Przechowywanie Urządzenia; Utylizacja; Gwarancja / Serwis - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Przechowywanie ... / Utylizacja / Gwarancja / serwis
Przechowywanie urządzenia
NIeBeZPIeCZeŃSTWO PO-
WSTANIA SZKóD MATeRIAL-
NYCH! Przed odłożeniem
ogrzewacza do stóp na miejsce przechowywa-
nia należy odczekać, aż się ochłodzi. W prze-
ciwnym razie może on ulec uszkodzeniu.
NIeBeZPIeCZeŃSTWO PO-
WSTANIA SZKóD MATeRIAL-
NYCH! Podczas przechowywania
nie kłaść na nakładce na ogrzewaczu do stóp
żadnych przedmiotów, aby zapobiec jego
nadmiernemu zaginaniu. W przeciwnym
wypadku mogą powstać szkody materialne.
Jeżeli ogrzewacz do stóp nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy go przechowywać
w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu
i bez obciążenia.

Utylizacja

Opakowanie i materiał opakowaniowy
wykonane są z materiałów przyjaznych
dla środowiska. Można je wyrzucić do
pojemników na odpady przeznaczone
do recyklingu.
Nie wyrzucać urządzeń elek-
trycznych razem z odpadami
domowymi!
Zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
jej implementacją do prawa krajowego, zużyte
urządzenia elektryczne muszą być gromadzone
oddzielnie i przekazywane do powtórnego prze-
tworzenia zgodnie z zasadami ochrony środowiska
naturalnego.
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksplo-
atowanego ogrzewacza do stóp udziela urząd
gminy lub miasta.
20 PL

Gwarancja / serwis

Na wady materiałowe i produkcyjne ogrzewacza
do stóp udzielamy 3-letniej gwarancji, liczonej od
daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:
·
szkód, które wynikają z niewłaściwej obsługi,
·
części zużywających się,
·
wad znanych klientowi już w momencie zakupu,
·
efektów zaniedbań ze strony klienta.
Gwarancja nie narusza ustawowych gwarancji
przysługujących klientowi.
Zgłaszając reklamację gwarancyjną w trakcie
okresu gwarancyjnego, klient powinien przedłożyć
dowód zakupu produktu. Reklamację gwarancyjną
można zgłosić w ciągu 3 lat od daty zakupu,
kierując ją na adres:
MGG Elektro GmbH-Service
c / o Dachser GmbH & Co. KG
Thomas-Dachser-Str. 1
89129 Langenau, Germany.
800 707009 (pn – piąt: godz. 8–18)
W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego
klient ma prawo do naprawy towaru w naszej firmie
lub w jednej z autoryzowanych przez nas placówek
serwisowych. Pod żadnym pozorem nie otwierać
ogrzewacza do stóp – w razie otwarcia lub doko-
nania zmian prawo do gwarancja wygasa. Klien-
towi nie przyznaje się (na podstawie gwarancji)
żadnych dodatkowych praw. W wielu przypadkach
przyczyną reklamacji jest błędna obsługa. Tego
rodzaju problemy można rozwiązać telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed
zgłoszeniem reklamacji na ogrzewacz do stóp
u producenta należy zadzwonić pod numer spe-
cjalnie dla Państwa uruchomionej infolinii.
IAN 114199

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents