Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual page 21

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Obsah
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie pou-
žitie. Pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte prístroj spolu s návodom.
- 19 -
Strana
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents