Download  Print this page

Advertisement

140
Headset PTT Bluetooth
Konserwacja/
usuwanie problemów/
dane urz dzenia
Wskazówki
• Do czyszczenia zestawu
u ywaj wilgotnej lub antys-
tatycznej ciereczki. Nie
u ywaj chemikaliów.
• Chro zestaw przed wilgoci i
uderzeniami. Nie nara aj
zestawu na bezpo rednie
promieniowanie s oneczne.
Deklaracja zgodno ci
FCC
Urz dzenie jest zgodne z 15
ust pem Regulacji FCC. Dzia an-
ie urz dzenia podlega nas-
t puj cym regulacjom: (1)
urz dzenie nie mo e powodow-
a szkodliwych interferencji,
oraz (2) urz dzenie musi ak-
ceptowa wszystkie odbierane
interferencje, tak e takie, które
mog wywo a niepo dane
dzia anie.
CE
BenQ Mobile niniejszym deklaru-
je, e urz dzenie opisane w tej
instrukcji obs ugi jest zgodne z
zasadniczymi wymogami oraz z
innymi odno nymi ustaleniami
Dyrektywy Europejskiej 1999/5/
EC (R&TTE). Wymieniona deklar-
acja zgodno ci zosta a oficjalnie
®
(pl)
zatwierdzona. Kopi oryginalnej
deklaracji mo na uzyska , dzwo-
ni c na infolini firmy Siemens
albo za po rednictwem strony
internetowej:
www.siemens.com/mobiledocs
FCC ID:QVZHHB700

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: