Download  Print this page

Advertisement

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v
Evropské unii a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit
v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek
z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o
ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující
místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace 3D brýlí
Likvidace nepotřebného elektrického a
elektronického zařízení (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru).
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
CZ
3
(CZ)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: