Úvod; Účel Použití; Rozsah Dodávky; Popis Přístroje - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Obličejová sauna
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje.
Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Ná-
vod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje
důležité pokyny a upozornění ohledně bezpečnosti,
použití a likvidace. Před použitím výrobku si dobře
přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Výrobek
používejte pouze předepsaným způsobem a v uve-
dených oblastech použití. Při předávání výrobku tře-
tím osobám předávejte i tyto podklady.
Účel použití
Obličejová sauna slouží k ošetřování pleti pomocí
páry.
Přístroj je určen pouze pro použití v soukromé sféře
a není určen pro podnikatelské nebo průmyslové
účely!
Rozsah dodávky
Obličejová maska
Regulátor páry
Topná jednotka
Měrná nádobka
Návod k obsluze
Popis přístroje
Obrázek A:
1 Obličejová maska
2 Víčko nádoby na aromy a bylinky
3 Nádoba na aromy a bylinky
4 Regulátor páry
5 Páčka regulátoru páry
6 Miska na vodu
7 Kontrolní žárovka
8 Lo/Hi/Off-tlačítko
9 Topná jednotka
0 Navíjení kabelu
Obrázek B:
q Odměrka
Technické údaje
Jmenovité napětí:
Příkon:
Třída ochrany:
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí poranění!
• Postavte přístroj pouze na pevnou a rovnou
podložku. Při rozlití horké tekutiny během
provozu hrozí nebezpečí popálení!
• Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické,
senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek
zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly
pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby
nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj
používat.
• Dohlížejte na děti, aby si nehrály s tímto přístrojem.
• Neprovozujte přístroj v blízkosti vody, jako např.
ve vaně nebo vedle umyvadla.
• Přístroj připojujte pouze do zástrčky s napětím,
uvedeným na identifikační tabulce.
- 14 -
220-240 V ~ / 50 Hz
75 - 95 W
II /

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents