Download  Print this page

Advertisement

2. Säg namnet.
Om namnet känns igen,
ringer mobiltelefonen upp
tillhörande nummer.
Om namnet inte känns igen
trycker du på ptt-knappen
igen och uttalar namnet på
nytt.
Ringa upp via mobiltelefonen
1. Slå numret som vanligt på
mobiltelefonen.
2. Tryck kort på svarsknappen för
att tala via headsetet.
Avsluta samtal
Håll svarsknappen nedtryckt.
Samtalet avslutas. Headsetet
kan nu användas för ett nytt
samtal.
Ställa in volym
Använd de två knapparna
för att ställa in volymen.
\
Volymen som ställs in här påver-
kar inte inställningarna på mo-
biltelefonen.
Ta emot samtal
Tryck kort på ptt-knappen.
Parkera ett samtal
Tryck 2x kort på svarsknappen.
För att fortsätta samtalet trycker
du 2x kort på ptt-knappen igen.
Headset PTT Bluetooth
Samtal väntar/pendla
Samtal väntar
Under pågående samtal kan
denna signal uppmärksamma
dig på att ett annat samtal vän-
tar.
För att besvara det nya samtalet
trycker du kort på ptt-knappen.
Det pågående samtalet
parkeras.
Nu kan du göra följande:
Pendla
För att pendla mellan de båda
samtalen trycker du 2x kort på
ptt-knappen.
Avvisa aktuellt samtal
Håll svarsknappen nedtryckt. Det
aktiva samtalet avslutas.
Det andra samtalet parkeras.
Ta över samtal
och
[
Från telefon till headset
Tryck kort på svarsknappen.
Från headset till telefon
Använd mobiltelefonens funk-
tioner. Läs om dessa i mobiltele-
fonens användarguide.
®
SIM (sv)
79
b

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: