Download Table of Contents Print this page

Bezpečnostní Systém; Uvedení Do Provozu; Zapnutí / Vypnutí / Volba Teploty - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer

Advertisement

Table of Contents
Důležitá bezpečnostní upozornění / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu
max. 80 A / m magnetická in-
dukce: max. 0,1 militesla. Před
použitím tohoto ohřívače nohou
se informujte u svého lékaře a
výrobce vašeho kardiostimulá-
toru.
Netahejte za vodiče, netočte je
ani neohýbejte v ostrém úhlu. V
opačném případě se může ohří-
vač nohou poškodit.
U tohoto ohřívače nohou se musí
často kontrolovat, jestli nevyka-
zuje známky opotřebení nebo
poškození. Jestliže je znatelné,
že byl ohřívač nohou neodborně
použitý nebo se vůbec nezahřívá,
musí se nechat před novým za-
pnutím zkontrolovat výrobcem.
Poškozený přívodní kabel
ohřívače nohou musí vyměnit
výrobce nebo servis anebo po-
dobně kvalifikovaná osoba, aby
se předešlo ohrožení elektrickým
proudem.
Elektronické díly uvnitř ovládací
jednotky se při používání ohří-
vače nohou zahřívají. Proto se
nesmí ovládací jednotka během
používání ničím zakrývat nebo
odkládat na ohřívač nohou.
Hrozí zranění nebo poškození
ohřívače nohou.
Bezpodmínečně dbejte na po-
kyny k uvádění do provozu, čis-
tění, ošetřování a skladování.
Jestliže máte ještě otázky souvi-
sející s použitím našich přístrojů,
obraťte se na náš zákaznický
servis.
Bezpečnostní systém
Upozornění: Tento ohřívač nohou je vybaven
bezpečnostním systémem. Tato elektronická senzo-
rová technika zabraňuje přehřátí ohřívače nohou
v celé jeho ploše automatickým vypnutím v případě
chyby. Pokud bezpečnostní systém na základě chyby
vyvolá automatické odpojení ohřívače nohou, ne-
bude zobrazení funkcí
svítit ani v zapnutém stavu ohřívače nohou.
Nezapomeňte, že ohřívač nohou po chybě ne-
lze z důvodů bezpečnosti dále provozovat a je
nutné jej odeslat na uvedenou adresu servisu.
Uvedení do provozu
Upozornění: Při prvním použití může ohřívač no-
hou vyvíjet zápach po plastu, ten se však za krátkou
dobu ztratí.
Zapnutí / vypnutí / volba teploty
Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
Zapnutí:
Pro zapnutí ohřívače nohou nastavte na ovlá-
dacím dílu
stupeň 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6.
2
Upozornění: Po zapnutí ohřívače nohou se
rozsvítí zobrazení funkcí
Upozornění: Tento ohřívač nohou má k dis-
pozici rychlotopení, které vede k rychlému
ohřevu během prvních 15 minut.
na ovládacím dílu
3
2
.
3
CZ
35

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents