Download  Print this page

Gehoorbescherming; Wettelijke Beperkingen Op Opnemen; Recycling; Over Deze Gebruikershandleiding - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gehoorbescherming

Bij gebruik van hoofdtelefoons moet u de volgende richtlijnen
aanhouden:
• Stel het volume niet te hoog in en luister niet te lang met een
hoofdtelefoon.
• Zorg er altijd voor dat u het volume niet hoger instelt dan wat
uw gehoor verdraagt.
• Stel het volume zo in dat u altijd nog kunt horen wat er om u
heen gebeurt.
• In potentieel gevaarlijke situaties moet u zeer voorzichtig zijn
of het gebruik van de hoofdtelefoon tijdelijk onderbreken.
• Zet geen hoofdtelefoon op als u met de auto, fiets, skateboard
enz. onderweg bent. U kunt daardoor een gevaar vormen
voor uzelf en andere weggebruikers en wettelijke voorschrif-
ten overtreden.

Wettelijke beperkingen op opnemen

• Het gebruik van de opnamefunctie van dit product is onder-
worpen aan mogelijke wettelijke bepalingen in uw land. Houd
bij het opnemen van bijvoorbeeld gesprekken of lezingen
rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens en
de persoonlijke rechten van derden.
• In sommige landen bent u wettelijk verplicht uw gesprekspart-
ner erover te informeren als u een telefoongesprek opneemt.
Het opnemen van telefoongesprekken is in sommige landen
wettelijk verboden. Stel u op de hoogte van de rechtssituatie
in uw land voordat u telefoongesprekken opneemt.

Recycling

Wanneer u het symbool van een doorgekruiste afvalcon-
tainer met wieltjes op een product ziet, betekent dit dat
EU-richtlijn 2002/96/EG op het product van toepassing is.
Informeer uzelf over het lokale systeem voor gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Houd u
aan de lokale regelgeving en gooi uw afgedankte producten niet
bij het gewone huisafval. Het op de juiste manier afvoeren van
uw oude product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
66
NL

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende bladzijden vindt u beknopte informatie over uw
apparaat. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende
hoofdstukken van deze gebruikershandleiding. Lees deze gebrui-
kershandleiding aandachtig door.

Modelafhankelijke functies en afbeeldingen

In deze gebruikershandleiding zijn meerdere modellen van de
productserie beschreven. Houd er rekening mee dat sommige
functies alleen op bepaalde modellen beschikbaar zijn.

Gebruikte symbolen

Tip
• Met dit symbool worden tips aangeduid voor een
effectiever en eenvoudiger gebruik van uw apparaat.
Opmerking
• Dit symbool duidt aanwijzingen aan die u bij het hanteren
of gebruiken van het apparaat moet opvolgen.
Let op
• Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat
en mogelijk gegevensverlies. Door verkeerd gebruik kan
schade ontstaan.
Waarschuwing
• Dit symbool waarschuwt tegen gevaar voor personen. Door
verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel of schade ontstaan.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

   Related Content for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: