Úvod; Používanie V Súlade S Účelom Použitia; Obsah Dodávky; Opis Prístroja - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Sauna na tvár
Úvod
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového
prístroja.
Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod
na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje
dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používa-
nia a likvidácie zariadenia. Pred používaním tohto
výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na ovlá-
danie a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte
iba tak, ako je tu opísané a iba v tých oblastiach
použitia, ktoré sú tu uvedené. Pri odovzdávaní výrob-
ku tretej osobe s ním odovzdajte aj všetky podklady.
Používanie v súlade s účelom
použitia
Tvárová sauna slúži na kozmetické ošetrovanie pleti
pomocou pary.
Prístroj je určený len na používanie v domácnostiach.
Nie je koncipovaný na komerčné účely.
Obsah dodávky
Maska na tvár
Regulátor pary
Vyhrievacia jednotka
Odmerná nádobka
Návod na používanie
Opis prístroja
Obrázok A:
1 Maska na tvár
2 Veko nádržky na arómy a bylinky
3 Nádržka na arómy a bylinky
4 Regulátor pary
5 Rukoväť regulátora pary
6 Miska na vodu
7 Kontrolka
8 Tlačidlo Lo/Hi/Off (Slabo, silno, vyp.)
9 Vyhrievacia jednotka
0 Navíjanie kábla
Obrázok B:
q Odmerka
Technické údaje
Menovité napätie: 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Príkon:
Trieda ochrany:
Bezpečnostné pokyny
Riziko poranenia!
• Postavte prístroj na rovný a pevný podklad. Pri
rozliatí horúcich tekutín počas prevádzky hrozí
nebezpečenstvo popálenia!
• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali
osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom
znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľ-
adom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ale-
bo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj
používať.
• Na deti treba dozerať, aby sa zabezpečilo, že
sa nebudú hrať s prístrojom.
• Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napríklad
pri vani alebo umývadle.
- 20 -
75 - 95 W
II /

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents