Przygotowanie Aparatu Do Sauny Twarzowej - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
• Aparatu nie należy użytkować w pobliżu wody,
np. w wannie lub przy umywalce.
• Aparat można podłączyć wyłącznie do sieci
elektrycznej o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej.
• Aparatu nie wolno zanurzać w wodzie lub
w innej cieczy! Może dojść do jego trwałego
uszkodzenia!
• Nie uruchamiaj aparatu bez wody!
• Do aparatu nie wolno wlewać rozpuszczalników
ani innych palnych cieczy!
• Przewód zasilający należy odłączać od gniazdka,
trzymając bezpośrednio za wtyczkę. Nie ciągnąć
za kabel!
• Naprawę uszkodzonej wtyczki lub kabla sie-
ciowego zleć niezwłocznie wykwalifikowanemu
personelowi lub serwisowi.
• Nie dotykaj wewnętrznych części aparatu, gdy
jest on włączony. Występuje niebezpieczeństwo
oparzenia!
• Po każdym użyciu oczyść aparat, aby uniknąć
gromadzenia się w nim tłuszczu i innych pozos-
tałości.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Niniejszego urządzenia nie wolno używać
w pobliżu wanny, prysznica ani żadnych
innych pojemników z wodą.
Przygotowanie aparatu do
sauny twarzowej
• Rozwiń kabel sieciowy ze schowka 0 i przeciągnij
go przez wycięcie w części dolnej wytwarzacza
pary 9.
• Postaw wytwarzacz pary 9 na płaskiej i nieśliskiej
powierzchni odpornej na działanie wody.
• Przy użyciu miarki q napełnij wodą zbiornik 6.
Za pomocą podziałki na miarce q, możesz się
zorientować, jak długo będziesz mógł używać
urządzenie (ok. 5, ok.10 lub15 minut).
Uwzględnij podziałkę, odpowiadającą danemu
stopniowi wytwarzania pary (Hi lub Lo).
Ostrzeżenie
Nie napełniaj zbiornika 6 w wytwarzaczu pary
ilością wody, przekraczającą podziałkę "Hi 15 min."
(w podziałce q). W przeciwnym wypadku woda
może się przelać i dostać do wnętrza aparatu.
Grozi to jego trwałym uszkodzeniem.
• Regulator pary 4 postaw na zbiorniku 6 w taki
sposób, by dźwignia 5 była skierowana do
przodu.
• Załóż maskę 1 na wytwarzacz pary 9:
Noski w dolnej części maski 9 muszą trafić w
otwory w wytwarzaczu pary 1.
Następnie obróć maskę 1 w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara tak, aby była
dobrze zaciśnięta na wytwarzaczu pary 9.
• Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania.
Aparat jest teraz gotowy do użycia.
- 9 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents