Download  Print this page

Ñåc¹®A; Peýeÿ¹¾ Å Pe®O¯e¸ªaýåå - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 59 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
Bo åμ¢e²a¸åe paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢paμº-
÷óe¼cø ²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åμ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åμ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾:
Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
å o¹coeªå¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ¸acaª®º
o¹ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa.
Ñåc¹®a
B¸å¯a¸åe!
Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ®a®º÷-æå¢o
²åª®oc¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo® å ¸e ¯o¼¹e
e¨o ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢pa-
μå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o-
®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ å ¯op®o­å ¸a ÿæac¹-
¯acco­¾x õæe¯e¸¹ax ®o¸c¹pº®ýåå
¢æe¸ªepa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹,
®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å!
¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ÿoæo-
²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 åæå
ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe c ÿo¯o-
ó¿÷ óe¹®å.
©a¼¹e ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø ÿpo-
cox¸º¹¿, ºc¹a¸o­å­ ee ­ ­ep¹å®a濸oe
ÿoæo²e¸åe (¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ­oªa,
ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿ ¸acaª®å ÿpå ¯¾¹¿e,
c¯o¨æa ­¾¹eñ¿ ¸apº²º.
Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå
Ma¼o¸eμ
1 ø¼ýo (²eæ¹o® å ¢eæo®),
1 c¹. æo²®å ¨opñåý¾,
1 c¹. æo²®å æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo­o¨o
º®cºca,
200—250 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
Bce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº!
³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oÿºc¹å¹e ¸a ª¸o
ñaòå å ­®æ÷ñå¹e (¹ºp¢o-c®opoc¹¿),
­μ¢å­aø ¯accº ªo õ¯ºæ¿¨åpo­a¸åø.
Meªæe¸¸o ÿoª¸å¯a¼¹e ­®æ÷ñe¸¸¾¼
¢æe¸ªep ªo ÿo­epx¸oc¹å c¯ecå å c¸o­a
oÿºc®a¼¹e e¨o ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ
¸e ¢ºªe¹ ¨o¹o­.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ÿo õ¹o¯º peýeÿ¹º ­¾
¯o²e¹e ¹a®²e ÿpå¨o¹o­å¹¿ ¯a¼o¸eμ
æåò¿ ¸a oª¸åx ²eæ¹®ax.
Ho ­ õ¹o¯ cæºñae åcÿoæ¿μºe¹cø æåò¿
ÿoæo­å¸a º®aμa¸¸o¨o ®oæåñec¹­a pac-
¹å¹e濸o¨o ¯acæa.
O­oó¸o¼ cºÿ
300 ¨ ®ap¹oíeæø,
200 ¨ ¯op®o­å,
1 ¸e¢oæ¿òo¼ ®ºco® ce濪epeø,
2 ÿo¯åªopa,
1 ¨oæo­®a peÿña¹o¨o 溮a,
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa,
2 æ ­oª¾,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
Oñåc¹å¹e ÿo¯åªop¾ o¹ ®o²ºp¾
å åμ¯eæ¿ñå¹e åx.
Paμpe²¿¹e oñåóe¸¸¾e å ­¾¯¾¹¾e
o­oóå ¸a ®ºcoñ®å å ÿo¹ºòå¹e
­ pac¹oÿæe¸¸o¯ cæå­oñ¸o¯ ¯acæe.
©o¢a­¿¹e ­oªº å coæ¿.
©a¼¹e cºÿº ÿo­ap广cø ­ ¹eñe¸åe
20—25 ¯å¸º¹.
C¸å¯å¹e ®ac¹p÷æ÷ c ÿæå¹¾.
C ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo­eªå¹e cºÿ
ªo ÿ÷peo¢paμ¸o¨o coc¹oø¸åø.
©o¢a­¿¹e ÿo ­®ºcº coæ¿ å ÿepeý.
ru
59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series