Download Table of Contents Print this page

Úvod - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 11
52
www.aeg-automotive.com
ÚVOd
Význam symbolov a výstražných upozornení, ktoré
sú používané v tomto návode na používanie a/alebo
na prístroji:
Pri používaní prístroja dodržiavajte tento
návod na ovládanie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života a nehody
pre deti!
Rešpektujte varovné a bezpečnostné
pokyny!
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Prístroj používajte iba na miestach chráne-
ných pred poveternostnými vplyvmi!
Ochranne izolovaná schránka
(Kategória ochrany II)
Z likvidujte obal s ohľadom na životne
prostredie!
Požívajte ochranné okuliare
Noste ochranné rukavice
Poistka
Poznámka:
Táto nabíjačka batérií je v tomto návode na obsluhu
označovaná tiež pojmom prístroj.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents