Záruka A Servis; Dovozca - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Záruka a servis
Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu
nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex-
pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro-
sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň-
ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie
na poškodenia spôsobené prepravou, opotrebením
ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače
alebo akumulátory.
Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie
a nie na komerčné účely.
Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpo-
vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní,
pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil
nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zá-
kona nie sú touto zárukou obmedzené.
Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záruč-
ných opráv. To platí aj na vymenené alebo oprave-
né diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené
už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, naj-
neskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia.
V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uply-
nutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté
náklady.
Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 75988

Dovozca

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 24 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents