Silvercrest P10 S Manual

Neck & shoulder heating pad
Hide thumbs Also See for P10 S:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Introduction
Proper use ......................................................................................................................Page 6
Description of parts .......................................................................................................Page 7
Delivery scope ...............................................................................................................Page 7
Technical data ...............................................................................................................Page 7
Important safety instructions
Safety system
Operation
Switching on / off / Selecting the temperature.............................................................Page 9
Temperature levels ........................................................................................................Page 9
Automatic switch-off ......................................................................................................Page 9
Cleaning and care
Storage
.......................................................................................................................Page 10
Disposal
......................................................................................................................Page 10
Information
Warranty / Service centre.............................................................................................Page 10
Declaration of conformity .............................................................................................Page 11
64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 5
...................................................................Page 7
........................................................................................................Page 9
..............................................................................................Page 9
Table of Contents
GB/IE
5
07.04.11 09:28

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest P10 S

 • Page 1 Table of Contents Introduction Proper use ........................Page 6 Description of parts .......................Page 7 Delivery scope .......................Page 7 Technical data .......................Page 7 Important safety instructions ..............Page 7 Safety system ......................Page 9 Operation Switching on / off / Selecting the temperature.............Page 9 Temperature levels ......................Page 9 Automatic switch-off ......................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 2 Introduction The following icons / symbols are used in this instruction manual: Risk of loss of life by electric shock from Read instruction manual! damaged mains lead or mains plug! Volt (AC) Do not stick needles into it. The textiles used in this neck & shoulder heating pad meet the strict human ecological requirements of Öko-Tex Hertz (mains frequency)
 • Page 3 Keep Type: P10 S the cable away from heat, oil, and sharp edges. Power supply: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz...
 • Page 4 Important safety instructions ing pad may under certain circumstances inter- unless the child has been instructed sufficiently fere with the operation of cardiac pacemakers. in how to use this heating pad safely. J CAuTION! Take care that you do However, the levels are far below the permissi- ble limits: details of these levels can be found not fall asleep while the heating in the “Technical data”...
 • Page 5 Safety system / Operation / Cleaning and care Safety system Q Switching off: j S et Level 0 on the control to switch the Note: the heating pad is equipped with a safety heating pad off. system. The electronic sensor technology prevents the Note: The function indicator ceases to illuminate.
 • Page 6 Cleaning and care / Storage / Disposal / Information Storage J DANGER OF ELECTRIC Q SHOCK! Do not reconnect the con- J RISK OF DAMAGE TO THE trol to the heating pad until the plug-in connector and the heating pad are PRODuCT AND / OR OTHER completely dry.
 • Page 7 Information The warranty does not cover: · Damage resulting from improper use. · Wear parts. · Defects that were known to the customer at the time of purchase. · Damage for which the customer was responsible. This warranty does not affect the customer‘s legal rights.
 • Page 8 12 GB/IE 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 12 07.04.11 09:28...
 • Page 9: Table Of Contents

  Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Osien kuvaus ......................... Sivu 15 Toimitukseen kuuluu ...................... Sivu 15 Tekniset tiedot ........................ Sivu 15 Tärkeät turvallisuusohjeet ................Sivu 15 Turvallisuusjärjestelmä ................. Sivu 17 Käyttöönotto Päälle- / poiskytkeminen / lämpötilan valinta............... Sivu 17 Lämpötilaportaat ......................
 • Page 10: Johdanto

  Johdanto Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvakkeita / symboleja: Viallisen verkkojohdon tai pistokkeen Lue käyttöohje! käyttöön liittyvän sähköiskun aiheuttama hengenvaara! Voltti (Vaihtojännite) Älä pistä tuotetta terävillä neuloilla! Tässä lämpötyynyssä käytetyt tekstiilit täyttävät ekotext standardin 100 hu- Hertsi (verkkotaajuus) maaninekologiset korkeat vaatimukset. Tämän on vahvistanut tutkimuslaitos Forschungsinstitut Hohenstein.
 • Page 11: Osien Kuvaus

  Älä koskaan käytä verkkojohtoa Tekniset tiedot Q määräystenvastaisesti lämpötyynyn kantamiseen, ripustamiseen äläkä Tyyppi: P10 S johdon vetämiseen pistorasiasta. Pidä johto loi- Jännitesyöttö: 220 - 240 V ~ / tolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista. 50 - 60 Hz Jos verkkojohto vioittuu tai katkeaa, älä kosketa...
 • Page 12 Tärkeät turvallisuusohjeet J J PALOVAMMAVAARA! Lapset Neuvottele lääkärisi ja sydämentah- distimesi valmistajan kanssa, ennen eivät saa käyttää tätä lämpötyynyä kuin otat lämpötyynyn käyttöön. Täs- ellei jompikumpi vanhemmista tai tä sähkölämpötyynystä säteilevät sähkö- ja valvova henkilö ole esisäätänyt ohjausrasiaa magneettiset kentät voivat määrätyissä olosuh- ja ellei lapselle ole annettu riittävää...
 • Page 13: Tärkeät Turvallisuusohjeet Turvallisuusjärjestelmä Käyttöönotto

  Tärkeät turvallisuusohjeet / Turvallisuusjärjestelmä / Käyttöönotto Päällekytkentä: aikaansaavat ohjausrasian heikkoa lämpe- j nemistä sen ollessa käytössä. S äädä ohjausrasiaan porras 1, 2, 3, 4, 5 J Ä lä vedä johdoista, kierrä niitä äläkä käännä tai 6, kun haluat kytkeä lämpötyynyn päälle. jyrkälle mutkalle.
 • Page 14: Puhdistus Ja Hoito

  Puhdistus ja hoito / Säilytys / Hävittäminen / Tietoja Puhdistus ja hoito Q J AINEELLISTEN VAHINKOJEN VAARA! Älä ripusta lämpötyynyä J VAROLTuS! HENGENVAA- kuivumaan pyykkipojilla tai vastaa- RALLINEN, SÄHKÖISKuVAA- villa kiinnitettynä. Koska nämä voivat vahingoit- RA! Irrota verkkopistoke pistorasias- taa lämpötyynyä. ta aina ennen lämpötyynyn puhdistamista ja erota pistokytkin ja näin ohjausrasia...
 • Page 15: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Tietoja Takuu ei koske: · Vikoja, joiden syynä on laitteen epäasianmukainen käsittely. · Kuluvia osia. · Puutteita, joista asiakas oli tietoinen jo laitteen hankkiessaan. · Vikoja, jotka asiakas itse on aiheuttanut. Takuu ei rajoita asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. Asiakkaan on takuutapauksessa toimitettava todistus laitteen hankinnasta (ostokuitti).
 • Page 16 20 FI 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 20 07.04.11 09:28...
 • Page 17 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ....................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 23 Leveransens omfattning ..................... Sidan 23 Tekniska data ......................Sidan 23 Viktiga säkerhetsanvisningar .............. Sidan 23 Säkerhetssystem ..................... Sidan 24 Användning TILL- / FRÅN / välja temperatur .................. Sidan 25 Temperaturnivåer .......................
 • Page 18: Inledning

  Inledning I den här bruksanvisningen används följande piktogramsymboler : Skadad nätsladd- eller kontakt kan Läs bruksanvisningen! medföra elstötar och livsfara. Använd inga knapp- eller säkerhets- Volt (Växelspänning) nålar! Tillämpade textilier i denna värmekudde motsvarar höga humanekologiska Hertz (nätfrekvens) krav enligt Öko-Tex standard 100 och kan bekräftas av forskningsinstitut Hohenstein.
 • Page 19: De Olika Delarna

  Typ: P10 S alltid om själva kontakten. Håll nätkabeln borta Spänningsförsörjning: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz från värme, olja, skarpa kanter. Dra ut nätkon-...
 • Page 20: Säkerhetssystem

  Viktiga säkerhetsanvisningar / Säkerhetssystem VARNING! RISK FÖR ELSTÖTAR OCH J L ägg inte värmekudden mot en kroppsdel som PERSONSKADOR! Kontrollera värmekud- är inflammerad, skadad eller svullen. Konsultera den före varje användning om risk för slitage läkare i tveksamma fall. Annars kan inflamma- och / eller skador föreligger.
 • Page 21: Användning

  Säkerhetssystem / Användning / Rengöring och skötsel j funktionsindikeringen på reglaget när S täll in lägsta temperaturnivå (nivå 1) om den värmekudden är på. skall användas under flera timmar. j O bservera att värmekudden inte längre kan Temperaturnivåer Q användas pga störningen, detta pga säkerhets- skäl.
 • Page 22: Förvaring

  Rengöring och skötsel / Förvaring / Avfallshantering / Information Avfallshantering J RISK FÖR MATERIALSKADOR! Q Använd inte kemihaltiga eller aggres- siva rengöringsmedel för rengöring Förpackningen består av miljövänligt av värmekudde och reglage . Risk för material som kan avfallshanteras vid skadad värmekudde föreligger.
 • Page 23: Konformitätsdeklaration

  Information Konsumenten har rätt till reparation av produkten hos vår egen kundtjänst eller av oss anlitad kund- tjänst. Öppna inte produkten. Garantin gäller inte för öppnad eller modifierad produkt. Ytterligare rättigheter lämnas inte, garantin täcker nödvändiga rättigheter. Anledning till eventuell reklamation är oftast ett felaktigt hanteringssätt.
 • Page 24 28 SE 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 28 07.04.11 09:28...
 • Page 25 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ..................Side 30 Beskrivelse af delene ....................Side 31 Samlet levering ......................Side 31 Tekniske data......................... Side 31 Vigtige sikkerhedshenvisninger ............Side 31 Sikkerhedssystem ..................... Side 33 Ibrugtagen Tænding / slukning / temperaturvalg ................Side 33 Temperaturtrin .......................
 • Page 26: Indledning

  Indledning I denne betjeningsvejledning anvendes følgende piktogrammer / symboler: Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, Læs betjeningsvejledningen! er der risiko for livsfarligt elektrisk stød! Volt (Vekselspænding) Stik ikke nåle i! Tekstilerne, der er anvendt til denne varmepude, opfylder de høje Hertz (lysnetfrekvensen) humanøkologiske anfordringer af Øko-Tex Standard 100, som bevist af...
 • Page 27: Beskrivelse Af Delene

  Hold kablet væk fra varme, olie, Type: P10 S skarpe kanter. Rør ikke ved strømkablet hvis det Spændingsforsyning: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz er beskadiget eller klippet over, men træk med...
 • Page 28 Vigtige sikkerhedshenvisninger J PAS PÅ! Vær opmærksom på, at du Henvisninger til disse værdier findes i kapitlet “Tekniske data“. ikke falder i søvn, mens varmepuden ADVARSEL! RISIKO FOR STRØMSTØD er i drift. Al for lang anvendelse kan OG TILSKADEKOMST! Kontroller varmepu- resultere i hudforbrændinger.
 • Page 29: Sikkerhedssystem

  Sikkerhedssystem / Ibrugtagen / Rensning og pleje Sikkerhedssystem Q Slukning: j I ndstil trin 0 på betjeningsdelen for at slukke Henvisning: Varmepuden er udstyret med et for varmepuden. sikkerhedssystem. Dets elektroniske sensorteknik Bemærk: Funktionsvisningen slukkes. forhindrer en overopvarmning af hele varmepudens flade gennem automatisk slukning i fald af fejl.
 • Page 30: Lagring

  Rensning og pleje / Lagring / Bortskaffelse / Informationer J FARE FOR STRØMSTØD! For- j V armepuden må ikke foldes skarpt. j bind først betjeningsdelen igen L æg ingen genstande på varmepuden, når den med varmepuden, når stikkoblingen lagres. j og varmepuden er komplet tørre.
 • Page 31: Konformitetserklæring

  Informationer for et tidsrum på tre år fra købsdagen at regne over for MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 89129 Langenau, Germany Kunden har i garantitilfælde ret til reparation af varen i vores eget værksted eller på et værksted autoriseret af os.
 • Page 32 36 DK 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 36 07.04.11 09:28...
 • Page 33 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 38 Teilebeschreibung ......................Seite 39 Lieferumfang ........................Seite 39 Technische Daten ......................Seite 39 Wichtige Sicherheitshinweise ..............Seite 39 Sicherheits-System .....................Seite 41 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen ...............Seite 41 Temperaturstufen ......................Seite 41 Abschaltautomatik ......................Seite 42 Reinigung und Pflege ..................Seite 42 Lagerung ........................Seite 42...
 • Page 34: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Heizkissen werden folgende Piktogramme verwendet: Lebensgefahr durch elektrischen Bedienungsanleitung lesen! Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker! Volt (Wechselspannung) Keine Nadeln hineinstechen! Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen human- ökologischen Anforderungen des Hertz (Frequenz) Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein...
 • Page 35: Teilebeschreibung

  Verwenden Sie das Heizkissen nicht in feuchtem Technische Daten Q Zustand. J Zweckentfremden Sie das Netzkabel Typ: P10 S nicht, um das Heizkissen zu tragen, Spannungsversorgung: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz aufzuhängen oder um den Stecker Leistungsaufnahme: 100 W aus der Steckdose zu ziehen.
 • Page 36 Wichtige Sicherheitshinweise J STROMSCHLAGGEFAHR! J Die bei diesem Heizkis- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze sen eingesetzten Textilien Gegenstände in das Heizkissen. erfüllen die hohen J Befragen Sie Ihren Arzt und den humanökologischen Hersteller Ihres Herzschrittmachers, Anforderungen des bevor Sie dieses Heizkissen verwen- Öko-Tex Standards 100, wie durch das For- den.
 • Page 37: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme j · keine Gegenstände, wie z.B. Koffer oder I ntegrierte Magnete sorgen dafür, dass beide einen Wäschekorb auf das Heizkissen Enden des Heizkissens zusammenhalten. j legen, während es eingeschaltet ist, U m ein engeres Anliegen des Heizkissens zu ·...
 • Page 38: Abschaltautomatik

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege / Lagerung Abschaltautomatik j T auchen Sie das Bedienteil niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Hinweis: Das Heizkissen wird nach ca. 90 Minuten Andernfalls kann es beschädigt werden. j automatisch ausgeschaltet. Die Funktionsanzeige Das Heizkissen ist maschinenwasch- beginnt danach zu blinken.
 • Page 39: Entsorgung

  Entsorgung / Informationen Entsorgung Q MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 Die Verpackung und das Verpackungs- material bestehen aus umweltfreundlichen 89129 Langenau, Germany Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden. geltend zu machen. Werfen Sie Elektrogeräte Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Repa- nicht in den Hausmüll!
 • Page 40 64641_silv_Schulterheizkissen_Content_LB3.indd 44 07.04.11 09:28...

Table of Contents