Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices page 42

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dôležité bezpečnostné upozornenia
potrebujú ochranu a nie sú
schopné reagovať na prehriatie
(napr. diabetici, osoby s chorob-
nými zmenami pokožky alebo
zjazvenými časťami kože v ob-
lasti aplikovania ohrievača, po
požití liekov proti bolesti alebo
alkoholu). Hrozí nebezpečen-
stvo popálení kože.
Tento ohrievač nôh
nesmie byť aplikovaný u veľmi
malých detí (0–3 roky), pretože
tieto nemôžu reagovať na pre-
hriatie. Hrozí nebezpečenstvo
popálení kože.
Tento ohrievač nôh nesmú použí-
vať malé deti (3–8 rokov), okrem
prípadov, keď ovládaciu jednotku
vopred nastaví niektorý z rodi-
čov alebo dozerajúca osoba, a
ak bolo dieťa dostatočne oboz-
námené s bezpečným používa-
ním tohto ohrievača nôh. Inak
hrozí nebezpečenstvo popálenia
kože.
Tento ohrievač nôh môžu použí-
vať deti staršie ako 8 rokov, ako
aj osoby so zníženými psychic-
kými, senzorickými alebo dušev-
nými schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedo-
mostí, ak sú pod dozorom, alebo
ak boli poučené ohľadom
42 SK
bezpečného používania ohrie-
vača nôh a ak porozumeli ne-
bezpečenstvám spojeným s jeho
používaním.
Je potrebné dohliadať na deti,
aby sa s ohrievačom nôh nehrali.
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Čistenie a údržbu nesmú vyko-
návať deti bez dozoru. Hrozí
nebezpečenstvo poranenia.
Ohrievač nôh nie je určený na
použitie v nemocniciach ani na
komerčné použitie. Hrozia pora-
nenia a / alebo poškodenie
ohrievača nôh.
Tento ohrievač nôh nesmie byť
použitý na ohrievanie zvierat.
Tento ohrievač nôh nepoužívajte
s topánkami, aby ste ho nezne-
čistili.
Do ohrievača nôh nestr-
kajte ihly ani ostré predmety.
Hrozí nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ohrievač nôh nezapí-
najte v poskladanom alebo
zosunutom stave, Inak sa môže
ohrievač nôh poškodiť.
Nepoužívajte, ak je vlhký! V
opačnom prípade existuje

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2

Table of Contents