Download  Print this page

Advertisement

80
Headset PTT Bluetooth
Underhåll/
Felkorrigering/
Apparatdata
Skötselråd
• Rengör headsetet med en an-
tistatisk putsduk. Använd ej
kemiska rengöringsmedel och
liknande.
• Utsätt inte headsetet för fukt,
stötar eller slag. Utsätt inte
headsetet för direkt solljus.
Överensstämmelsedeklara-
tion
FCC
Enheten överensstämmer med
avsnitt 15 i FCC Rules. Använd-
ning sker på följande villkor: (1)
Enheten får inte orsaka skadlig
störning. (2) Enheten måste kla-
ra all mottagen störning, inklusi-
ve sådan interferens som kan or-
saka felaktig funktion.
CE
Härmed intygar BenQ Mobile att
den enhet som beskrivs i denna
bruksanvisning uppfyller alla
grundläggande krav och andra
tilllämpliga bestämmelser i EU:s
direktiv om radioutrustning och
teleterminalutrustning 99/5/EG.
Berörd konformitetsförklaring
har undertecknats.
®
(sv)
En kopia av originalet kan erhål-
las via BenQ Mobile Hotline
eller via:
www.siemens.com/mobiledocs
FCC ID:QVZHHB700

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: