Download Table of Contents Print this page

Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem; Zawartość Zestawu; Dane Techniczne; Bezpieczeństwo - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ładowarka jest przeznaczona do ładowania
akumulatorów 12 V Dc (wyłącznie akumulatory
wielokrotnego ładowania, bezobsługowe, zamknięte,
wyłącznie akumulatory kwasowo-ołowiowe (SLA)
lub żelowe) znajdujących się przykładowo w samo-
chodach osobowych, ciężarowych, na statkach oraz
innego pojazdach innego rodzaju.
Dotyczy to różnego rodzaju akumulatorów
kwasowo-ołowiowych, takich jak:
akumulatory mokre/zamknięte akumulatory
ołowiowe (ciekły elektrolit)
Bezobsługowe akumulatory i akumulatory VrLA
(akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworem
nadciśnieniowym)
Akumulatory żelowe (żelowy elektrolit)
Ładowarkę można podłączyć bezpośrednio do
zacisków akumulatora.
Ładowarka nie jest przeznaczona do innych typów
akumulatorów niż te, wyszczególnione powyżej.
to urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach
psychicznych/fizycznych lub braku doświadczenia
i/lub wiedzy. Dzieci powinny być nadzorowane, aby
uniknąć zabawy urządzeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do komercyjnego
użytku.
Każde inne zastosowanie albo zmiana urządzenia
uchodzi za używanie nie zgodne z jego przeznacze-
niem i wiąże się z poważnym ryzykiem. Za uszko-
dzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
producent nie ponosi odpowiedzialności.
Zawartość zestawu
Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdzić zawar-
tość zestawu. Skontrolować urządzenie, jak i wszyst-
kie jego części, czy nie są uszkodzone. Nie korzystać
z zepsutego urządzenia albo części.
1 automatyczna ładowarka LG 8 lub LG 12
instrukcja obsługi
Dokumenty przekazać następnemu użytkownikowi!

Dane techniczne

Modell
LG 8
Nr artykułu
10273
Low
Maks. znamionowy
2,5 A
prąd wyjściowy
High
5,4 A / 8 A rMS
Napięcie akumu-
12 V
latora
pojemność akumu-
2 Ah – 80 Ah
latora
Wskaźnik łado-
LED
wania
230 V / 50 Hz /
Napięcie wejściowe
110 W
BeZpiecZeńStWO
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami
bezpieczeństwa i zaleceniami. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń może spo-
wodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne
obrażenia. Należy zachować na przyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.
Dokumenty przekazać następnemu użytkownikowi
lub kolejnemu właścicielowi urządzenia!
Ostrzeżenie!
śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo
wypadku dla dzieci! Nigdy nie pozostawiać dzieci
bawiących się materiałem opakowaniowym urządze-
nia bez nadzoru. istnieje niebezpieczeństwo udu-
szenia. Nie pozwalać dzieciom na zabawę kablem.
istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się! Dzieciom
nie wolno pozwalać bawić się częściami budowy i
zamocowania, ponieważ mogą one je połknąć co
prowadzi do śmierci przez uduszenie.
Polski
45
LG 12
10274
Low
3,5 A
High
8 A / 12 A rMS
12 V
20 Ah – 120 Ah
LED
230 V / 50 Hz /
158 W

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents