Table of Contents
 • Polski

  • Legenda Zastosowanych Piktogramów
  • Wprowadzenie
   • Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem
   • Opis CzęśCI
   • Dane Techniczne
  • Ważne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • System Bezpieczeństwa
  • Uruchomienie
   • Włączanie/Wyłączanie/ Wybór Temperatury
   • Poziomy Temperatury
   • Automatyczne Wyłączanie
  • Czyszczenie I Pielęgnacja
  • Gwarancja / Serwis
  • Przechowywanie
  • Utylizacja
  • Deklaracja ZgodnośCI
 • Magyar

  • Bevezető

   • Rendeltetésszerű Használat
   • Oldal
   • A Részek Megnevezése
   • A Szállítmány Tartalma
   • Műszaki Adatok
  • Fontos, a Biztonságra Vonatkozó Utalások

   • Oldal
  • Biztonsági Rendszer

  • Üzembevétel

   • Be- / Kikapcsolás / a HőMérséklet Beállítása
   • HőMérséklet Fokozatok
   • Oldal
   • Kikapcsolási Automatika
  • Tisztítás És Ápolás

  • Tárolás

  • Mentesítés

   • Oldal
  • Garancia / Szerviz

  • Konformitásnyilatkozat

   • Oldal
 • Slovenščina

  • Legenda Uporabljenih Piktogramov
  • Uvod
   • Predvidena Uporaba
   • Opis Delov
   • Obseg Dobave
   • Tehnični Podatki
  • Pomembni Varnostni Napotki
  • Varnostni Sistem
  • Začetek Uporabe
   • Vklop / Izklop / Izbira Temperature
   • Temperaturne Stopnje
   • Izklopna Avtomatika
  • Odstranjevanje
  • Skladiščenje
  • ČIščenje in Nega
  • Garancija / Servis
  • Izjava O Skladnosti
  • Garancijski List
 • Čeština

  • Vysvětlení Použitých Piktogramů
  • Úvod
   • Použití K Určenému Účelu
   • Popis Dílů
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Důležitá Bezpečnostní Upozornění
  • Bezpečnostní SystéM
  • Uvedení Do Provozu
   • Zapnutí / Vypnutí / Volba Teploty
   • Teplotní Stupně
   • Automatické Vypnutí
  • Likvidace
  • Skladování
  • Záruka / Servis
  • Čistění a Ošetřování
  • Prohlášení O Shodě
 • Slovenčina

  • Legenda Použitých Piktogramov
  • Úvod
   • Použitie V Súlade S UrčenýM Účelom
   • Opis Dielov
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Dôležité Bezpečnostné Upozornenia
  • Bezpečnostný SystéM
  • Uvedenie Do Prevádzky
   • Zapnutie / Vypnutie / Výber Teploty
   • Teplotné Stupne
   • Vypínacia Automatika
  • Skladovanie
  • Čistenie a Údržba
  • Likvidácia
  • Vyhlásenie O Zhode
  • Záruka / Servis
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Legende der Verwendeten Piktogramme
  • Wichtige Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme
   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Sicherheits-System
  • Lagerung
  • Reinigung und Pflege
  • Entsorgung
  • Garantie / Service
  • Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Foot Warmer SFW 100 B2
Foot Warmer
Operating instructions and safety advice
láBmelegítő
Használati útmutató és biztonsági utasítások
ohřívač nohou
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
FuSSWärmer
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 90994
90994_silv_Fußwaermer_cover_LB4.indd 2
ogrzeWacz do Stóp
Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa
grelnik Stopal
Grelni posteljni nadvložek
ohrievač nôh
Návod na ovládanie a bezpečnostné pokyny
29.05.13 09:47

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFW 100 B2

 • Page 1 Foot Warmer SFW 100 B2 Foot Warmer ogrzeWacz do Stóp Operating instructions and safety advice Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa láBmelegítő grelnik Stopal Használati útmutató és biztonsági utasítások Grelni posteljni nadvložek ohřívač nohou ohrievač nôh Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Návod na ovládanie a bezpečnostné...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 3 90994_silv_Fußwaermer_cover_LB4.indd 4 29.05.13 09:47...
 • Page 4 90994_silv_Fußwaermer_cover_LB4.indd 5 29.05.13 09:47...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Proper use ............................Page 6 Description of parts ..........................Page 7 Included items .............................Page 7 Technical Data ............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparing the product for use ..................Page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 9...
 • Page 6: List Of Pictograms Used

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the equipment: Read the instructions! Do not use folded or rucked! V∼ Volt (AC) Do not insert pins! Caution – electric shock! Hertz (mains frequency) Danger to life! Watts (effective power) Do not wash Safety class II...
 • Page 7: Description Of Parts

  Any use other than that described here or modification to the foot warmer Model: SFW 100 B2 is not permitted and could lead to injury and/or Type: FW 10 damage to the product.
 • Page 8 Important safety instructions which it was not intended, e.g. for hanging up interfere with the proper functioning of your the foot warmer, carrying it or to pull the plug heart pacemaker. However, the levels are far out of the mains socket. Keep the mains power below the permissible limits: electric field cable away from heat, oil and sharp edges.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparing the product for use Switching on / off / Selecting or damage. If you find such signs of damage, the temperature if the cables are damaged or if the foot warmer has not been used properly, it must be returned to the manufacturer or to the service Insert the mains plug into the mains socket.
 • Page 10: Automatic Switch-Off

  Preparing the product for use / Cleaning and Care / Storage / Disposal Automatic switch-off Do not wash. Note: The foot warmer switches itself off automati- cally after about 90 minutes. The function display Do not use bleach. Do not use any then starts to flash.
 • Page 11: Warranty / Service Centre

  Disposal / Warranty / Service centre / Declaration of conformity In accordance with European Directive complaints can be resolved by telephone or email. 2002 / 96 / EC relating to old electrical and elec- Please contact our Service Hotline in the first instance, tronic appliances and its translation into national before you return the device to the manufacturer.
 • Page 12 90994_silv_Fußwaermer_content_LB4.indd 12 29.05.13 09:49...
 • Page 13 Spis zawartości Legenda zastosowanych piktogramów ............Strona 14 Wprowadzenie ........................Strona 14 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem ..................Strona 14 Opis części ............................Strona 15 Zawartość ............................Strona 15 Dane techniczne ..........................Strona 15 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........Strona 15 System bezpieczeństwa ....................
 • Page 14: Legenda Zastosowanych Piktogramów

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi/na ogrzewaczu do stóp zastosowano następujące piktogramy: Nie używać produktu zgiętego lub Należy przeczytać instrukcję! zwiniętego! V∼ Wolt (napięcie przemienne) Nie wbijać igieł! Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia Herc (częstotliwość) prądem! Zagrożenie życia! Wat (moc czynna) Nie prać. Klasa ochrony II Prać...
 • Page 15: Opis Części

  Wstęp / Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dane techniczne do stóp w obuwiu, gdyż wtedy ulega pogorszeniu zdolność odczuwania bodźców termicznych, a samo urządzenie brudzi się. Niniejszy ogrzewacz nie jest Model: SFW 100 B2 przeznaczony do stosowania w szpitalach bądź Typ: FW 10 w celach komercyjnych. W szczególności nie na- Zasilanie: 220-240 V / 50 - 60 Hz...
 • Page 16 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dlatego też niezbędne jest ich przestrzeganie oraz Zgodnie z ekspertyzą – w przypadku przekazywania urządzenia innej Instytutu Badawczego osobie – dołączenie niniejszej instrukcji. Hohenstein tekstylia, z których wykonano ZAGROŻe- niniejszy ogrzewacz do NIe ŻYCIA I RYZYKO WYSTĄ- stóp, spełniają wysokie wymagania humano- PIeNIA OBRAŻeŃ...
 • Page 17: System Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki dotyczące … / System bezpieczeństwa / Uruchomienie Części elektroniczne panelu obsługowego personelowi i tylko z użyciem oryginalnych ogrzewacza do stóp powodują w trakcie użyt- części zamiennych. Zapewnia to utrzymanie kowania lekkie nagrzanie panelu. Dlatego też urządzenia w bezpiecznym stanie. nie wolno zakrywać panelu obsługowego Jeżeli przewód przyłącze- lub kłaść...
 • Page 18: Poziomy Temperatury

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja Czyszczenie i pielęgnacja Wskazówka: Niniejszy ogrzewacz jest wy- posażony w funkcję szybkiego nagrzewania, aktywną przez pierwszych 15 minut. Ponieważ ogrzewacza do stóp nie wolno prać, należy go utrzymywać w czystości. Wyłączanie: NIeBeZPIe- Aby wyłączyć ogrzewacz, na panelu obsługi CZeŃSTWO uTRATY ŻYCIA WSKuTeK PORAŻeNIA PRĄ- ustawić...
 • Page 19: Przechowywanie

  Czyszczenie i pielęgnacja / Przechowywanie / Utylizacja / Gwarancja/serwis Nie wyrzucać urządzeń elek- Nie wybielać. Nie używać również trycznych razem z odpadami proszków zawierających środki wy- domowymi! bielające (np. uniwersalnych prosz- ków do prania). Zgodnie z dyrektywą europejską 2002 / 96 /WE Nie suszyć w suszarce automatycznej. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elek- tronicznego oraz jej implementacją...
 • Page 20: Deklaracja Zgodności

  Gwarancja/serwis / Deklaracja zgodności otwierać ogrzewacza do stóp – w razie otwarcia lub dokonania zmian prawo do gwarancja wy- gasa. Klientowi nie przyznaje się (na podstawie gwarancji) żadnych dodatkowych praw. W wielu przypadkach przyczyną reklamacji jest błędna obsługa. Tego rodzaju problemy można rozwiązać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektro- nicznej.
 • Page 21 Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 22 Bevezető ............................Oldal 22 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 22 A részek megnevezése ........................Oldal 23 A szállítmány tartalma ........................Oldal 23 Műszaki adatok ..........................Oldal 23 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások .............Oldal 23 Biztonsági rendszer .......................Oldal 25 Üzembevétel ..........................Oldal 25 Be- / kikapcsolás / a hőmérséklet beállítása ..................Oldal 25 Hőmérséklet fokozatok ........................Oldal 25...
 • Page 22: Bevezető

  Bevezető ebben a kezelési útmutatóban / a melegítő ágybetéten a következő piktogrammokat kerülnek alkalmazásra: Ne használják összehajtogatva vagy Olvassa el a Használati útmutatót! összecsúsztatva! Volt (váltófeszültség) Ne dugjanak bele tűket! Óvakodjon az áramütéstől! Hertz (frekvencia) Életveszély! Watt (hatásos teljesítmény) Ne mossa. II.
 • Page 23: A Részek Megnevezése

  Műszaki adatok melegítése. Az előbb leírtaktól eltérő alkalmazások vagy a lábmelegítő megváltoztatása nem engedé- lyezett és sérülésekhez és / vagy a lábmelegítő Modell: SFW 100 B2 megkárosodásához vezethetnek. Az olyan károkért, Típus: FW 10 amelyek okai a rendeltetésétől eltérő alkalmazásokból Feszültségellátás:...
 • Page 24 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások azonnal a hálózati csatlakozó dugót a csatla- térerősség max. 5000 V / m, a mágneses térerős- kozó dugaljzatból. Sérült vagy összegabalyodott ség: max. 80 A / m, a mágneses indukció: max. 0,1 Milli-Tesla. Ezért érdeklődjön az orvosánál kábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Page 25: Biztonsági Rendszer

  Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások / Biztonsági rendszer / Üzembevétel Be- / kikapcsolás / a hogy nincsenek e rajta elhasználódások vagy hőmérséklet beállítása károsodások jelei. Ha ilyen jelek rajta találhatók, vagy ha a vezetékek sérültek, vagy ha ezt a lábmelegítőt szakszerűtlenül használták, egy Dugja a hálózati csatlakozó...
 • Page 26: Kikapcsolási Automatika

  Üzembevétel / Tisztítás és ápolás / Tárolás / Mentesítés Kikapcsolási automatika Ne mossa. utalás: A lábmelegítő kb. 90 perc múlva automa- tikusan kikapcsolódik. Utána a funkció kijelző Ne használjon fehérítőt. Ne használ- villogni kezd. jon fehérítő tartalmú mosószereket A lábmelegítő újra bekapcsolásához állítsa be (pl.
 • Page 27: Garancia / Szerviz

  Mentesítés / Garancia / szerviz / Konformitásnyilatkozat A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit a községe vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg. 0177 791 61 Garancia / szerviz Konformitásnyilatkozat A lábmelegítő anyagi és gyártási hibákra a vásárlás A lábmelegíő megfelel az érvényben lévő európai dátumától számított 3 éves garanciát biztosítunk.
 • Page 28 90994_silv_Fußwaermer_content_LB4.indd 28 29.05.13 09:49...
 • Page 29 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran 30 uvod ..............................Stran 30 Predvidena uporaba .......................... Stran 30 Opis delov ............................Stran 31 Obseg dobave ........................... Stran 31 Tehnični podatki ..........................Stran 31 Pomembni varnostni napotki ..................Stran 31 Varnostni sistem ........................Stran 33 Začetek uporabe ........................
 • Page 30: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Uvod V tem navodilu za uporabo/na grelniku stopal so uporabljeni naslednji piktogrami: Ne uporabljajte v zloženem ali stisnje- Preberite navodila! nem stanju! V∼ Volt (izmenična napetost) V izdelek ne zabadajte igel! Pozor, nevarnost električnega udara! Hertz (omrežna frekvenca) Smrtna nevarnost! Watt (delovna moč) Izdelka ne perite.
 • Page 31: Opis Delov

  Z njim še posebej ne smete se- grevati dojenčkov, malčkov, toplotno neobčutljivih ali nebogljenih oseb in živali. Kakršna koli drugačna Model: SFW 100 B2 uporaba od zgoraj opisane in spreminjanje grelnika Tip: FW 10 stopal nista dovoljena in lahko privedeta do pov- Napajanje: 220–240 V / 50–60 Hz...
 • Page 32 Pomembni varnostni napotki NeVAR- POZOR! Nikakor ne smete zaspati, medtem ko NOST uDARA eLeKTRIČNeGA grelnik stopal deluje. Obstaja nevarnost kožnih TOKA! Omrežne priključne nape- opeklin. ljave ne uporabljajte za druge namene, npr. za Električna in magnetna polja, ki iz- nošenje ali obešanje grelnika stopal ali za vle- hajajo iz tega grelnika stopal, lahko čenje električnega vtiča iz vtičnice.
 • Page 33: Varnostni Sistem

  Pomembni varnostni napotki / Varnostni sistem / Začetek uporabe Začetek uporabe uporabi tega grelnika stopal. Obstaja nevarnost poškodb. Napotek: Pri prvi uporabi se lahko iz grelnika Otroke je treba nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z grelnikom stopal. Obstaja stopal sprošča vonj po plastiki, ki pa se po kratkem nevarnost poškodb.
 • Page 34: Izklopna Avtomatika

  Začetek uporabe / Čiščenje in nega / Skladiščenje / Odstranjevanje Izklopna avtomatika Napotek: Zaradi neupoštevanja naslednjih opozoril se lahko grelnik stopal poškoduje. Napotek: Grelnik stopal se po pribl. 90 minutah Izdelka ne perite. avtomatsko izklopi. Prikaz funkcij potem začne utripati. Ne belite.
 • Page 35: Garancija / Servis

  Odstranjevanje / Garancija / Servis / Izjava o skladnosti V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o starih IAN 90994 električnih napravah in njenem izvajanjem v nacio- nalnem pravu je treba električne naprave zbirati ločeno in jih oddati za okolju primerno ponovno predelavo.
 • Page 36: Garancijski List

  Garancijski list MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany 0800 802 92 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo MGG Elek- 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- tro GmbH-Service, da bo izdelek v garancij- ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati skem roku ob normalni in pravilni uporabi zahtevkov iz te garancije.
 • Page 37 Seznam obsahu Vysvětlení použitých piktogramů ................Strana 38 Úvod ..............................Strana 38 Použití k určenému účelu ......................... Strana 38 Popis dílů ............................Strana 39 Rozsah dodávky ..........................Strana 39 Technické údaje ..........................Strana 39 Důležitá bezpečnostní upozornění ................. Strana 39 Bezpečnostní...
 • Page 38: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na ohřívači nohou se používají následující piktogramy: Nepoužívejte ve složeném nebo Přečtěte si pokyny! shrnutém stavu! V∼ Volt (střídavé napětí) Nevpichujte jehly! Pozor na úraz elektrickým proudem! Hertz (kmitočet) Ohrožení života! Watt (činný výkon) Neperte.
 • Page 39: Popis Dílů

  Jiné než výše popsané po- užití nebo změna ohřívače nohou nejsou přípustné Model: SFW 100 B2 a mohou vést k poraněním a / nebo poškozením ohří- Typ: FW 10 vače nohou.
 • Page 40 Důležitá bezpečnostní upozornění kabel poškozený nebo přeříznutý, nedotýkejte ohřívače nohou se informujte u svého lékaře a se ho a okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. výrobce vašeho kardiostimulátoru. Poškozené nebo zamotané síťové přívodní ka- bely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Zabraňte poškození Používejte tento ohřívač...
 • Page 41: Bezpečnostní Systém

  Důležitá bezpečnostní upozornění / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu Zapnutí: nebo pokud byl ohřívač nohou neodborně po- užit, musí se před novým použitím odevzdat Pro zapnutí ohřívače nohou nastavte na ovlá- výrobci či servisu. Hrozí nebezpečí úrazu elek- dacím dílu stupeň...
 • Page 42: Čistění A Ošetřování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Likvidace / Záruka / servis Čistění a ošetřování Skladování NeBeZPeČÍ VĚCNÝCH šKOD! Ohřívač nohou by se měl udržovat čistý, pro- tože se nesmí prát. Před uskladněním nechejte ohřívač NeBeZPeČÍ nohou zchladnout. V opačném pří- OHROŽeNÍ ŽIVOTA ÚRAZeM padě...
 • Page 43: Prohlášení O Shodě

  Záruka / servis / Prohlášení o shodě • Na závady, které byly kupujícímu známy již při koupi výrobku. • Na škody způsobené vlastní vinou zákazníka. Zákonné nároky zákazníka zůstávají zárukou ne- dotknuty. Pro uplatnění nároku ze záruky během záruční doby musí zákazník prokázat zakoupení výrobku. Záruka se musí...
 • Page 44 90994_silv_Fußwaermer_content_LB4.indd 44 29.05.13 09:49...
 • Page 45 Obsah Legenda použitých piktogramov ................Strana 46 Úvod ..............................Strana 46 Použitie v súlade s určeným účelom ....................Strana 46 Opis dielov ............................Strana 47 Rozsah dodávky ..........................Strana 47 Technické údaje ..........................Strana 47 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 47 Bezpečnostný...
 • Page 46: Legenda Použitých Piktogramov

  Úvod V tomto návode na obsluhu / na ohrievači nôh sú použité nasledujúce piktogramy: Prečítajte si pokyny! Nepoužívajte zhrnuté alebo zosunuté! V∼ Volt (Striedavé napätie) Nevpichujte ihly! Pozor na zasiahnutie elektrickým Hertz (frekvencia) prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Watt (činný výkon) Neprať.
 • Page 47: Opis Dielov

  Nesmú sa ním zahrievať najmä dojčatá, malé deti, osoby necitlivé na teplo alebo nevládne osoby ani zvie- Model: SFW 100 B2 ratá. Iné používanie, ako je opísané vyššie, alebo Typ: FW 10 úprava ohrievača nôh sú neprípustné a môžu viesť...
 • Page 48 Dôležité bezpečnostné upozornenia PRe MALÉ I STARšIe DeTI! Nikdy nenechá- NeBeZPeČeNSTVO POPÁLe- NIA! Príliš dlhé použitie môže viesť vajte deti bez dozoru s baliacim materiálom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia. k popáleniu pokožky. NeBeZPe- POZOR! V žiadnom prípade nezaspite, zatiaľ ČeNSTVO ZÁSAHu eLeKTRIC- čo je ohrievač...
 • Page 49: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné … / Bezpečnostný systém / Uvedenie do prevádzky osobou vykonávajúcou dozor alebo ak bolo Prihliadajte na to, že sa ohrievač nôh nemôže dieťa dostatočne poučené, ako sa má ohrievač po výskyte chyby z bezpečnostných dôvodov nôh bezpečne používať. Hrozí nebezpečenstvo ďalej prevádzkovať...
 • Page 50: Teplotné Stupne

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba / Skladovanie Teplotné stupne Vyberateľnú kožušinovú vložku je možné prať v rukách. Pomocou ovládacej jednotky nastavte požadovaný teplotný stupeň. NeBeZPeČeNSTVO ZÁSAHu eLeKTRICKÝM PRÚDOM! Ne- Stupeň 0: vypnuté BeZPeČeNSTVO VZNIKu VeC- NÝCH šKÔD! Ohrievač nôh opäť používajte Stupeň...
 • Page 51: Likvidácia

  Likvidácia / Záruka / Servis / Vyhlásenie o zhode Likvidácia Zákazník má v prípade poškodenia v záručnej le- hote právo na opravu výrobku v našom vlastnom Obal a obalový materiál sú vyrobené z alebo nami autorizovanom servise. Ohrievač nôh v ekologických materiálov. Môžu sa likvi- nijakom prípade neotvárajte –...
 • Page 52 90994_silv_Fußwaermer_content_LB4.indd 52 29.05.13 09:49...
 • Page 53 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 54 einleitung ............................Seite 54 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 54 Teilebeschreibung ..........................Seite 55 Lieferumfang ............................Seite 55 Technische Daten ..........................Seite 55 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 55 Sicherheits-System ........................Seite 57 Inbetriebnahme .........................Seite 57 Ein- / Ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 57 Temperaturstufen ..........................Seite 58 Abschaltautomatik ..........................Seite 58 Reinigung und Pflege...
 • Page 54: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Fußwärmer werden folgende Piktogramme verwendet: Nicht gefaltet oder Anweisungen lesen! zusammengeschoben gebrauchen! Volt (Wechselspannung) Keine Nadeln hineinstechen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Hertz (Frequenz) Lebensgefahr! Watt (Wirkleistung) Nicht waschen. Schutzklasse II Handwäsche Warn- und Sicherheitshinweise Nicht bleichen.
 • Page 55: Teilebeschreibung

  Technische Daten bestimmt. Es dürfen insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder, wärmeunempfindliche oder hilflose Personen und keine Tiere erwärmt werden. Eine an- Modell: SFW 100 B2 dere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Typ: FW 10 Veränderung des Fußwärmers ist nicht zulässig und Spannungsversorgung: 220–240 V / 50–60 Hz...
 • Page 56 Wichtige Sicherheitshinweise VeRBReNNuNGSGeFAHR! Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsge- fahr. Allzu lange Anwendung kann zu STROM- Hautverbrennungen führen. SCHLAGGeFAHR! Zweckentfrem- ACHTuNG! Auf keinen Fall einschlafen, während den Sie die Netzanschlussleitung der Fußwärmer in Betrieb ist. Es besteht die nicht, um den Fußwärmer zu tragen, aufzuhängen Gefahr von Hautverbrennungen.
 • Page 57: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme Bedienteil ist von einem Elternteil oder einer Bedienteil auch im eingeschalteten Zustand des Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Fußwärmers nicht mehr. Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es diesen Fußwärmer sicher betreibt. Es besteht Bitte beachten Sie, dass der Fußwärmer nach Verletzungsgefahr.
 • Page 58: Temperaturstufen

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege / Lagerung Temperaturstufen Das herausnehmbare Teddyfutter kann per Hand gewaschen Stellen Sie mit Hilfe des Bedienteils werden. gewünschte Temperaturstufe ein. STROMSCHLAGGeFAHR! GeFAHR DeR SACHBeSCHäDI- Stufe 0: GuNG! Benutzen Sie den Fußwärmer Stufe 1: minimale Wärme erst wieder, wenn der Fußwärmer und das Stufe 2 - 5: individuelle Wärme...
 • Page 59: Entsorgung

  Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung entsorgung MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Die Verpackung und das Verpackungs- Thomas-Dachser-Str. 1 material bestehen aus umweltfreundlichen 89129 Langenau, Germany Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden. geltend zu machen.
 • Page 60 90994_silv_Fußwaermer_content_LB4.indd 60 29.05.13 09:49...
 • Page 61 MGG Elektro GmbH-Service c/o Dachser GmbH & Co.KG Thomas-Dachser-Straße 1 D-89129 Langenau Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2013 · Ident.-No.: 750.669052013-4 IAN 90994 90994_silv_Fußwaermer_cover_LB4.indd 1 29.05.13 09:47...

Table of Contents