Download Table of Contents Print this page

Zarys Produktu; Obsługa; Przed Ładowaniem; Podłączenie Urządzenia - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

48
www.aeg-automotive.com

ZAryS prODUKtU

9
8
7
6
5
4
3
Nr
Opis
przełącznik prędkość ładowania
1
pozycja lewa: Szybkie ładowanie
pozycja prawa: Bezpieczne ładowanie
2
LeD kolor czerwony „pOLArity"
3
LeD kolor zielony „pOWer"
4
LeD kolor żółty „cHArGiNG"
5
LeD kolor zielony „FULL"
Kabel ładowania (-) z zaciskiem ładującym (kolor
6
czarny)
Kabel ładowania (+) z zaciskiem ładującym (kolor
7
czerwony)
8
Kabel sieciowy z wtyczką
przełącznik wyboru akumulatora
9
pozycja lewa: Akumulatory kwasowo-ołowiowe
pozycja prawa: Akumulatory żelowe
OBSŁUGA
Przed ładowaniem
1
Ostrzeżenie!
przed używaniem / zastosowaniem urządzenia
zapoznać się dokładnie z instrukcją akumulatora i
pojazdu oraz ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Stosować okulary ochronne i rękawice odporne
na kwasy.
Zadbać o wystarczającą wentylację.
Wyczyścić bieguny akumulatora. Jeśli akumula-
tor posiada otwory wentylacyjne, każdą komorę
akumulatora należy napełnić wodą destylowaną,
do poziomu zalecanego przez producenta akumu-
2
latora. Nie przepełniać komór.
Jeżeli przed naładowaniem akumulator musi
zostać usunięty z pojazdu, w pierwszej kolejności
należy zawsze wyjąć uziemiony zacisk akumula-
tora. Upewnić się, czy wszystkie inne odbiorniki w
pojeździe są wyłączone.
Jeśli akumulator nie posiada zakrętek otworu
wlewowego, należy zapoznać się z instrukcjami
producenta dotyczącymi ładowania oraz prędko-
ści ładowania akumulatora.
Podłączenie urządzenia
Ostrzeżenie!
przy podłączeniu ładowarki do akumulatora zawsze
należy się upewnić, że ładowarka nie jest podłączo-
na do gniazda zasilania prądu zmiennego 230 V.
1 przyłączyć czerwony (+) kabel bieguna dodat-
niego z zaciskiem (7) do dodatniego bieguna
akumulatora.
2 przyłączyć czarny (-) kabel bieguna ujemnego z
zaciskiem (6) do ujemnego bieguna akumulatora.
Wskazówka:
czarny biegunowy kabel przyłączeniowy może być
także podłączony do karoserii pojazdu (przestrze-
gać przy tym instrukcji obsługi pojazdu). Upewnić
się, że oba zaciski posiadają dobry styk i są stabilnie
podłączone.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents