Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices page 16

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
innej osobie – dołączenie niniejszej
instrukcji.
ZAGROŻeNIe POPA-
RZeNIeM! Ogrzewacz
do stóp nie może być używany
przez osoby, które nie odczuwają
gorąca i inne osoby wymagające
opieki, które nie mogą zareago-
wać na przegrzanie (np. diabe-
tycy, osoby z chorobowymi
zmianami skórnymi lub częściami
ciała pokrytymi bliznami w za-
kresie zastosowania, po przyję-
ciu leków przeciwbólowych lub
alkoholu). Istnieje niebezpieczeń-
stwo powstania oparzeń skóry.
Ogrzewacz do stóp nie
może być używany przez bar-
dzo małe dzieci (0-3 lat), ponie-
waż nie mogą one zareagować
na przegrzanie. Istnieje niebez-
pieczeństwo powstania oparzeń
skóry.
Ogrzewacz do stóp nie może być
używany przez dzieci (3-8 lat),
chyba że panel obsługi został
wcześniej ustawiony przez ro-
dzica lub osobę nadzorującą, a
dziecko zostało wystarczająco
pouczone, jak go bezpiecznie
obsługiwać. W innym razie
istnieje niebezpieczeństwo
powstania oparzeń skóry.
16 PL
Ogrzewacz do stóp może być
używany przez dzieci od lat
8 oraz przez osoby z obniżo-
nymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub mentalnymi
lub brakiem doświadczenia i /
lub wiedzy, jeśli pozostają pod
nadzorem lub zostały pouczone
w kwestii bezpiecznego użycia
ogrzewacz do stóp i rozumieją
wynikające z niego zagrożenia.
Należy dopilnować, aby dzieci
nie bawiły się ogrzewaczem do
stóp. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń.
Czyszczenie i konserwacja
przez użytkownika nie mogą
być przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru. Istnieje
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń.
Niniejszy ogrzewacz do stóp nie
jest przeznaczony do stosowa-
nia w szpitalach bądź w celach
komercyjnych. Grozi to obraże-
niami ciała i / lub uszkodzeniem
ogrzewacza do stóp.
Ogrzewacz do stóp nie może
być używany do ogrzewania
zwierząt.
Ogrzewacza do stóp nie należy
używać razem z butami, aby
zapobiec zabrudzeniu.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2

Table of Contents