vagy tartsa lenyomva az HOUR gombot.
 • Page 46 Hangjelzéses ébresztés Ha az előbbiekben leírtak alapján helyesen beállította az ébresztési időt: 1. Annyiszor nyomja meg az AL1 ill. AL2 gombot, míg a kijelzőn az ébresztés jele jelenik meg. Az ébresztési hang a beállított időben kapcsol be. 2. Nyomja meg a gombot, hogy az ébresztési hangot a következő...
 • Page 47 Kivetítés Figyelem: A kivetítő sugárzási teljesítménye rendeltetésszerű használat esetén semmiféle veszélyt nem jelent. Ennek ellenére ne nézzen közvetlenül a fénysugárba, és ne irányítsa azt más személyekre vagy állatokra. Az idő falon vagy plafonon történő kifogástalan megjelenítéséhez az elfor- dítható kivetítőrészt a megfelelő helyzetbe kell dönteni és a helyiségnek meg- felelően elsötétítettnek kell lenni.
 • Page 48: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás Figyelem: Semmilyen folyadék ne kerüljön a készülék belsejébe. A készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet. • Mindig tartsa tisztán a készüléket és a szellőzőnyílásokat. • Használjon a készülékház tisztítására egy puha rongyot. • Soha ne használjon benzint, oldószert vagy olyan tisztítószereket, amely kárt tesz a műanyagban.
 • Page 49: Ártalmatlanítás

  Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Ez a termék a 2002/96/EC európai irányelv hatálya alá tartozik. A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékel- távolító üzemnél tudja kidobni. Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó...
 • Page 50: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A kés- züléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön kö- zelében lévő...
 • Page 51 KAZALO VSEBINE STRAN Opozorila Varnostni napotki Predvidena uporaba Vsebina kompleta Upravljalni elementi Tehnični podatki Vstavitev baterij Postavitev Uporaba Čiščenje in vzdrževanje Odprava napak Odstranitev Proizvajalec Garancijski list Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite tudi navodila za uporabo.
 • Page 52: Opozorila

  BUDILKA S PROJEKTORJEM Ta dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vse pravice, tudi pravica fotomehanske reprodukcije, razmnoževanja in distribucije s pomočjo posebnih postopkov (npr. obdelave podatkov, s podat- kovnimi nosilci in podatkovnimi omrežji), tudi delno, ter vsebinske in tehnične spremembe pridržane. Opozorila Ta navodila za uporabo vsebujejo naslednje vrste opozoril: Opozorilo...
 • Page 53: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki Opozorilo Da se izognete smrtni nevarnosti zaradi električnega udara: • Napravo uporabljajte samo v suhih prostorih. • Zagotovite, da v napravo nikakor ne morejo zaiti tekočine ali predmeti. • Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaze.
 • Page 54 Napotek: Ta naprava je opremljena z nedrsečimi gumijastimi podstavki. Ker so površi- ne tal ali pohištva iz različnih materialov in se zanje uporabljajo različna sredstva za nego, se ne da v celoti izključiti možnosti, da nekateri od teh ma- terialov ne vsebujejo sestavin, ki lahko vplivajo na gumijaste podstavke in jih raz- mehčajo.
 • Page 55: Predvidena Uporaba

  • Če so baterije iztekle, si nataknite zaščitne rokavice. • Predalček za baterije in baterijske kontakte očistite s suho krpo. • Baterije ne smejo zaiti v otroške roke. Otroci bi baterije lahko dali v usta in jih zaužili. Če bi prišlo do zaužitja baterije, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
 • Page 56: Vsebina Kompleta

  Vsebina kompleta 1 budilka s projektorjem 1 navodila za uporabo 2 x 1,5 V tip Micro / AAA / LR03 1 x 3 V tip CR2032 Takoj po razpakiranju obseg dobave preverite glede popolnosti in brezhib- nega stanja naprave. Z naprave odstranite ves embalažni material in zaščitno folijo.
 • Page 57: Tehnični Podatki

  (brez kondenzacije) SPUV 90 A1 Teža: 248 g Mere: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Teža: 272 g Mere: 15,6 x 10,2 x 4,1 cm Baterijsko napajanje: 2 x 1,5 V tip Micro / AAA / LR03 za delovanje radia, osvetljavo prikazovalnika in projekcijo.
 • Page 58 Omrežni napajalnik: (omrežni napajalnik ni priložen) Vhodna napetost: 230 V ~ 50 Hz Izhodna napetost: DC 3 V (+/- 5 %) Nazivni tok: min. 300 mA Polarnost: Pri uporabi 3V-omrežnega napajalnika je treba dodatno vstaviti tudi baterijo tipa CR2032. Drugače ura ne deluje. Pozor: Pri uporabi omrežnega napajalnika mora biti vtičnica lahko dosegljiva, tako da v primeru sile omrežni napajalnik lahko hitro potegnete ven.
 • Page 59: Vstavitev Baterij

  , v predalček za baterije 3. Zaprite pokrov predalčka za baterije , tako da se zaskoči. SPUH 90 A1: Potrebujete 2 bateriji po 1,5 V tipa Micro / AAA / LR03 in 1 baterijo tipa CR 2032 (del vsebine kompleta).
 • Page 60: Uporaba

  Uporaba Radio 1. Pritisnite tipko , da napravo vklopite. 2. Potem z gumbom za glasnost zvoka VOLUME nastavite želeno glasnost zvoka. 3. Izbirno stikalo za frekv. pas nastavite na želeno področje valovne dolžine (FM/AM). 4. Z gumbom za iskanje TUNING nastavite želeni oddajnik.
 • Page 61 Nastavitev časa bujenja Če je urni čas nastavljen pravilno, kot je opisano prej: 1. Pritisnite tipko AL1 oz. AL2 za 2 sekundi. Na prikazovalniku pojavi prikaz za funkcijo bujenja in prikaz časa utripa. 2. Pritisnite ali držite tipko HOUR , da nastavite ure. 3.
 • Page 62 Bujenje z alarmnim tonom Ko je čas bujenja nastavljen, kot je opisano prej: 1. Pritisnite tipko AL1 oz. AL2 tako pogosto, dokler se na prikazovalniku ne pojavi simbol za alarmni ton . Zvok budilke se sedaj vklopi ob nastavljenem času. 2.
 • Page 63 Projekcija Pozor: Sevalna moč projektorja ob pravilni uporabi ne pomeni nobene nevarnosti. Kljub temu se izogibajte temu, da bi gledali direktno v svetlobni žarek in ne usmerjajte ga na druge ljudi ali živali. Za pravilno predstavitev urnega časa na steni ali stropu je treba pomični projekcijski element zasukati v pravilen položaj, prostor pa mora biti ustrezno zatemnjen.
 • Page 64: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in vzdrževanje Pozor: V notranjost naprave ne smejo zaiti nobene tekočine. Naprava se lahko nepopravljivo poškoduje! • Naprava in prezračevalne odprtine naj bodo zmeraj čiste. • Za čiščenje ohišja uporabite mehko in suho krpo. • Nikoli ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki načenjajo umetne snovi. •...
 • Page 65: Odstranitev

  Odstranitev Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC. Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov. Odstranitev baterij in akumulatorjev Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.
 • Page 66: Garancijski List

  Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Page 67 OBSAH STRANA Výstražná upozornění Bezpečnost Účel použití Rozsah dodávky Ovládací prvky Technické údaje Vložení baterií Umístění Obsluha Čištění a údržba Odstranění závad Likvidace Dovozce Záruka a servis Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.
 • Page 68: Výstražná Upozornění

  BUDÍK S PROJEKCÍ ČASU Tato dokumentace je chráněná autorským právem. Všechna práva, a i fotomechanická reprodukce, rozmnožování a rozšiřování prostřednictvím zvláštního procesu (například zpracování dat, nosiče dat a datové sítě), i jenom částečně, jakož obsahové a technické změny, jsou vyhrazeny. Výstražná...
 • Page 69: Bezpečnost

  Bezpečnost Výstraha Abyste zabránili nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem: • Používejte přístroj jen v suchých místnostech. • Zajistěte, aby do přístroje nikdy nemohly proniknout kapaliny nebo cizí předměty. • Na přístroj nestavte předměty naplněné vodou, jako např. vázy. • Nikdy neotevírejte kryt přístroje nebo síťového adaptéru (není součástí dodávky) a také...
 • Page 70 Poznámka: Tento přístroj je vybaven protiskluzovými gumovými nožkami. Protože jsou po- vrchy podlahy nebo nábytku z různých materiálů a jsou ošetřo-vané různými čistícími prostředky, nemůže se plně vyloučit, že některé z těchto látek obsahují součásti, které napadnou pryžové nožky a je rozleptají. V případě potřeby vložte pod nožky přístroje protiskluzovou podložku.
 • Page 71: Účel Použití

  • Pokud baterie vytekly, natáhněte si ochranné rukavice. • Přihrádku na baterie a kontakty baterií vyčistěte suchým hadříkem. • Baterie se nesmějí dostat do rukou dětem. Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie vložit do úst a spolknout. Dojde-li ke spolknutí baterie, musí...
 • Page 72: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky 1 budík s projekcí času 1 návod k obsluze 2 x 1,5 V Typ Micro / AAA / LR03 1 x 3 V typu CR2032 Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je zboží kompletní a zda nevy- kazuje viditelná poškození. Odstraňte všechen obalový materiál a ochrannou fólii z přístroje.
 • Page 73: Technické Údaje

  (bez kondenzace) SPUV 90 A1 Hmotnost: 248 g Rozměry: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Hmotnost: 272 g Rozměry: 15,6 x 10,2 x 4,1 cm Provoz na baterie: 2 x 1,5 V typu Micro / AAA / LR03 pro provoz rádia, osvětlení...
 • Page 74 Síťový zdroj: (Síťový zdroj není součástí dodávky) Vstupní napětí: 230 V ~ 50 Hz Výchozí napětí : DC 3V (+/- 5 %) Jmenovitý proud: min. 300 mA Polarita: Při použití 3 V síťového zdroje se musí i přesto vložit baterie typu CR2032. V opačném případě...
 • Page 75: Vložení Baterií

  3. Víčko přihrádky na baterie zavřete tak, aby zaskočilo. SPUH 90 A1: Potřebujete 2 baterie 1,5 V typu Micro / AAA / LR03 a 1 baterii typu CR 2032 (zahrnuta do rozsahu dodávky). 1. Otevřte víčko přihrádky na baterie na spodní...
 • Page 76: Obsluha

  Obsluha Provoz rádia 1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko 2. Nastavte požadovanou hlasitost ovladačem hlasitosti VOLUME 3. Nastavte volitelný spínač pásma na požadovaný vlnový rozsah (FM/AM). 4. Nastavte regulátorem TUNING požadovanou stanici.Frekvence může- te odečíst na stupnici kmitočtu 5. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko Nasměrování...
 • Page 77 Nastavení času buzení Jakmile je správně nastaven hodinový čas, jak je výše popsáno: 1. Po dobu 2 sekund stiskněte tlačítko AL1 resp. AL2 . Na displeji zobrazí indikace pro funkci budíku resp. a zobrazení času bliká. 2. Pro nastavení hodin stiskněte nebo podržte stisknuté tlačítko HOUR 3.
 • Page 78 Buzení signalizačním tónem Když je správně nastaven čas buzení, jak je výše popsáno: 1. Opakovaně stiskněte tlačítko AL1 resp. AL2 tak často, dokud se na displeji neobjeví symbol tón budíku .Signál buzení se nyní zapne v nastaveném času. 2. Pro vypnutí signálu buzení až druhého dne stiskněte tlačítko 3.
 • Page 79 Projekce Pozor: Vyzařování při projekci nepředstavuje při řádném používání žádné nebez- pečí. Vyhněte se však přímému pohledu do světelného paprsku a také jeho směrování na jiné osoby či zvířata. Pro správné zobrazení hodinového času na stěnu nebo strop se musí výkyvný projekční...
 • Page 80: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba Pozor: Dovnitř přístroje nesmějí proniknout žádné tekutiny. Může tak dojít k neopra- vitelnému poškození přístroje. • Přístroj a větrací otvory udržujte v čistotě. • K čištění krytu používejte měkký a suchý hadřík. • Nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které narušují...
 • Page 81: Likvidace

  Likvidace Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Nechte přístroj zlikvidovat v autorizované provozovně nebo v místním zaří- zení na likvidaci podobných výrobků. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se spojte s nejbližší provozovnou, která likviduje podobné...
 • Page 82: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování záruky kontaktujte telefonicky Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno bez- platné...
 • Page 83 OBSAH STRANA Varovné pokyny Bezpečnostné pokyny Používanie v súlade s účelom použitia Obsah dodávky Súčasti Technické údaje Vloženie batérií Inštalácia Obsluha Čistenie a údržba Odstraňovanie porúch Likvidácia Dovozca Záruka a servis Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte ho pre prípadné...
 • Page 84: Varovné Pokyny

  PROJEKČNÝ BUDÍK Táto dokumentácia je chránená podľa zákona o autorských právach. Všetky práva vyhradené, aj na fotomechanickú reprodukciu, rozmnožovanie a rozširovanie pomocou zvláštnych postupov (napríklad spracovaním dát, dátovými nosičmi a dátovými sieťami), aj len čiastkovo, ako aj na obsahové a technické zmeny. Varovné...
 • Page 85: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Varovanie Aby ste zabránili poraneniu v dôsledku úrazu elektrickým prúdom: • Prístroj používajte len v suchých priestoroch. • Zabezpečte, aby sa do prístroja nikdy nedostala kvapalina alebo cudzie predmety. • Neklaďte na prístroj žiadne vodou naplnené predmety (napr. vázy na kvety).
 • Page 86 Upozornenie: Tento prístroj je vybavený protišmykovými nožičkami. Pretože plochy podkla- dov a nábytku sú z najrôznejších materiálov a používajú sa na ne rôzne čistia- ce prostriedky, nedá sa celkom vylúčiť, že niektoré z týchto látok obsahujú častice, ktoré narúšajú a zmäkčujú gumové nožičky. V prípade potreby pod- ložte nožičky prístroja protišmykovou podložkou.
 • Page 87: Používanie V Súlade S Účelom Použitia

  • Ak sú batérie vytečené, natiahnite si ochranné rukavice. • Priestor pre batérie a kontakty batérií čistite suchou handrou. • Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehltnúť. V prípade, ak došlo k prehltnutiu batérie, treba sa ihneď obrátiť...
 • Page 88: Obsah Dodávky

  Obsah dodávky 1 Projekčný budík 1 Návod na používanie 2 ks 1,5 V batérií veľkosti AAA (LR03, mikro) 1 ks 3 V batéria typu CR2032 Pred uvedením do prevádzky skontrolujte obsah dodávky z hľadiska jej úplnosti a prípadného viditeľného poškodenia. Odstráňte všetky obalové materiály a ochrannú...
 • Page 89: Technické Údaje

  (bez kondenzácie) SPUV 90 A1 Hmotnosť: 248 g Rozmery: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Hmotnosť: 272 g Rozmery: 15,6 x 10,2 x 4,1 cm Prevádzka na batérie: 2 ks 1,5 V batérií veľkosti AAA (LR03, mikro) pre rádio, osvetlenie displeja a projekciu.
 • Page 90 Sieťový adaptér: (sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky) Vstupné napätie: 230 V ~ 50 Hz Výstupné napätie: 3 V (+/- 5%) Menovitý prúd: min. 300 mA Polarita: Aj keď používate 3 V sieťový adaptér, musíte mať vloženú batériu typu CR2032. V opačnom prípade hodiny nebudú fungovať. Pozor: Ak používate sieťový...
 • Page 91: Vloženie Batérií

  3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie , až zaklapne. SPUH 90 A1: Potrebujete dve 1,5 V batérie veľkosti AAA (LR03, mikro) a jednu batériu typu CR 2032 (súčasť dodávky). 1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane prístroja.
 • Page 92: Obsluha

  Obsluha Prevádzka rádia 1. Stlačením tlačidla zapnete prístroj. 2. Nastavte požadovanú hlasitosť regulátorom hlasitosti VOLUME 3. Dajte prepínač pásma do polohy pre požadované kmitočtové pásmo (FM/AM). 4. Regulátorom ladenia TUNING nalaďte požadovaný vysielač. Kmitočet môžete odčítať na stupnici 5. Stlačením tlačidla prístroj vypnete.
 • Page 93 Nastavenie času budenia Keď máte nastavený správny čas tak, ako bolo opísané v predchádzajúcej časti: 1. Na dve sekundy stlačte tlačidlo AL1 alebo AL2 . Na displeji zobrazí označenie pre budík alebo a údaj času bliká. 2. Stlačte alebo podržte tlačidlo HOUR stlačené, aby ste nastavili hodinu.
 • Page 94 Budenie pípaním Keď máte nastavený čas budenia tak, ako bolo opísané v predchádzajúcej časti: 1. Dovtedy stláčajte tlačidlo AL1 alebo AL2 , kým sa na displeji nezobrazí symbol pre signál budíka . V stanovenom čase zaznie signál budíka. 2. Stlačením tlačidla vypnete signál budíka až...
 • Page 95 Projekcia Pozor: Vyžarovaný výkon projekcie nepredstavuje pri správnom používaní žiadne nebezpečenstvo. Napriek tomu sa nepozerajte priamo do svetelného lúča a nenastavujte ho na iné osoby alebo zvieratá. Na správne zobrazovanie času na stene alebo na strope treba pootočiť otočný premietací element do správnej polohy, a miestnosť primerane zatemniť. 1.
 • Page 96: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Pozor: Žiadna tekutina sa nesmie dostať do vnútra zariadenia. Mohli by ste tým prístroj neopraviteľne poškodiť. • Udržujte prístroj a vetracie otvory vždy čisté. • Na čistenie skrinky prístroja používajte jemnú suchú utierku. • Nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá ani čistidlá, ktoré napádajú umelé hmoty.
 • Page 97: Likvidácia

  Likvidácia Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do normálneho domového odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica 2002/96/EC. Zlikvidujte ho v oprávnenej likvidačnej firme alebo v miestnom zariadení na likvidáciu odpadu. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na odstraňovanie odpadu. Likvidácia batérií...
 • Page 98: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starost- livo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. Záruka platí...

This manual is also suitable for:

Spuv 90 a1

Table of Contents