Download  Print this page

Advertisement

Slovensko
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMACNÝ LETÁK
• Nefunk né, vyradené, resp. opotrebované (pod a Vášho zváženia)
elektronické zariadenie, je potrebné odovzda na miestach na to ur ených.
• Elektronické zariadenie je potrebné separova od nevytriedeného komunálneho
odpadu a odovzda ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíja kou.)
• Pokia sa so starým elektronickým zariadením nebude naklada pod a
uvedených bodov, môže dôjs k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
taktiež aj na zdravie udí.
• Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to ur ených,
samotný spracovate garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), ím
aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých sú astí elektronického
zariadenia a k ich recyklácii.
• Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na
každom elektronickom zariadení.
• Ú el tohoto grafického symbolu spo íva v spätnom odbere a oddelenom zbere
elektroodpadu. Nevyhadzova v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné
spätne odobra na miestach na to ur ených!
Suomi
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomais-
ten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajättee-
seen.
Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että
tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jäte-
huoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.
European Directive 2002/96/EC
159

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: