Download  Print this page

Advertisement

136
Headset PTT Bluetooth
Prawid owa eksploatacja
s uchawki
Korzystaj z zestawu Bluetooth®
tak jak pokazano na poni szym
diagramie. Mikrofon zawsze
powinien by skierowany w
stron ust.
Poprzez delikatne doginanie
mo na dopasowa uchwyt do
ucha.
Nale y zwróci uwag , i wys-
taj cy koniec gumowego ele-
mentu dousznego wnika
nieznacznie do wn trza ucha.
Co to jest Bluetooth?
Bluetooth jest technologi
czno ci radiowej o ma ym za-
si gu. Pozwala na bezprzewo-
dow komunikacj pomi dzy
urz dzeniami wyposa onymi w
Bluetooth.
Zestaw s uchawkowy Bluetooth
funkcjonuje w po czeni u z tele-
fonem komórkowym posiad-
aj cym Bluetooth, który jest
®
(pl)
kompatybilny z profilem
zestawu, jak np. Siemens S65.
Przy czym preferowany profil to
HF – handsfree. Przed u yciem
zalecamy zapoznanie si z uwag-
ami dotycz cymi Bluetooth w in-
strukcji obs ugi telefonu
komórkowego, poniewa ró ne
telefony wy wietlaj ró ne
komunikaty.
Zaznaczony fragment jest na-
jprawdopodobnbiej drug po-
prawniejsz wersj zaznaczone-
go powy ej w prostok cie
fragmentu.
Ka de urz dzenie Bluetoothma
unikaln nazw oraz adres. Tym
samym gwarantuje si , e tylko
wybrani partnerzy zostan
po czeni. Koncepcja ta oparta
jest na wymianie has a przy
pierwszej rejestracji (str. 138).
Uruchamianie
zestawu
Przed u yciem zestawu Blue-
tooth nale y:
• na adowa bateri zestawu
• zarejestrowa zestaw w tele-
fonie.
adowanie zestawu
Bluetooth
Dostarczana z zestawem bateria
nie jest w pe ni na adowana.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: