Príprava Tvárovej Sauny Na Prevádzku; Používanie - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
• Prístroj zapojte len do zásuvky s napätím, aké je
uvedené na typovom štítku prístroja.
• Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných
tekutín! Prístroj by sa mohol neopraviteľne poškodiť!
• Nikdy nezohrievajte prístroj bez tekutiny!
• Nedávajte do prístroja žiadne rozpúšťadlá ani
iné horľavé tekutiny!
• Po použití vždy vytiahnite prívodný kábel
z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel
samotný!
• Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte
ihneď vymeniť oprávnenému odborníkovi alebo
v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli ohrozeniu
zdravia.
• Počas prevádzky nesiahajte do vnútra prístroja.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
• Po každom použití prístroj vyčistite, aby ste
zabránili usadzovaniu tuku a iných usadenín.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom!
V žiadnom prípade nepoužívajte tento prístroj
v blízkosti vaní, sprchovacích kútov a iných
nádob, v ktorých je voda.
Príprava tvárovej sauny na
prevádzku
• Odviňte sieťovú šnúru z navíjadiel kábla 0
a vložte ju do vyhĺbeniny na spodnej strane vy-
hrievacej jednotky 9.
• Postavte vyhrievaciu jednotku 9 na rovný, ne-
šmykľavý a voči vode odolný povrch.
• Pomocou odmerky q naplňte vodu do misky na
vodu 6. Riaďte sa podľa stupnice na odmerke q,
v závislosti od toho, ako dlho chcete prístroj pou-
žívať (približne 5, 10 alebo 15 minút). Použite
stupnicu, ktorá patrí k príslušnému stupňu pary
(Hi - silný, alebo Lo - slabý).
Varovanie!
Nikdy nedávajte viac vody než po značku „Hi
15 min." (na odmerke q) do misky na vodu 6.
Inak by sa mohol prístroj preplniť a voda by sa
dostala do jeho vnútrajška. Mohli by ste tým prístroj
neopraviteľne poškodiť.
• Položte regulátor pary 4 na misku s vodou 6
tak, aby rukoväť 5 smerovala vpred.
• Nasaďte tvárovú masku 1 na vyhrievaciu jed-
notku 9:
Výčnelky na vyhrievacej jednotke 9 musia za-
padnúť do vyhĺbenín na spodnej strane tvárovej
masky 1.
Potom otočte tvárovú masku 1 v smere hodino-
vých ručičiek tak, aby pevne sedela na vyhrieva-
cej jednotke 9.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
Teraz je tvárová sauna pripravená na prevádzku.
Používanie
Pozor!
Pri nasledujúcich ochoreniach nesmiete tvárovú
masku používať:
• pri zápaloch pokožky
• pri sčervenaní pokožky
• pri opuchoch v tvárovej oblasti
• pri srdcových ochoreniach
• pri cukrovke
• pri poraneniach v tvárovej oblasti
• pri ekzémoch
• pri lupienke
Ak ste tehotná alebo máte iné zdravotné problémy,
pred používaním požiadajte o radu lekára.
Pri používaní tvárovej sauny sa vaša pokožka opti-
málne pripraví na ďalšie ošetrovanie, ako je naprí-
klad hĺbkové čistenie, zvlhčovanie, tvárové masky
a pod. Para oživí pokožku, otvorí póry, a nečistoty
sa potom dajú ľahšie odstrániť.
- 21 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents