Download  Print this page

Genel Bakýþ - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 46 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
tr
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek
için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý
maddelerin içine sokmayýnýz.
Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalýdýr ve bulaþýk makinesinde
yýkanmamalýdýr.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Karýþtýrma ucunu kesinlikle sýcak yüzeyler üzerine koymayýnýz veya
çok sýcak karýþtýrma malzemesi içinde kullanmayýnýz. Karýþtýrýlacak
sýcak malzemeleri mikser ile iþlemeden önce, asg. 80 °C sýcaklýða
kadar soðumasýný saðlayýnýz veya bekleyiniz! Blenderi tencere içinde
kullandýðýnýz zaman, kullan-maya baþlamadan önce tencereyi ocaktan
indiriniz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile çalýþtýrýnýz.
Aletleri cihaza sadece cihaz duruyorken takýnýz ve çýkarýnýz.
Cihazýn, karýþtýrýlacak besinlerin iþlenmesi için gerekli zamandan daha
uzun açýk tutulmamasý tavsiye edilir.
Karýþtýrma kabý mikrodalga fýrýnda kullanýlmaya elveriþli deðildir.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sistemin-den (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Karýþtýrma ucundaki býçaðý kesinlikle tutmayýnýz. Býçaklarý kesinlikle
çýplak el ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr (Resim
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim
1 Ana cihaz
2 Elektrik kablosu
3 Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Normal hýz
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
46
4 Çözme tuþlarý
Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki
kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.
).
5 Karýþtýrma ayaðý
Plastikten veya metaldendir (cihaz
modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý saðlan-
malýdýr.
6 Karýþtýrma ucu býçaðý
7 Mikser kabý
Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler.
8 Genel doðrayýcý

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series