Download Table of Contents Print this page

Čištění, Ošetřování A Údržba; Servis; Likvidace - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

42
www.aeg-automotive.com
ČIšTěNí,
OšeTřOVáNí A
úDRžBA
Po každém nabíjení vyčistěte svorky. Otírejte vždy
tekutinu z baterie, která zůstala na svorkách, aby
jste zabránili korozi.
Před skladováním přístroje pečlivě stočte kabely.
Toto pomáhá vyloučit nechtěné poškození kabelů
a přístroje.
Přístroj čistěte měkkým, suchým hadrem.
Přístroj skladujte na čistém a suchém místě.
Pozor!
Také s výměnou zásuvky nebo napájecího kabelu se
obraťte na kvalifikovaný technický personál. Bude
tím zaručena a zachována bezpečnost
přístroje.
V případě poškození výrobku, pro nutné opravy
nebo při jiných problémech se obraťte na prodejnu
nebo kvalifikovaného odborníka.

Servis

Jestliže máte po přečtení tohoto návodu ještě
otázky týkající se uvedení do provozu, obsluhy nebo
vzniknou neočekávané problémy, obraťte se na
Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

Obal je tvořen neznečišťujícími materiály, které
můžete zlikvidovat ve sběrnách recyklovatelného
odpadu.
Neodhazujte elektrická zařízení do běžného
domovního odpadu! V souladu s evropskou
směrnicí 2012/19/eS pro stará elektrická a
elektronická zařízení a na základě harmonizačního
národního zákona musí být použitá zařízení sbírána
odděleně a zlikvidována s ohledem na životní
prostředí. Ohledně možností likvidace vyřazených
elektrických zařízení se informujte, prosím, ve vaší
komunitě nebo na městské správě.
Uvedené ilustrace se mohou mírně lišit od samot-
ného výrobku. Vyhrazujeme si právo na provádění
změn v důsledku technického vývoje. Dekorace není
součástí.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents