Download Table of Contents Print this page

Rozpoczęcie Procesu Ładowania (Akumulatory Kwasowo-Ołowiowe); Rozpoczęcie Procesu Ładowania (Akumulatory Żelowe); Zakończenie Procesu Ładowania I Odłączenie Ładowarki; Fazy Ładowania - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem!
podłączyć ładowarkę możliwe bez przedłużacza do
gniazdka 230 V Ac. W wyjątkowych przypadkach
użyć możliwie krótkiego przedłużacza 230 V prze-
dłużacza, który jest sprawny i całkowicie rozwinięty.
3 Włożyć wtyczkę ładowarki do 230 V gniazdka
sieciowego.
W przypadku połączenia z niewłaściwą polaryzacją
dioda LeD „polarity" zaświeci się na czerwono.
proces ładowania nie zostanie rozpoczęty.
Rozpoczęcie procesu ładowania (akumulatory
kwasowo-ołowiowe)
przed podłączeniem akumulatora należy upewnić
się, że przełącznik wyboru akumulatora (9) znajduje
się w położeniu normalnym.
Następnie należy wybrać prędkość ładowania za
pomocą przycisku Szybkość ładowania (1).
Jeśli ładowarka jest prawidłowo podłączona
ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Jest to
sygnalizowane poprzez zieloną diodę LeD power (3)
oraz żółtą diodę LeD charging (4).
proces ładowania przebiega w całości automatycz-
nie i kończy się wówczas, gdy zielona dioda LeD
Full (5) zapali się. Akumulator jest teraz w 100%
naładowany i można go odłączyć od ładowarki.
Rozpoczęcie procesu ładowania (akumulatory
żelowe)
przed podłączeniem akumulatora należy upewnić
się, że przełącznik wyboru akumulatora (9) znajduje
się w położeniu GeL.
Następnie należy wybrać prędkość ładowania za
pomocą przycisku Szybkość ładowania (1). Jeśli
ładowarka jest prawidłowo podłączona ładowanie
rozpoczyna się automatycznie.
Jest to sygnalizowane poprzez zieloną diodę LeD
power (3) oraz żółtą diodę LeD charging (4).
proces ładowania przebiega w całości automatycz-
nie i kończy się wówczas, gdy zielona dioda LeD
Full (5) zapali się. Akumulator jest teraz w 100%
naładowany i można go odłączyć od ładowarki.
Zakończenie procesu ładowania i odłączenie
ładowarki
1 Zawsze wyciągać najpierw wtyczkę (8) z gniazd-
ka prądu zmiennego 230 V.
2 rozłączyć czarny (-) kabel bieguna ujemnego z
zaciskiem (6) od ujemnego bieguna akumulatora.
3 rozłączyć czerwony (+) kabel bieguna dodat-
niego z zaciskiem (7) od dodatniego bieguna
akumulatora.
FAZy ŁADOWANiA
Napięcie „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
5.4-8 A
4-5.4 A
2.5-4 A
LG 8
Napięcie „V"
Voltage "V"
14.7
14
13-14 V
13
12-13 V
10.5-12 V
12
10.5
4A
8-11 A
6-8 A
4-6 A
LG 12
Polski
49
prąd ładowania „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
1.6-2.5 A
Maintain
Time "T"
czas „t"
prąd ładowania „A"
Charging current "A"
14-14.7 V
3-4 A
Maintain
Time "T"
czas „t"

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents