Skladování; Likvidace; Záruka / Servis - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NeBeZPeČÍ ZáSAHU eLeK-
TRICKÝM PROUDeM! NeBeZ-
PeČÍ POšKOZeNÍ VěCÍ! V
žádném případě nezapínejte ohřívač nohou,
aby se vysušil. Jinak hrozí nebezpečí zásahu
elektrickým proudem.
NeBeZPeČÍ ZáSAHU eLeK-
TRICKÝM PROUDeM! Používejte
ohřívač nohou teprve tehdy až je
vyjímatelná vložka
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Skladování
NeBeZPeČÍ VěCNÝCH šKOD!
Před uskladněním nechejte ohřívač
nohou zchladnout. V opačném pří-
padě se ohřívač nohou může poškodit.
NeBeZPeČÍ VěCNÝCH šKOD!
Během skladování nepokládejte na
ohřívač nohou žádné předměty, aby
se zabránilo jeho ohnutí do ostrého úhlu.
V opačném případě hrozí nebezpečí poškození
věcí.
Pokud ohřívač nohou nebudete delší čas použí-
vat, uskladněte jej v originálním obalu v suchém
prostředí a bez zatížení.

Likvidace

Obal a obalový materiál se skládají z
ekologicky vhodných materiálů. Lze je
zlikvidovat v místních recyklačních nádo-
bách.
elektrické spotřebiče neodha-
zujte do domovního odpadu!
Podle Evropské směrnice o elektrických a elektronic-
kých vysloužilých zařízeních a realizaci národního
práva se musí opotřebované elektrické spotřebiče
odděleně sebrat a odevzdat k ekologicky vhodnému
opětnému zužitkování.
Čistění a ošetřování / Skladování / Likvidace / Záruka / servis
úplně suchá. Jinak hrozí
1
Možné způsoby likvidace vysloužilého ohřívače
nohou vám sdělí správa vaší obce nebo města.
Záruka / Servis
Poskytujeme záruku 3 roky od data koupi na vady
materiálu a výrobní vady ohřívače nohou.
Záruka se nevztahuje:
·
Na škody, které vznikly z důvodu neodbor-
ného použití.
·
Na rychle opotřebitelné díly.
·
Na závady, které byly kupujícímu známy již při
koupi výrobku.
·
Na škody způsobené vlastní vinou zákazníka.
Zákonné nároky zákazníka zůstávají zárukou ne-
dotknuty.
Pro uplatnění nároku ze záruky během záruční
doby musí zákazník prokázat zakoupení výrobku.
Záruka se musí uplatnit během 3 let od data koupi
u společnosti
MGG Elektro GmbH-Service
c / o Dachser GmbH & Co. KG
Thomas-Dachser-Str. 1
89129 Langenau, Německo.
0800 555013 (po – pá: 8–18 hodin)
Zákazník má v případě záruky právo na opravu
zboží v našich vlastních nebo námi autorizovaných
dílnách. Ohřívač nohou z žádného důvodu neotví-
rejte – v případě otevření nebo změny zaniká nárok
na záruku. Další práva nejsou zákazníkovi (na zá-
kladě záruky) povolena. V mnoha případech jsou
reklamované závady způsobené chybnou obsluhou.
Tyto chyby lze jednoduše odstranit telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu. Než budete ohřívač nohou
reklamovat u výrobce, obraťte se na servisní linku,
kterou jsme pro vás zřídili.
IAN 114199
CZ
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents