Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents
 • Polski

  • Dane Techniczne
  • Opis Urządzania
  • Użytkowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem
  • Wprowadzenie
  • Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Wyposażenie Podstawowe
  • Przygotowanie Aparatu Do Sauny Twarzowej
  • Obsługa
  • Zastosowanie
  • Czyszczenie I Konserwacja
  • Używanie Dyfuzora Zapachu
  • Gwarancja I Serwis
  • Importer
  • Przechowywanie
  • Utylizacja
 • Čeština

  • Bezpečnostní Pokyny
  • Popis Přístroje
  • Rozsah Dodávky
  • Technické Údaje
  • Úvod
  • Účel Použití
  • PoužíVání
  • Příprava Obličejové Sauny K Provozu
  • Obsluha
  • Používat Nádoby S Aromou a Bylinkami
  • Likvidace
  • Úschova
  • ČIštění a Údržba
  • Dovozce
  • Záruka & Servis
 • Slovenčina

  • Bezpečnostné Pokyny
  • Obsah Dodávky
  • Opis Prístroja
  • Používanie V Súlade S Účelom Použitia
  • Technické Údaje
  • Úvod
  • Používanie
  • Príprava Tvárovej Sauny Na Prevádzku
  • Ovládanie
  • Používanie Nádržky Na Arómy a Bylinky
  • Likvidácia
  • Uskladnenie
  • Čistenie a Údržba
  • Dovozca
  • Záruka a Servis
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Einleitung
  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Gesichtssauna Betriebsbereit machen
  • Anwendung
  • Bedienen
  • Aroma- und Kräuterbehälter Benutzen
  • Reinigen und Pflegen
  • Aufbewahren
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji · Stav informací
Stav informácií · Stand der Informationen:
04 / 2012 · Ident.-No.: SGS80A1042012-1
IAN 75988
FACIAL SAUNA SGS 80 A1
FACIAL SAUNA
Operating instructions
OBLIČEJOVÁ SAUNA
Návod k obsluze
GESICHTSSAUNA
Bedienungsanleitung
IAN 75988
4
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
SAUNA DO TWARZY
PL
Instrukcja obsługi
CZ
SK
SAUNA NA TVÁR
DE / AT / CH
Návod na obsluhu
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
Page
1
Strona
7
Strana 13
Strana 19
Seite
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SGS 80 A1

 • Page 1 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. FACIAL SAUNA SGS 80 A1 Operating instructions Page...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Introduction Intended Use Items supplied Description of the appliance Technical data Safety instructions Preparing the facial sauna for use Utilisation Operation Using aroma and herb containers Cleaning and care Storage Disposal Warranty & Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Introduction

  Facial Sauna Description of the appliance Figure A: Introduction 1 Face mask 2 Lid of the aroma and herb container Congratulations on the purchase of your new appli- 3 Aroma and herb container ance. 4 Steam regulator 5 Handle of the steam controller You have clearly decided in favour of a quality product.
 • Page 5: Preparing The Facial Sauna For Use

  Warning! • Connect the appliance only to wall power sockets supplying the type of electrical current detailed NEVER fill the water bowl 6 with a water volume that on the model plate. exceeds the “Hi 15 min.” marking ( in the measuring cup q).
 • Page 6: Operation

  Operation • You can additionally regulate the steam volume as follows: Prepare the facial sauna as described under Slide the handle 5 of the steam regulator 4 to “Preparing the facial sauna for use”. the right (in the direction MAX) to increase the steam volume.
 • Page 7: Cleaning And Care

  • Press both locking devices on the lid 2 of the aro- • Remove the lid 2 from the aroma and herb con- ma and herb container 3 together and replace tainer 3: it on the aroma and herb container 3. Release For this, press the two locking devices together the locking devices so that the lid 2 sits firmly.
 • Page 8: Disposal

  Disposal Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) Do not dispose of the appliance in your E-Mail: kompernass@lidl.co.uk normal domestic waste. This product is IAN 75988 subject to the European guideline 2002/96/EC. Service Ireland Tel.: 1890 930 034 Dispose of the appliance through an approved dis- (0,08 EUR/Min., (peak)) posal centre or at your community waste facility.
 • Page 9 Spis treści Strona Wprowadzenie Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Wyposażenie podstawowe Opis urządzania Dane techniczne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przygotowanie aparatu do sauny twarzowej Zastosowanie Obsługa Używanie dyfuzora zapachu Czyszczenie i konserwacja Przechowywanie Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
 • Page 10: Wprowadzenie

  Sauna do twarzy Opis urządzania Rysunek A: Wprowadzenie 1 Maska na twarz 2 Pokrywa dyfuzora zapachu Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia. 3 Dyfuzor zapachu Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi 4 Regulator natężenia pary 5 Dźwignia regulatora pary stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i 6 Zbiornik utylizacji urządzenia.
 • Page 11: Przygotowanie Aparatu Do Sauny Twarzowej

  Przygotowanie aparatu do • Aparatu nie należy użytkować w pobliżu wody, sauny twarzowej np. w wannie lub przy umywalce. • Aparat można podłączyć wyłącznie do sieci elektrycznej o napięciu podanym na tabliczce • Rozwiń kabel sieciowy ze schowka 0 i przeciągnij znamionowej.
 • Page 12: Zastosowanie

  Zastosowanie Uwaga! Jeśli nie będziesz się czuł dobrze lub będziesz od- czuwał parę jako nieprzyjemną, odsuń nieznacznie Uwaga! twarz od maski parowej 1 lub zmniejsz ilość wy- Aparatu do sauny twarzowej nie wolno używać twarzanej pary. Jeśli nieprzyjemne odczucie będzie w przypadku następujących chorób i dolegliwości: się...
 • Page 13: Używanie Dyfuzora Zapachu

  Używanie dyfuzora zapachu Czyszczenie i konserwacja Za pomocą pary możesz rozprowadzić zapach Niebezpieczeństwo! różnych ziół i olejków. Przyczynia się to do osiągnięcia Przed każdym czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gni- odprężenia i uzyskania lepszych efektów kosme- azda i odczekaj, aż aparat ochłodzi się! Niebez- tycznych.
 • Page 14: Przechowywanie

  Gwarancja i serwis Gdy zauważysz ślady osadów z kamienia w zbior- niku 6, wyczyść zbiornik 6 specjalnym środkiem Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc do usuwania osadów z kamienia przystosowanym od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy- do powierzchni z aluminium. produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed Przeczytaj instrukcję...
 • Page 15 Obsah Strana Úvod Účel použití Rozsah dodávky Popis přístroje Technické údaje Bezpečnostní pokyny Příprava obličejové sauny k provozu Používání Obsluha Používat nádoby s aromou a bylinkami Čištění a údržba Úschova Likvidace Záruka & servis Dovozce Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání zařízení...
 • Page 16: Úvod

  Obličejová sauna Popis přístroje Obrázek A: Úvod 1 Obličejová maska 2 Víčko nádoby na aromy a bylinky Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje. 3 Nádoba na aromy a bylinky Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Ná- 4 Regulátor páry 5 Páčka regulátoru páry vod k obsluze je součástí...
 • Page 17: Příprava Obličejové Sauny K Provozu

  • Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin! • Regulátor páry 4 nastavte na misce na vodu 6 Přístroj se může nezvratně poškodit! tak, aby páčka 5 ukazovala dopředu. • Přístroj nikdy nevyhřívejte bez kapaliny! • Nasaďte obličejovou masku 1 na topnou jed- notku 9: •...
 • Page 18: Obsluha

  Obsluha • Jakmile se voda v misce na vodu 6 vypaří, se přístroj automaticky vypne. Chcete-li přístroj Připravte obličejovou saunu tak, jak je popsáno vypnout předem, stiskněte tak často tlačítko Lo/ Hi/Off 8, dokud nezhasne kontrolní žárovka 7. pod bodem “Příprava obličejové sauny k provozu”. Poznámka: •...
 • Page 19: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba Jakmile se v misce na vodu 6 začne tvořit vodní ká- men, vyčistěte misku na vodu 6 běžným, na hliník vhodným prostředkem pro odstranění vodního ka- Nebezpečí! mene. Dodržujte přitom návod k obsluze výrobce Před každým čištěním vytáhněte síťový konektor ze odstraňovače vodního kamene.
 • Page 20: Záruka & Servis

  Záruka & servis Dovozce Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- KOMPERNASS GMBH pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před BURGSTRASSE 21 odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, 44867 BOCHUM, GERMANY prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování www.kompernass.com záruky kontaktujte telefonicky Vaší...
 • Page 21 Obsah Strana Úvod Používanie v súlade s účelom použitia Obsah dodávky Opis prístroja Technické údaje Bezpečnostné pokyny Príprava tvárovej sauny na prevádzku Používanie Ovládanie Používanie nádržky na arómy a bylinky Čistenie a údržba Uskladnenie Likvidácia Záruka a servis Dovozca Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie pou- žitie.
 • Page 22: Úvod

  Sauna na tvár Opis prístroja Obrázok A: Úvod 1 Maska na tvár 2 Veko nádržky na arómy a bylinky Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového 3 Nádržka na arómy a bylinky prístroja. 4 Regulátor pary 5 Rukoväť regulátora pary Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný...
 • Page 23: Príprava Tvárovej Sauny Na Prevádzku

  Varovanie! • Prístroj zapojte len do zásuvky s napätím, aké je uvedené na typovom štítku prístroja. Nikdy nedávajte viac vody než po značku „Hi • Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných 15 min.“ (na odmerke q) do misky na vodu 6. tekutín! Prístroj by sa mohol neopraviteľne poškodiť! Inak by sa mohol prístroj preplniť...
 • Page 24: Ovládanie

  Ovládanie • Keď sa voda z misky na vodu 6 odparí, prístroj sa automaticky vypne. Keď chcete prístroj predčasne Pripravte tvárovú saunu podľa opisu v časti „Príprava vypnúť, dovtedy stláčajte tlačidlo Lo/Hi/Off 8, kým nezhasne kontrolka 7. tvárovej sauny na prevádzku“. Upozornenie: •...
 • Page 25: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Uskladnenie Nechajte prístroj vychladnúť a vyčistite ho (pozri Pozor! kapitola „Čistenie a údržba“). Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku a Tvárovú saunu uskladňujte na suchom mieste. nechajte prístroj vychladnúť! Riziko poranenia! Naviňte kábel do priestoru na navíjanie kábla 0 na spodnej strane prístroja.
 • Page 26: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozca Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu KOMPERNASS GMBH nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- BURGSTRASSE 21 pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro- 44867 BOCHUM, GERMANY sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň- ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
 • Page 27 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Gesichtssauna betriebsbereit machen Anwendung Bedienen Aroma- und Kräuterbehälter benutzen Reinigen und Pflegen Aufbewahren Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 28: Einleitung

  Gesichtssauna Gerätebeschreibung Abbildung A: Einleitung 1 Gesichtsmaske 2 Deckel des Aroma- und Kräuterbehälters Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 3 Aroma- und Kräuterbehälter Gerätes. 4 Dampfregler 5 Griff des Dampfreglers Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- 6 Wasserschale teil dieses Produkts.
 • Page 29: Gesichtssauna Betriebsbereit Machen

  Gesichtssauna betriebsbereit • Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von machen Wasser, wie zum Beispiel in der Badewanne oder neben Waschbecken. • Betreiben Sie das Gerät nur an einem Stromnetz • Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelauf- mit der auf dem Typenschild angegebenen wicklung 0 und legen Sie es durch die Ausspa- Spannung.
 • Page 30: Anwendung

  Anwendung Bedienen Bereiten Sie die Gesichtssauna wie unter “Gesichts- Achtung! sauna betriebsbereit machen” vor. Bei folgenden Erkrankungen dürfen Sie die Gesichtssauna nicht benutzen: • Drücken Sie einmal die Lo/Hi/Off-Taste 8. Die • bei Hautentzündungen Kontrollleuchte 7 leuchtet grün (niedrige • bei Hautrötungen Dampfstufe „Lo“).
 • Page 31: Aroma- Und Kräuterbehälter Benutzen

  • Sie können die Dampfmenge zusätzlich wie folgt • Drücken Sie die beiden Verriegelungen vom regulieren: Deckel 2 des Aroma-und Kräuterbehälters 3 Schieben Sie den Griff 5 des Dampfreglers 4 zusammen und setzen Sie ihn auf den Aroma- und Kräuterbehälter 3. Lassen Sie die Verriege- nach rechts (Richtung MAX), um die Dampfmenge zu erhöhen.
 • Page 32: Aufbewahren

  Entsorgen Reinigen Sie die Gesichtsmaske 1, den Deckel 2 des Aroma- und Kräuterbehälters 3, den Dampf- regler 4 und den Messbecher q in milder Seifen- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt lauge. Spülen Sie alles mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es ab.
 • Page 33: Importeur

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Table of Contents