Download Table of Contents Print this page

Czyszczenie, Pielęgnacja I Konserwacja; Serwis; Usuwanie - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

50
www.aeg-automotive.com
cZySZcZeNie,
pieLęGNAcJA i
KONSerWAcJA
Uwaga!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. przed
wykonaniem jakichkolwiek prac wyciągnąć wtyczkę
zasilania 230 V (8).
Wyczyścić zaciski akumulatora za każdym razem
po zakończeniu ładowania. Wytrzeć, aby uniknąć
korozji, wszelkie ciecze akumulatora, które miały
ewentualnie styczność z zaciskami akumulatora.
Zwinąć porządnie kabel podczas przechowywania
urządzenia. to pomaga uniknąć omyłkowych
uszkodzeń kabla, jak i urządzenia.
Urządzenie wyczyścić miękka ściereczką.
Urządzenie przechowywać w czystym i suchym
pomieszczeniu.
Uwaga!
Zlecać zawszę wymianę lub modernizację wtyczki
lub przewodu wykwalifikowanemu personelowi. W
ten sposób bezpieczeństwo urządzenia zostanie
zachowane.
W przypadku uszkodzeń lub innych problemów
zwrócić się do punkcie sprzedaży urządzenia lub
wykwalifikowanego personelu.

Serwis

Jeśli pomimo dokładnego zapoznania się z instruk-
cją obsługi istnieją pytania dotyczące uruchamiania
lub obsługi, lub w przypadku wystąpienia nieoczeki-
wanych problemów, prosimy o skontaktowanie się z
lokalnym dystrybutorem.

Usuwanie

Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych
dla środowiska, które można usunąć w miejscowym
centrum recyklingu.
Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych z
odpadami domowymi!
Zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/Ue dot.
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz wdrożenia jej do prawa krajowego urządzenia
elektryczne muszą być oddzielnie składowane i
przetworzone wtórnie w sposób przyjazny dla śro-
dowiska. Na temat możliwości usunięcia zużytego
sprzętu elektronicznego należy zaczerpnąć informa-
cji w urzędzie gminnym lub miejskim.
ilustracje mogą nieznacznie różnić się od produktu.
Zmiany, które służą technicznemu postępowi, są
zastrzeżone. Dekoracja nie jest zawarta w zestawie.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents