Table of Contents
 • Polski

  • Legenda Zastosowanych Piktogramów
  • Wstęp
   • Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem
   • Opis CzęśCI
   • Dane Techniczne
  • Ważne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • System Bezpieczeństwa
  • Uruchomienie
   • Włączanie / Wyłączanie / Wybór Temperatury
   • Poziomy Temperatury
   • Automatyczne Wyłączanie
  • Czyszczenie I Pielęgnacja
  • Gwarancja / Serwis
  • Przechowywanie Urządzenia
  • Utylizacja
  • Deklaracja ZgodnośCI
 • Magyar

  • Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata
  • Bevezető
   • Rendeltetésszerű Használat
   • A Részek Megnevezése
   • A Szállítmány Tartalma
   • Műszaki Adatok
  • Fontos, a Biztonságra Vonatkozó Utalások
  • Biztonsági Rendszer
  • Üzembevétel
   • Be- / Kikapcsolás / a HőMérséklet Beállítása
   • HőMérséklet Fokozatok
   • Kikapcsolási Automatika
  • Tisztítás És Ápolás
  • Garancia / Szerviz
  • Mentesítés
  • Tárolás
  • Konformitásnyilatkozat
 • Čeština

  • Vysvětlení Použitých Piktogramů
  • Úvod
   • Použití K Určenému Účelu
   • Popis Dílů
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Důležitá Bezpečnostní Upozornění
  • Bezpečnostní SystéM
  • Uvedení Do Provozu
   • Zapnutí / Vypnutí / Volba Teploty
   • Teplotní Stupně
   • Automatické Vypnutí
  • Čistění a Ošetřování
  • Likvidace
  • Skladování
  • Záruka / Servis
  • Prohlášení O Shodě
 • Slovenčina

  • Legenda Použitých Piktogramov
  • Úvod
   • Použitie V Súlade S UrčenýM Účelom
   • Opis Dielov
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Dôležité Bezpečnostné Upozornenia
  • Bezpečnostný SystéM
  • Uvedenie Do Prevádzky
   • Zapnutie / Vypnutie / Výber Teploty
   • Teplotné Stupne
   • Vypínacia Automatika
  • Čistenie a Údržba
  • Likvidácia
  • Skladovanie
  • Záruka / Servis
  • Vyhlásenie O Zhode
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Legende der Verwendeten Piktogramme
  • Wichtige Sicherheitshinweise
  • Sicherheits-System Inbetriebnahme
   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Entsorgung
  • Lagerung
  • Reinigung und Pflege
  • Garantie / Service
  • Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Foot Warmer SFW 100 B2
Foot Warmer
Operating instructions and safety advice
LáBmeLegítő
Használati útmutató és biztonsági utasítások
ohrievač nôh
Návod na ovládanie a bezpečnostné pokyny
IAN 114199
ogrzeWacz do Stóp
Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa
ohřívač nohou
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
FuSSWärmer
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFW 100 B2

 • Page 1 Foot Warmer SFW 100 B2 Foot Warmer ogrzeWacz do Stóp Operating instructions and safety advice Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa LáBmeLegítő ohřívač nohou Használati útmutató és biztonsági utasítások Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny ohrievač nôh FuSSWärmer Návod na ovládanie a bezpečnostné pokyny...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Proper use ............................Page 6 Description of parts ..........................Page 7 Included items .............................Page 7 Technical Data ............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparing the product for use ..................Page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 10...
 • Page 6: List Of Pictograms Used

  Introduction List of pictograms used Read the instructions! Do not use folded or rucked! V∼ Caution – electric shock! Volt (AC) Danger to life! Hertz (mains frequency) Do not wash Watts (effective power) Hand washing Safety class II Do not use bleach. Observe caution and safety notes! Do not dry in a tumbler dryer.
 • Page 7: Description Of Parts

  1 Set of operating instructions Surface of foot warmer: 100 % polyester Teddy lining: 100 % polyester Technical Data Manufacturer: MGG Elektro GmbH Model: SFW 100 B2 Steinstraße 27 Type: FW 10 40210 Düsseldorf, Germany IMPORTANT INSTRUCTIONS – KeeP FOR FUTURe ReFeReNCe! Important safety...
 • Page 8 Important safety instructions There is a risk of receiving skin This foot warmer is not intended burns. for use in hospitals or for com- This mercial use. This poses a risk of foot warmer may not be injuries and/or damage to the used for very young children foot warmer.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparing the product for use relevant, the manufacturer of contact our Customer Service your heart pacemaker before Department. you use this foot warmer. Do not pull, twist or kink the Safety system cables. The foot warmer It may otherwise be damaged.
 • Page 10: Temperature Levels

  Preparing the product for use / Cleaning and Care Cleaning and Care Selecting the temperature: Just before using the foot warmer, set it to the highest temperature setting (setting 6). This will DANGeR TO cause the foot warmer to warm up quickly. LIFe BY eLeCTRIC SHOCK! Al- The foot warmer can of course be used at any ways remove the power plug from...
 • Page 11: Storage

  Cleaning and Care / Storage / Disposal / Warranty / Service centre laundry detergent according to the manufactur- equipment must be collected separately and recy- er’s instructions. cled in an ecologically compatible way. DANGeR OF eLeCTRIC SHOCK! RISK OF PROPeRTY Contact your local refuse disposal authority for DAMAGe! Never switch on the more details of how to dispose of your worn out...
 • Page 12: Declaration Of Conformity

  Warranty / Service centre / Declaration of conformity complaints can be resolved by telephone or email. Please contact our Service Hotline in the first instance, before you return the device to the manufacturer. IAN 114199 Declaration of conformity This foot warmer complies with the requirements of the relevant European and national guidelines.
 • Page 13 Spis zawartości Legenda zastosowanych piktogramów ............Strona 14 Wstęp .............................. Strona 14 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem ..................Strona 14 Opis części ............................Strona 15 Zawartość ............................Strona 15 Dane techniczne ..........................Strona 15 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........Strona 15 System bezpieczeństwa ....................
 • Page 14: Legenda Zastosowanych Piktogramów

  Wstęp Legenda zastosowanych piktogramów Nie używać produktu zgiętego Należy przeczytać instrukcję! lub zwiniętego! V∼ Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia Wolt (napięcie przemienne) prądem! Zagrożenie życia! Herc (częstotliwość) Nie prać. Wat (moc czynna) Prać ręcznie Klasa ochrony II Nie wybielać. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek Nie suszyć...
 • Page 15: Opis Części

  1 instrukcja obsługi ogrzewacza do stóp: 100% poliestru Wkładka ze sztucznego futerka: 100% poliestru Dane techniczne Producent: Model: SFW 100 B2 MGG Elektro GmbH Typ: FW 10 Steinstraße 27 Zasilanie: 220-240 V / 50 - 60 Hz 40210 Düsseldorf, Niemcy Pobór mocy: 100 W...
 • Page 16 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa innej osobie – dołączenie niniejszej Ogrzewacz do stóp może być instrukcji. używany przez dzieci od lat ZAGROŻeNIe POPA- 8 oraz przez osoby z obniżo- RZeNIeM! Ogrzewacz nymi zdolnościami fizycznymi, do stóp nie może być używany sensorycznymi lub mentalnymi przez osoby, które nie odczuwają...
 • Page 17 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć za przewody, skręcać ich ani mocno zginać. Nie wbijać igieł lub W przeciwnym razie może on ostrych przedmiotów w ogrze- ulec uszkodzeniu. wacz do stóp. Istnieje niebezpie- Należy regularnie sprawdzać czeństwo porażenia prądem ogrzewacz do stóp pod kątem elektrycznym.
 • Page 18: System Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki ... / System bezpieczeństwa / Uruchomienie czyszczenia i pielęgnacji oraz Wskazówka: Niniejszy ogrzewacz jest wy- przechowywania. posażony w funkcję szybkiego nagrzewania, aktywną przez pierwszych 15 minut. W razie dodatkowych pytań odnośnie zastosowania naszych Wyłączanie: Aby wyłączyć ogrzewacz, na panelu obsługi urządzeń...
 • Page 19: Automatyczne Wyłączanie

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja Automatyczne wyłączanie NIeBeZPIeCZeŃSTWO PO- WSTANIA SZKóD MATeRIAL- Wskazówka: Ogrzewacz wyłącza się automa- NYCH! Należy pamiętać, że tycznie po upływie ok. 90 minut. Wskaźnik funkcji ogrzewacza do stóp nie wolno prać, czyścić zaczyna po tym czasie migać. chemicznie, wyżymać, suszyć maszynowo, maglować...
 • Page 20: Przechowywanie Urządzenia

  Przechowywanie ... / Utylizacja / Gwarancja / serwis Przechowywanie urządzenia Gwarancja / serwis NIeBeZPIeCZeŃSTWO PO- Na wady materiałowe i produkcyjne ogrzewacza WSTANIA SZKóD MATeRIAL- do stóp udzielamy 3-letniej gwarancji, liczonej od NYCH! Przed odłożeniem daty zakupu. ogrzewacza do stóp na miejsce przechowywa- nia należy odczekać, aż...
 • Page 21: Deklaracja Zgodności

  Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Niniejszy ogrzewacz do stóp spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i przepisów krajowych. Zostało to potwierdzone znakiem CE. Odpowiednie deklaracje przechowywane są przez producenta.
 • Page 23 Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 24 Bevezető ............................Oldal 24 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 24 A részek megnevezése ........................Oldal 25 A szállítmány tartalma ........................Oldal 25 Műszaki adatok ..........................Oldal 25 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások .............Oldal 25 Biztonsági rendszer .......................Oldal 27 Üzembevétel ..........................Oldal 27 Be- / kikapcsolás / a hőmérséklet beállítása ..................Oldal 28 Hőmérséklet fokozatok ........................Oldal 28...
 • Page 24: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  Bevezető Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata Ne használják összehajtogatva vagy Olvassa el a Használati útmutatót! összecsúsztatva! Óvakodjon az áramütéstől! Volt (váltófeszültség) Életveszély! Hertz (frekvencia) Ne mossa. Watt (hatásos teljesítmény) Kézi mosás II. védettségi osztály Ne használjon fehérítőt. Vegyék figyelembe a figyelmeztető- Ne szárítsa szárítógépben.
 • Page 25: A Részek Megnevezése

  1 használati útmutató Gyártó: MGG Elektro GmbH Műszaki adatok Steinstraße 27 40210 Düsseldorf, Németország Modell: SFW 100 B2 Típus: FW 10 FONTOS – úTMUTATáSOK - ŐRIZZe MeG A KÉSŐBBI HASZNáLATHOZ! legítő védelmét is. Vegye figyelembe Fontos, a biztonságra ezeket a biztonságra vonatkozó...
 • Page 26 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások betegségek által okozott bőrel- A gyerekekre felügyelni kell, hogy változásokkal vagy sebhelyekkel ne játszhassanak a készülékkel. rendelkező személyek, fájdalom- Sérülésveszély áll fenn. csillapító bevétele vagy alkohol A tisztítást és az ápolást gyerme- fogyasztása után). Fennáll a bőr kek felügyelet nélkül nem végez- megégésének veszélye.
 • Page 27: Biztonsági Rendszer

  Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások / Biztonsági rendszer / Üzembevétel szívritmus szabályzójának a mű- vagy ne helyezze a lábmelegí- ködését. Ezek azonban jóval a tőre üzemeltetés közben. A láb- határértékek alatt vannak: elekt- melegítő sérülése és / vagy romos mező erősség: max. károsodása fenyeget.
 • Page 28: Be- / Kikapcsolás / A Hőmérséklet Beállítása

  Üzembevétel / Tisztítás és ápolás Be- / kikapcsolás / a 0 fokozat: hőmérséklet beállítása 1 fokozat: minimális meleg 2–5 fokozat: individuális meleg Dugja a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó 6 fokozat: maximális meleg dugaljzatba. Kikapcsolási automatika Bekapcsolás: A lábmelegítő bekapcsolásához állítsa be a ke- Utalás: A lábmelegítő...
 • Page 29: Tárolás

  Tisztítás és ápolás / Tárolás / Mentesítés / Mentesítés / Garancia / szerviz ANYAGI KáROSODáS VeSZÉ- Ha azt hosszabb ideig nem használja, tárolja a LYe! Vegye figyelembe, hogy a lábmelegítőt az originál csomagolásában száraz lábmelegítőt nem szabad vegyileg környezetben és anélkül hogy megterhelje. tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángo- rólni vagy vasalni.
 • Page 30: Konformitásnyilatkozat

  Garancia / szerviz / Konformitásnyilatkozat MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany 0680 106886 (h – p: 8–18 óra) vállalattal szemben kell érvényesíteni. Garancia esetén a vásárló az árunak az egyik üzemünkben, vagy egy általunk feljogosított szer- vizben történő...
 • Page 31 Seznam obsahu Vysvětlení použitých piktogramů ................Strana 32 úvod ..............................Strana 32 Použití k určenému účelu ......................... Strana 32 Popis dílů ............................Strana 33 Rozsah dodávky ..........................Strana 33 Technické údaje ..........................Strana 33 Důležitá bezpečnostní upozornění ................. Strana 33 Bezpečnostní...
 • Page 32: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Úvod Vysvětlení použitých piktogramů Nepoužívejte ve složeném nebo Přečtěte si pokyny! shrnutém stavu! V∼ Pozor na úraz elektrickým proudem! Volt (střídavé napětí) Ohrožení života! Hertz (kmitočet) Neperte. Watt (činný výkon) Ruční praní Ochranná třída II Nebělte. Dbejte na výstrahy a řiďte se bezpeč- Nesušte v sušičce prádla.
 • Page 33: Popis Dílů

  1 návod k obsluze Vrchní strana ohřívače nohou: 100 % polyester Technické údaje Plyšová podšívka: 100 % polyester Výrobce: Model: SFW 100 B2 Typ: FW 10 MGG Elektro GmbH Napájecí napětí: 220–240 V / Steinstraße 27 50–60 Hz 40210 Düsseldorf, Germany Příkon: 100 W...
 • Page 34 Důležitá bezpečnostní upozornění pokožkou změněnou nemocí Děti nesmí provádět čištění a nebo se zjizvenými částmi po- údržbu bez dohledu. Hrozí kožky, po užití léků proti boles- nebezpečí poranění. tem nebo po požití alkoholu). Tento ohřívač nohou není určen Hrozí nebezpečí popálení kůže. pro použití...
 • Page 35: Bezpečnostní Systém

  Důležitá bezpečnostní upozornění / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu max. 80 A / m magnetická in- Bezpodmínečně dbejte na po- dukce: max. 0,1 militesla. Před kyny k uvádění do provozu, čis- použitím tohoto ohřívače nohou tění, ošetřování a skladování. se informujte u svého lékaře a Jestliže máte ještě...
 • Page 36: Teplotní Stupně

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování Čistění a ošetřování Vypnutí: Pro vypnutí ohřívače nohou nastavte na ovládacím dílu stupeň 0. NeBeZPeČÍ Upozornění: Zobrazení funkcí zhasne. OHROŽeNÍ ŽIVOTA úRAZeM eLeKTRICKÝM PROUDeM! Volba teploty: Před čištěním ohřívače nohou vždy vytahujte Krátce před použitím nastavte nejvyšší teplotní zástrčku ze zásuvky.
 • Page 37: Skladování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Likvidace / Záruka / servis NeBeZPeČÍ ZáSAHU eLeK- Možné způsoby likvidace vysloužilého ohřívače TRICKÝM PROUDeM! NeBeZ- nohou vám sdělí správa vaší obce nebo města. PeČÍ POšKOZeNÍ VěCÍ! V žádném případě nezapínejte ohřívač nohou, Záruka / Servis aby se vysušil.
 • Page 38: Prohlášení O Shodě

  Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Tento ohřívač nohou splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. To je potvrzeno značkou CE. Příslušná prohlášení jsou uložena u výrobce. 38 CZ...
 • Page 39 Obsah Legenda použitých piktogramov ................Strana 40 úvod ..............................Strana 40 Použitie v súlade s určeným účelom ....................Strana 40 Opis dielov ............................Strana 41 Rozsah dodávky ..........................Strana 41 Technické údaje ..........................Strana 41 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 41 Bezpečnostný...
 • Page 40: Legenda Použitých Piktogramov

  Úvod Legenda použitých piktogramov Prečítajte si pokyny! Nepoužívajte zhrnuté alebo zosunuté! Pozor na zasiahnutie elektrickým V∼ Volt (Striedavé napätie) prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Hertz (frekvencia) Neprať. Watt (činný výkon) Ručné pranie Trieda ochrany II Nebieliť. Rešpektujte výstražné a bezpečnostné Nesušiť v sušičke na bielizeň. upozornenia! Nevhodné...
 • Page 41: Opis Dielov

  1 návod na obsluhu Materiál: Vrchná strana Technické údaje ohrievača nôh: 100 % polyester Kožušinová vložka: 100 % polyester Model: SFW 100 B2 Výrobca: Typ: FW 10 Napájanie napätím: 220–240 V / MGG Elektro GmbH 50–60 Hz Steinstraße 27 Príkon: 100 W 40210 Düsseldorf, Germany...
 • Page 42 Dôležité bezpečnostné upozornenia potrebujú ochranu a nie sú bezpečného používania ohrie- schopné reagovať na prehriatie vača nôh a ak porozumeli ne- (napr. diabetici, osoby s chorob- bezpečenstvám spojeným s jeho nými zmenami pokožky alebo používaním. zjazvenými časťami kože v ob- Je potrebné...
 • Page 43: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné upozornenia / Bezpečnostný systém nebezpečenstvo zásahu elektric- Elektronické súčiastky v ovláda- kým prúdom. cej jednotke sa pri používaní Elektrické a magnetické polia ohrievača nôh zohrievajú. Ovlá- vychádzajúce z tohto ohrievača dacia jednotka sa preto nesmie nôh môžu za určitých okolností zakrývať...
 • Page 44: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba Uvedenie do prevádzky Teplotné stupne Upozornenie: Pri prvom použití môže ohrievač Pomocou ovládacej jednotky nastavte nôh vyvíjať zápach plastu, ktorý sa však po krátkej požadovaný teplotný stupeň. dobe stratí. Stupeň 0: vypnuté Stupeň 1: minimálne teplo Zapnutie / vypnutie / Stupeň...
 • Page 45: Skladovanie

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Likvidácia / Záruka / Servis Skladovanie NeBeZPeČeNSTVO VZNIKU VeCNÝCH POšKODeNÍ! Na čistenie ohrievača nôh a ovládacej NeBeZPeČeNSTVO VZNIKU jednotky nepoužívajte chemické čistiace VeCNÝCH POšKODeNÍ! Ohrie- prostriedky ani prostriedky na drhnutie. V vač nôh nechajte pred uskladnením opačnom prípade sa môže ohrievač...
 • Page 46: Vyhlásenie O Zhode

  Záruka / Servis / Vyhlásenie o zhode · pri opotrebovateľných dieloch. · pri nedostatkoch, ktoré boli známe zákazníkovi už pri kúpe. · pri vlastnom zavinení zákazníkom. Zákonný nárok zákazníka na záruku nie je touto zárukou nijako ovplyvnený. Pri uplatnení záruky v prípade poškodenia v záručnej lehote je zákazník povinný...
 • Page 47 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 48 einleitung ............................Seite 48 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 48 Teilebeschreibung ..........................Seite 49 Lieferumfang ............................Seite 49 Technische Daten ..........................Seite 49 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 49 Sicherheits-System ........................Seite 52 Inbetriebnahme .........................Seite 52 Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 52 Temperaturstufen ..........................Seite 52 Abschaltautomatik ..........................Seite 52 Reinigung und Pflege...
 • Page 48: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Einleitung Legende der verwendeten Piktogramme Nicht gefaltet oder zusammen- Anweisungen lesen! geschoben gebrauchen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Volt (Wechselspannung) Lebensgefahr! Hertz (Frequenz) Nicht waschen. Watt (Wirkleistung) Handwäsche Schutzklasse II Nicht bleichen. Warn- und Sicherheitshinweise Nicht im Wäschetrockner trocknen. beachten! Nicht für sehr kleine Kinder von Nicht bügeln.
 • Page 49: Teilebeschreibung

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Technische Daten Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SFW 100 B2 Typ: FW 10 Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 220–240 V / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 100 W Teddyfutter, herausnehmbar Abmessungen: ca. 26 x 26 x 30 cm...
 • Page 50 Wichtige Sicherheitshinweise schutzbedürftigen Personen, die Fähigkeiten oder Mangel an Er- nicht auf eine Überhitzung re- fahrung und Wissen benutzt agieren können (z.B. Diabetiker, werden, wenn Sie beaufsichtigt Personen mit krankheitsbeding- werden und bezüglich des siche- ten Hautveränderungen oder ren Gebrauchs des Fußwärmers vernarbten Hautarealen im An- unterwiesen wurden und die da- wendungsgebiet, nach der Ein-...
 • Page 51 Wichtige Sicherheitshinweise Fußwärmer unsachgemäß ge- braucht wurde oder er sich nicht Den Fußwärmer nicht im mehr erwärmt, muss er vor er- gefalteten oder zusammenge- neutem Einschalten erst durch schobenen Zustand einschalten. den Hersteller überprüft werden. Andernfalls kann der Fußwärmer Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt werden.
 • Page 52: Sicherheits-System Inbetriebnahme

  Sicherheits-System / Inbetriebnahme Sicherheits-System Temperatur wählen: Stellen Sie kurz vor der Anwendung die Hinweis: Dieser Fußwärmer ist mit einem höchste Temperaturstufe (Stufe 6) ein. So Sicherheits-System ausgestattet. Diese elektronische erreichen Sie eine schnelle Erwärmung. Sensortechnik verhindert eine Überhitzung des Der Fußwärmer kann natürlich jederzeit auch Fußwärmers auf seiner gesamten Fläche durch in ausgeschaltetem Zustand benutzt werden.
 • Page 53: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege / Lagerung / Entsorgung Reinigung und Pflege Das herausnehmbare Teddyfutter kann per Hand gewaschen werden. LeBeNSGe- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und FAHR DURCH eLeKTRISCHeN dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers. SCHLAG! Ziehen Sie vor der Reini- STROMSCHLAGGeFAHR! gung des Fußwärmers stets den Netzstecker GeFAHR DeR SACHBeSCHäDI-...
 • Page 54: Garantie / Service

  Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und MGG Elektro GmbH-Service Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales c / o Dachser GmbH & Co. KG Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt Thomas-Dachser-Str. 1 gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- 89129 Langenau, Germany wertung zugeführt werden.
 • Page 55 MGG Elektro GmbH-Service c/o Dachser GmbH & Co.KG Thomas-Dachser-Straße 1 D-89129 Langenau Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2015 · Ident.-No.: 07.100.055052015-PL/HU/CZ/SK IAN 114199...

Table of Contents