Przechowywanie; Utylizacja; Gwarancja I Serwis; Importer - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Gdy zauważysz ślady osadów z kamienia w zbior-
niku 6, wyczyść zbiornik 6 specjalnym środkiem
do usuwania osadów z kamienia przystosowanym
do powierzchni z aluminium.
Przeczytaj instrukcję obsługi zamieszczoną na po-
jemniku środka do usuwania osadów z kamienia.
Po zakończeniu czyszczenia złóż aparat.

Przechowywanie

Odczekaj, aż aparat ochłodzi się, a następnie
oczyść go (patrz rozdział "Czyszczenie i konser-
wacja").
Aparat do sauny twarzowej przechowuj w suchym
miejscu.
Zwiń kabel do schowka 0 na spodzie aparatu.

Utylizacja

Urządzenia nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami domowymi.
Niniejszy produkt podlega działaniom,
przewidziamyn w przepisach dyrekty-
wy europejskiej 2002/96/EC.
Urządzenie należy usuwać w akredytowanych za-
kładach utylizacji odpadów lub komunalnych zakła-
dach utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie
zasad utylizacji należy skontaktować się z najbliżs-
zym zakładem utylizacji odpadów.
Materiał opakowaniowy należy przekazy-
wać do utylizacji zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy-
produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed
wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód
dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar-
ancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z
serwisem. Tylko w ten sposób można zagwaranto-
wać bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe
i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta-
łych podczas transportu, części ulegających zuży-
ciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych/podat-
nych na uszkodzenia mechaniczne, np.
wyłączników, akumulatorów. Produkt przeznaczony
jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do za-
stosowań profesjonalnych.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwe-
go używania urządzenia, używania niezgodnego z
przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urządze-
nie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi
punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie ogra-
nicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwa-
nia usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymie-
nionych i naprawionych części. Szkody i wady zau-
ważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu
po rozpakowaniu, nie później niż po upływie
dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu
gwarancyjnego wszystkie naprawy będą wykony-
wane płatnie.
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl
IAN 75988

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 12 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents