Download Table of Contents Print this page

Používanie V Súlade S Určeným Účelom; Obsah Dodávky; Technické Údaje; Bezpečnosť - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Používanie v súlade s určeným účelom
Nabíjačka je určená na nabíjanie 12 V batérií na
jednosmerný prúd (len nabíjateľné, bezúdržbové,
zatvorené batérie, olovo-kyselinové batérie
(SLA) alebo gélové batérie, zabudované v automo-
biloch, lodiach, nákladných automobiloch a iných
vozidlách.
Tu patria rôzne druhy olovo-kyselinových batérií
ako:
Batérie naplnené kvapalinou / zatvorené batérie
(tekutý elektrolyt)
Bezúdržbové batérie a VRLA batérie (olovo-kyse-
linové batérie s pretlakovým ventilom)
Gélové batérie (gélovitý elektrolyt)
Nabíjačka sa môže pomocou svoriek napojiť priamo
na batériu.
Nabíjačka nie je určená na nabíjanie iných druhov
batérií, nabíjať sa môžu len typy batérií uvedené v
návode.
Tento prístroj by nemali používať deti a osoby s
obmedzenými duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami.
Na deti dozerajte a nedovoľte im, hrať sa s prístro-
jom.
Prístroj nie je určený na priemyselné použitie.
Akékoľvek iné použitie alebo zmena vykonaná na
prístroji sa nepovažuje za použitie podľa predpisov
a skrýva značné riziká. Výrobca neručí za škody vz-
niknuté v dôsledku nesprávneho použitia prístroja.
Obsah dodávky
Po rozbalení si hneď skontrolujte obsah. Prístroj a
všetky jeho časti skontrolujte, ak zistíte poškodenie,
prístroj nepoužite.
1 automatická nabíjačka LG 8, alebo LG 12
Návod na používanie
Všetky podklady odovzdajte i ďalším používateľom!
Technické údaje
Model
LG 8
10273
Číslo artikla
Low
Max. menovitý
2,5 A
výstupný prúd
High
5,4 A / 8 A RMS
12 V
Napätie batérie
2 Ah – 80 Ah
Kapacita batérie
LEd
Indikácia nabitia
230 V / 50 Hz /
Vstup
110 W
BEZPEČNOSť
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny pre
použitie. nedodržanie bezpečnostných pokynov
a pokynov pre použitie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo vážne
ublíženie na zdraví. Uschovajte všetky bezpečnostné
pokyny a pokyny pre použitie kvôli neskoršiemu
nahliadnutiu.
Ak prístroj odovzdáte inému užívateľovi alebo
majiteľovi, odovzdajte im aj všetky podklady!
Výstražné upozornenie!
Nebezpečenstvo nehody a ohrozenia života
kojencov a detí ! Nikdy nenechávajte deti bez
dozoru s obalovým materiálom. Hrozí
nebezpečenstvo zadusenia. deťom nedovoľte hrať
sa s káblom – nebezpečenstvo ohrozenia života
zaškrtením! deťom nedovoľte hrať sa s
konštrukčnými alebo upevňovacími časťami, deti by
ich mohli prehltnúť a mohli by sa zadusiť.
Slovenčina 53
LG 12
10274
Low
3,5 A
High
8 A / 12 A RMS
12 V
20 Ah – 120 Ah
LEd
230 V / 50 Hz /
158 W

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents