Download  Print this page

Advertisement

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v
Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých
batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý
si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných
batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých
batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia 3D okuliarov
Likvidácia starých elektrických a elektronických
prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov
na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok
zakúpili.
SK
3
(SK)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony TDG-BR100

   Related Manuals for Sony TDG-BR100

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: