Čistenie A Údržba; Uskladnenie; Likvidácia - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Čistenie a údržba
Pozor!
Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku a
nechajte prístroj vychladnúť! Riziko poranenia!
Po každom použití by ste mali tvárovú saunu poriadne
vyčistiť. Inak sa môžu pod vplyvom teplej vlhkosti
začať rýchlo vytvárať zárodky, ktoré môžu pri ďalš-
om použití prístroja viesť k ohrozeniu zdravia.
Pozor!
Nepoužívajte žiadna agresívne, drsné ani chemické
čistiace prostriedky! Tieto poškodzujú povrchové
časti a vedú k neopraviteľným škodám na prístroji.
• Snímte masku na tvár 1 z vyhrievacej jednotky 9:
Otočte masku na tvár 1 proti smeru hodinových
ručičiek, až sa dá nadvihnúť.
• Zdvihnite regulátor pary 4 z vyhrievacej jednot-
ky 9.
• Snímte kryt 2 z nádržky na arómy a bylinky 3:
Za tým účelom stlačte obe zaisťovacie spojky
k sebe, až sa dá kryt 2 uvoľniť.
Masku na tvár 1, veko 2 nádržky na arómy a by-
linky 3, regulátor pary 4 a odmerku q čistite
v jemnom čistiacom roztoku. Potom všetko opláchnite
čistou vodou a nechajte celkom vyschnúť.
Vyhrievaciu jednotku 9 a misku na vodu 6 čistite
mierne navlhčenou utierkou. V prípade odolnejších
nečistôt môžete pridať na utierku jemný prostriedok
na umývanie.
Keď sa začnú vytvárať vápenné usadeniny (vodný
kameň) v miske 6, vyčistite misku na vodu 6 bežne
dostupným odvápňovačom vhodným aj pre hliník.
Riaďte sa pritom návodom na používanie odvápňo-
vača.
Po čistení znova poskladajte celú tvárovú saunu.

Uskladnenie

Nechajte prístroj vychladnúť a vyčistite ho (pozri
kapitola „Čistenie a údržba").
Tvárovú saunu uskladňujte na suchom mieste.
Naviňte kábel do priestoru na navíjanie kábla 0
na spodnej strane prístroja.
Likvidácia
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj-
te do normálneho domového odpadu.
Tento výrobok podlieha európskej
smernici 2002/96/EC.
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme)
na likvidáciu odpadu.
Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade
pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu
odpadu.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte
ekologickým spôsobom.
- 23 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents