Download  Print this page

Advertisement

Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den
Europæiske Union samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret
med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse
batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes
til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bortskaffelse af 3D-brillerne
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
DK
3
(DK)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: