Download Table of Contents Print this page

Čistenie, Starostlivosť A Údržba; Servis; Likvidácia - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

58
www.aeg-automotive.com
ČISTENIE,
STAROSTLIVOSť A
ÚdRŽBA
Po každom ukončení nabíjacieho procesu vyčistite
svorky. Aby ste predišli korózii, utrite každú baté-
riovú tekutinu, ktorá sa môže eventuálne dostať
do kontaktu so svorkami.
Keď prístroj skladujete, dôkladne navite kábel.
Tým predídete prípadným poškodeniam kábla a
prístroja.
Prístroj čistite mäkkou, suchou handričkou.
Prístroj skladujte na čistom, suchom mieste.
Pozor!
Na kvalifikovaný technický personál sa obráťte aj
pri výmene zásuvky alebo napájacieho kábla. Bude
tým zaručená a zachovaná bezpečnosť zariadenia.
V prípade poškodenia produktu, potreby vykonania
opráv, alebo pri iných problémoch sa obráťte na
predajňu, alebo na kvalifikovaný personál.

Servis

Ak ste si prečítali tento návod na obsluhu a napriek
tomu máte otázky týkajúce sa uvedenia zdviháka
do prevádzky alebo otázky ohľadom obsluhy, alebo
sa objavil neočakávaný problém, skontaktujte sa s
odborným predajcom.
Likvidácia
Obal je vyrobený z materiálu, ktorý neznečisťuje
prostredie a preto ho môžete zlikvidovať v zber-
niach recyklovateľného odpadu.
Neodhadzujte elektrické zariadenia do
bežného domového odpadu!
V súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES pre sta-
ré elektrické a elektronické zariadenia a na základe
harmonizačného národného zákona, použité zaria-
denia usia byť zozbierané oddelene a zlikvidované
s ohľadom na životné prostredie. Ohľadne likvidácie
vyradených elektrických zariadení sa informujte,
prosím, vo svojom okolí alebo na mestskej správe.
Uvedené ilustrácie sa môžu mierne líšiť od samot-
ného výrobku. Vyhradzujeme si právo na vykonanie
zmien v dôsledku technického vývoja. dekorácia nie
je súčasťou.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents