Čištění A Údržba; Úschova; Likvidace - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Čištění a údržba
Nebezpečí!
Před každým čištěním vytáhněte síťový konektor ze
zástrčky a nechte přístroj vychladnout!
Nebezpečí poranění!
Po každém použití by se měla obličejová sauna řádně
vyčistit. Jinak se mohou prostřednictvím teplé vlhkosti
velice rychle tvořit zárodky, které mohou vést při
opětovném použití přístroje k ohrození zdraví.
Pozor!
Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo chemické
čisticí prostředky! Tyto poškodí povrchy a vedou k
neopravitelným škodám na přístroji.
• Odebrání obličejové masky 1 z topné jednotky 9:
Otočte obličejovou masku 1 v protisměru hodino-
vých ručiček, dokud se nedá nadzvednout.
• Regulátor páry 4 nadzvedněte z topné jednotky
9.
• Sejměte víčko 2 nádoby na aromy a bylinky 3:
Stiskněte k tomu obě zablokování k sobě, dokdu
se nedá víčko 2 uvolnit.
Omyjte obličejovou masku 1, víčko 2 nádoby na
aromy a bylinky 3, regulátor páry 4 a odměrku q
ve vlažné mýdlové vodě. Opláchněte vše čistou
vodou a vysušte.
Topnou jednotku 9 a misku na vodu 6 vyčistěte
lehce navlhčeným hadříkem. V případě většího zne-
čištění přidejte na hadřík trochu jemného čisticího
prostředku.
Jakmile se v misce na vodu 6 začne tvořit vodní ká-
men, vyčistěte misku na vodu 6 běžným, na hliník
vhodným prostředkem pro odstranění vodního ka-
mene. Dodržujte přitom návod k obsluze výrobce
odstraňovače vodního kamene.
Po vyčištění složte obličejovou saunu opět dohromady.
Úschova
Nechte přístroj vychladnout a vyčistěte jej (viz ka-
pitolu "Čištění a ošetřování").
Ukládejte obličejovou saunu na čisté a suché místo.
Naviňte kabel do vinutí na kabel 0 na spodní straně
přístroje.

Likvidace

V žádném případě nevyhazujte přístroj
do běžného domovního odpadu. Tento
výrobek musí plnit ustanovení evrops-
ké směrnice 2002/96/EC.
Zlikvidujte přístroj prostřednictvím firmy na likvidaci
s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci
komunálního odpadu.
Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě
pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která
se zabývá likvidací odpadu.
Veškeré obalové materiály nechte zlikvido-
vat v souladu s ekologickými předpisy.
- 17 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents